Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun TBMM Genel Kurulu’nda Kabul Edilerek Cumhurbaşkanı’nın Onayına Sunuldu

Yayınlanma Tarihi: 04 Ağustos 2016Özet: ''Vergi Affı'' ve ''Varlık Barışı'' olarak bilinen Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun 03 Ağustos 2016 tarihinde TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek Cumhurbaşkanı’nın onayına sunuldu.

Açıklamalar:

Söz konusu Kanun ile;

 • ​Kesinleşmiş alacakların,
 • Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacakların,
 • İnceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemlerin

yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeler yapılmaktadır.

Bununla birlikte Kanun'da ayrıca;

 • ​Matrah ve vergi artırımı,
 • İşletme kayıtlarının düzeltilmesi,
 • Bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılmasına

ilişkin düzenlemeler de yer almaktadır.

Yapılandırmaya Konu Alacaklar

Alacakların Nevi

Yapılandırmaya konu alacaklar aşağıdaki gibi belirlenmiştir;

 • ​Vergiler (VUK kapsamına giren vergi, resim harçlar) ve vergi cezaları,
 • Gümrük vergileri ve idari para cezaları,
 • Sigorta primleri,
 • Topluluk sigortası primleri,
 • Emeklilik keseneği ve kurum karşılığı,
 • İşsizlik sigortası primi,
 • Sosyal güvenlik destek primi,
 • Yukarıda belirtilen alacaklara ilişkin her türlü faiz, zam, gecikme zammı, gecikme faizi, cezai faiz, gecikme cezası gibi fer’i alacaklar

Alacakların Dönemi

Vergi Usul Kanunu kapsamına giren;

 • ​30.06.2016 tarihinden (bu tarih dahil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergiler ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamlarını (2016 yılı Temmuz ayında ödenmesi gereken gelir vergisi ikinci taksiti hariç),
 • 2016 yılına ilişkin olarak 30.06.2016 tarihinden (bu tarih dahil) önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamlarını (2016 yılı için tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisi ikinci taksiti hariç),
 • 30.06.2016 tarihinden (bu tarih dahil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezalarını

kapsamaktadır.

Gümrük Kanunu kapsamına giren; 

30.06.2016 tarihinden (bu tarih dahil) önce 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bağlı tahsil dairelerince 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, zamlar ve gecikme zammı alacaklarını kapsamaktadır.

1-Kesinleşmiş Alacaklara İlişkin Düzenlemeler

Kanun’un yayımlandığı tarih itibariyle (bu tarih dahil) vadesi geldiği halde ödenmemiş veya ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan;

 • ​Vergilerin ödenmemiş kısmının tamamının,
 • Vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş vergi cezaları ile iştirak nedeniyle kesilmiş vergi cezalarının %50’sinin,
 • Gümrük vergilerinin ödenmemiş kısmının tamamının,
 • Gümrük vergileri asıllarına bağlı olmaksızın kesilmiş idari para cezalarının %50’sinin,
 • Eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı olarak kesilmiş idari para cezalarının % 30’u ve varsa varsa gümrük vergileri aslının tamamının,

hesaplanacak gecikme faiz ve zamları yerine Kanun’un yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE’ye göre hesaplanacak tutarı ile birlikte Kanun’da belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde,

 • ​Vergi aslına bağlı olarak kesilen vergi cezalarının,
 • Vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş olan vergi cezaları ile iştirak nedeniyle kesilmiş vergi cezalarının %50’sinin
 • Gümrük vergisi aslına bağlı olarak kesilen idari para cezalarının %70’inin,
 • Gümrük vergisi asıllarına bağlı olmaksızın kesilen idari para cezalarının kalan % 50’sinin,

ve bunlara bağlı faiz, gecikme zammı ve gecikme faizlerinin tamamının tahsilinden vazgeçilmektedir.

Yukarıda belirtilen hususlara ilave olarak;

 • Bu Kanun'un kapsadığı dönemlere ilişkin olup, bu Kanun'un yayımlandığı tarih itibarıyla yargı kararı ile kesinleştiği halde mükellefe ödemeye yönelik tebligatın yapılmadığı alacaklar için mükelleflerce bu Kanun'da öngörülen süre ve şekilde başvuruda bulunulması koşuluyla bu alacaklar da bu madde hükmünden yararlanabilir.
 • Bu madde hükmünden yararlanmak isteyen borçluların belirtilen şartların yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şarttır.

2-Kesinleşmemiş veya Dava Safhasında Bulunan Alacaklara İlişkin Düzenlemeler

a) Kanun'un yayımlandığı tarih itibarıyla ilk derece mahkemesi nezdinde dava açılmış ya da dava açma süresi henüz geçmemiş olan ikmalen, re’sen ve idarece yapılmış vergi tarhiyatları ile gümrük vergilerine ilişkin tahakkuklarda;

Vergilerin/gümrük vergilerinin %50’si ile bu tutara ilişkin hesaplanacak gecikme faiz ve zamları yerine Kanun’un yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE’ye göre hesaplanacak tutarın Kanun’da belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde, vergilerin/gümrük vergilerinin %50’si ile buna bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı ve asla bağlı olarak kesilen vergi cezaları/idari para cezaları ile bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla gümrük vergilerine ilişkin gümrük yükümlülüğü doğmuş ve idari itiraz mercilerine intikal etmiş bulunan tahakkuklar hakkında da bu hükümler uygulanabilecektir.

b) Kanun'un yayımlandığı tarih itibarıyla itiraz/istinaf veya temyiz süreleri geçmemiş ya da itiraz veya temyiz yoluna başvurulmuş ya da karar düzeltme talep süresi geçmemiş veya karar düzeltme yoluna başvurulmuş olan ikmalen, re’sen veya idarece yapılmış vergi tarhiyatları ile gümrük vergilerine ilişkin tahakkuklarda;

Ödenecek alacak asılların tespitinde kanunun yayımlandığı tarih itibariyle tarhiyatın/tahakkukun bulunduğu en son safhadaki tutar esas alınacaktır. Kanunun yayımlandığı tarihten önceki en son kararın; 

KararÖdenecek TutarTahsilinden Vazgeçilen Tutar
Terkine ilişkin olması halinde

· İlk tarhiyatta/tahakkuka esas vergilerin/gümrük vergilerinin %20'si,

· Yİ-ÜFE'ye göre hesaplanacak tutar

·Vergi/Gümrük vergisi aslının % 80'i

· Faiz, gecikme faizi, gecikme zammı ve alacak aslına bağlı olarak kesilen vergi cezaları/idari para cezaları ile bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamı

Tasdik veya tadilen tasdike ilişkin karar olması halinde

·Tasdik edilen vergilerin/gümrük vergilerinin tamamı

·Terkin edilen vergilerin/gümrük vergilerinin %20'si

·Bunlara ilişkin Yİ-ÜFE'ye göre hesaplanacak tutar

·Terkin edilen vergilerin/gümrük vergilerinin kalan %80'i

·Faiz, gecikme faizi, gecikme zammı ve alacak aslına bağlı olarak kesilen vergi cezaları/idari para cezaları ile bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamı

 

 

En son kararın bozma kararı olma halinde

· Vergilerin/gümrük vergilerinin %50'si

· Yİ-ÜFE'ye göre hesaplanacak tutar

·Vergi/Gümrük vergilerinin kalan %50'si

· Faiz, gecikme faizi, gecikme zammı ve alacak aslına bağlı olarak kesilen vergi cezaları/idari para cezaları ile bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamı

En son kararın kısmen onama kısmen bozma karar olması halinde (onanan kısım için)

·Tasdik edilen vergilerin/gümrük vergilerinin tamamı

·Terkin edilen vergilerin/gümrük vergilerinin %20'si

·Bunlara ilişkin Yİ-ÜFE'ye göre hesaplanacak tutar

·Terkin edilen vergilerin/gümrük vergilerinin kalan %80'i

·Faiz, gecikme faizi, gecikme zammı ve alacak aslına bağlı olarak kesilen vergi cezaları/idari para cezaları ile bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamı

 

 

En son kararın kısmen onama kısmen bozma karar olması halinde (bozulan kısım için)

· Vergilerin/gümrük vergilerinin %50'si

· Yİ-ÜFE'ye göre hesaplanacak tutar

·Vergi/Gümrük vergilerinin kalan %50'si

· Faiz, gecikme faizi, gecikme zammı ve alacak aslına bağlı olarak kesilen vergi cezaları/idari para cezaları ile bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamı


c) Kanun'un yayımlandığı tarih itibariyle sadece vergi cezalarına/gümrük yükümlülüğü ile ilgili idari para cezalarına ilişkin dava açılmış olması halinde;

 • ​Asla bağlı cezaların, vergilerin/gümrük vergilerinin Kanunun yayımlandığı tarihten önce ödenmiş olması veya bu kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla tamamının ve bunlara bağlı gecikme zamlarının tahsilinden vazgeçilecektir.
 • Asla bağlı olmaksızın kesilen vergi cezaları/gümrük yükümlülüğü ile ilgili idari para cezalarında işlemin safhasına göre tahsilinden vazgeçilecek tutarlar belirlenecektir;

SafhaÖdenecek TutarTahsilinden Vazgeçilen Tutar
İlk derece mahkemesi nezdinde dava açılmış ya da dava açma süresi henüz geçmemiş olanlardaCezanın %25'iCezanın %75'i
İtiraz/istinaf veya temyiz safhasında olanlarda terkine ilişkin karar olması halindeCezanın %10'uCezanın %90'ı
İtiraz/istinaf veya temyiz safhasında olanlarda Tasdik veya Tadilen Tasdike ilişkin karar olması halinde

·Tasdik edilen cezanın %50'si

 

·Terkin edilen cezanın %10'u

·Tasdik edilen cezanın kalan %50'si

·Terkin edilen cezanın kalan %90'ı

En son kararın bozma kararı olması halindeCezanın %25'iCezanın %75'i
En son kararın kısmen onama kısmen bozma kararı olması halinde (onanan kısım için)

·Tasdik edilen cezanın %50'si

·Terkin edilen cezanın %10'u

 

·Tasdik edilen cezanın kalan %50'si

·Terkin edilen cezanın kalan %90'ı

En son kararın kısmen onama kısmen bozma kararı olması halinde (bozulan kısım için)

Cezanın %25'i

 

Cezanın %75'i

d) Kanun'un yayımlandığı tarih itibarıyla; uzlaşma hükümlerinden yararlanılmak üzere başvuruda bulunulmuş, uzlaşma günü verilmemiş veya uzlaşma günü gelmemiş ya da uzlaşma sağlanamamış ancak, dava açma süresi geçmemiş alacaklar da bu başlık (2 no’lu) altında yer alan düzenlemelerden yararlanabilecektir.

e) Bu madde hükmünden yararlanmak isteyen borçluların belirtilen şartların yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şarttır.

f) Yıllık gelir veya kurumlar vergileri, stopaj gelir/kurumlar vergisi, katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi için yukarıda açıklanan (1 ve 2 no’lu) düzenleme hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunanların, taksit ödeme süresince bu vergi türleri ile ilgili verilen beyannameler üzerine tahakkuk eden vergileri çok zor durum olmaksızın her bir vergi türü itibariyle bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödememeleri halinde, yapılandırılan borçlarına ilişkin kalan taksitlerini ödeme hakları kaybedilmektedir.

3-İnceleme ve Tarhiyat Safhasında Bulunan İşlemlere Yönelik Düzenlemeler

Kanun'un kapsadığı dönemlere ilişkin olarak, Kanun'un yayımlandığı tarihten önce başlanıldığı halde, tamamlanamamış olan vergi incelemeleri ile takdir, tarh ve tahakkuk işlemlerine bu Kanun'un matrah ve vergi artırımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla devam edilecektir. Bu işlemlerin tamamlanmasında sonraki tarhiyatlarda aşağıdaki şekilde uygulama yapılacaktır. 

Tarhiyatın NeviÖdenecek TutarTahsilinden Vazgeçilen Tutar
Vergi Aslına Bağlı Tarh Edilen Vergiler

·Verginin %50'si

· Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE'ye göre hesaplanacak tutar

·Kanunun yayımlandığı tarihten sonra ihbarnamenin tebliği üzerine belirlenen dava açma süresinin bitim tarihine kadar hesaplanacak gecikme faizinin tamamı

 

·Vergi aslının kalan %50'si

·Vergi aslına bağlı cezaların tamamı

·Kanunun yayımlandığı tarihe kadar uygulanan gecikme faizi

 

Vergi Aslına Bağlı Olmayan CezalarCezanın %25'i,Cezanın %75'i
İştirak Nedeniyle Kesilecek Vergi Ziyaı CezalarıCezanın %25'i,Cezanın %75'i

Bu madde hükmünden yararlanmak isteyen borçluların belirtilen şartların yanı sıra dava açmamaları şarttır.

Kanun’un yayımlandığı tarih itibarıyla, tarhiyat öncesi uzlaşma hükümlerine göre uzlaşma talebinde bulunulmuş, ancak uzlaşma günü gelmemiş ya da uzlaşma sağlanamamış olmakla birlikte vergi ve ceza ihbarnameleri mükellefe tebliğ edilmemiş alacaklar için de bu madde hükmü uygulanacaktır.

Açıklanan düzenleme hükmünden yararlananların, ayrıca uzlaşma, tarhiyat öncesi uzlaşma ve vergi cezalarında indirim, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun uzlaşma ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun peşin ödeme indirimi hükümlerinden yararlanmaları mümkün bulunmamaktadır.

Matrah Artırımı

Kanun’un 5. maddesinde, bazı vergilerle ilgili 2011 ve sonraki yıllara ilişkin matrahların veya vergilerin belirli oranlarda artırılması halinde, artırımda bulunulan dönemler için vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacağı belirtilmektedir. 

1-Gelir ve Kurumlar Vergisi

Yapılan düzenleme çerçevesinde, bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri ve kurumlar vergisi mükelleflerinin 2011, 2012, 2013, 2014 ve 2015 yıllarına ilişkin olarak verdikleri yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannamesine esas alınan matrahlarını aşağıda belirtilen oranlardan az olmamak üzere artırabilecekleri belirtilmektedir.

DönemMatrah Artışı Oranı (%)Asgari Matrah Artışı Tutarı (TL)Artırılan Matrah Üzerinden Hesaplanacak Vergi Oranı (%) (*)
Gelir VergisiKurumlar Vergisi
20113514.00028.00020
20123014.82029.65020
20132515.74031.49020
20142016.74033.47020
20151518.97037.94020

(*)Matrah artırımında bulunulan yıla ait yıllık beyannamelerini kanuni sürelerinde vermiş olan mükelleflerin, bu beyannameler üzerinden tahakkuk eden vergilerini süresinde ödemeleri ve bu vergi türleri için kesinleşmiş veya ihtilaflı borcu bulunmamaları durumunda, artırılan matrah üzerinden %20 yerine %15 oranıyla vergi hesaplanacaktır. 

Matrah artırımında bulunulan yıllara ait mali zararların % 50’sinin, 2016 ve takip eden yıllara ait karlardan mahsup edilmesi mümkün bulunmamaktadır. 

Daha önce stopaj yoluyla ödenen vergiler, artırılan matrahlar üzerinden hesaplanan vergilerden mahsup edilemeyecektir. 

İşe başlama ve işi bırakma gibi nedenlerle kıst dönemde faaliyette bulunan mükellefler hakkında ilgili yıllar için belirlenen asgari matrahlar, faaliyette bulundukları ay sayısı (ay kesirleri tam ay olarak) dikkate alınarak hesaplanacaktır. 

İstisna ve indirimler nedeniyle gelecek yıllarda matrahtan indirim konusu yapılabilecek tutarlar ile geçmiş yıl zararlarının, artırılan matrahlardan indirilmesi mümkün bulunmamaktadır. 

2-Gelir ve Kurumlar Vergisi Stopajı

Kanun uyarınca mükelleflerin, stopaja tabi aşağıdaki ödemelere ilişkin matrahlarını belirli oranlarda artırmaları durumunda, ilgili dönemlere ilişkin vergi incelemesi ve tarhiyat yapılmayacaktır. 

İlgili düzenleme kapsamındaki ödemeler aşağıdaki şekildedir: 

 • ​Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesi hükümleri çerçevesinde ücret ödemeleri, serbest meslek ödemeleri, yıllara yaygın inşaat işlerine ilişkin hakediş ödemeleri, gayrimenkul sermaye iradı ödemeleri, çiftçilere yapılan çeşitli ödemeler, esnaf muaflığından yararlananlara yapılan ödemeler,
 • Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15. maddesi hükümleri çerçevesinde yıllara yaygın inşaat işlerine ilişkin hakediş ödemeleri, kooperatifler yapılan kira ödemeleri,
 • Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 30. maddesi hükümleri çerçevesinde, yıllara yaygın inşaat işlerine ilişkin hakediş ödemeleri. 

Kapsam dahilindeki ödemelerde matrahların aşağıdaki oranlarda artırılması öngörülmektedir. 


Dönem

Ücret, Serbest Meslek ve Gayrimenkul Sermaye İratlarında Artış Oranı (%)Yıllara Yaygın İnşaat İşleri Hakediş Ödemelerinde Artış Oranı (%)
201161
201251
201341
201431
201521

Yukarıda açıklanan stopaja tabi ödemeler üzerinden matrah artırımında bulunmak isteyen mükelleflerin yıl içinde işe başlamaları ya da işi bırakmaları halinde, faaliyette bulunulan vergilendirme dönemleri için (ay kesirleri tam ay olarak dikkate alınmak suretiyle) uygulama yapılacaktır.

Gelir ve kurumlar vergisi stopajı matrahı artırımından yararlanmak için, gelir veya kurumlar vergisi matrahı artırımında bulunulması gerekmemektedir. 

Matrah artırıma esas ücret tutarı ile ödenen gelir vergisi tutarının, gelir veya kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün bulunmamaktadır. 

Stopaj artırımından yararlanılarak hesaplanan gelir vergisinde herhangi bir istisna veya indirim uygulanması mümkün bulunmamaktadır. 

3-Katma Değer Vergisi 

Mükelleflerin, beyannamelerde yer alan hesaplanan katma değer vergisinin yıllık toplamı üzerinden aşağıdaki belirtilen oranlardan az olmamak üzere belirlenecek katma değer vergisini, vergi artırımı olarak beyan etmeleri halinde, ilgili dönemler için katma değer vergisi incelemesi ve tarhiyatı yapılamayacaktır.

DönemArtış Oranı (%)
20113,5
20123
20132,5
20142
20151,5

İlgili düzenleme kapsamında ödenen KDV’nin, gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün bulunmamaktadır. Ayrıca, ilgili tutarların ödenecek KDV’den indirilmesi veya iadeye konu edilmesi de söz konusu değildir. 

Mükelleflerin, artırıma esas alınan yılın vergilendirme dönemlerinin tamamı için artırımda bulunmaları zorunludur. 

Artırım talebinde bulunulan yılları izleyen dönemlerde yapılacak vergi incelemelerine ilişkin olarak artırım talebinde bulunulan dönemler için, sonraki döneme devreden KDV yönünden ve artırım talebinde bulunulan dönemler için ihraç kaydıyla teslimlerden veya iade hakkı doğuran işlemlerden doğan terkin ve iade işlemleri ile ilgili inceleme ve tarhiyat hakkı saklıdır. Sonraki döneme devreden KDV yönünden yapılan incelemelerde artırım talebinde bulunulan dönemler için tarhiyat önerilemez. 

4-Matrah ve Vergi Artırımına İlişkin Diğer Düzenlemeler 

Matrah ve vergi artırımında bulunulması, Vergi Usul Kanunu’nun defter ve belgelerin muhafaza ve ibrazına ilişkin hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmemektedir. 

Matrah veya vergi artırımında bulunulması, Kanun’un yayımlanmasından önce başlanmış olan vergi incelemeleri ve takdir işlemlerine engel teşkil etmemektedir. Ancak, artırımda bulunan mükellefler hakkında başlanan vergi incelemeleri ve takdir işlemlerinin, kanunun yayım tarihini izleyen ayın başından itibaren bir ay içerisinde sonuçlandırılamaması halinde, bu işlemlere devam edilmeyecektir. Bu süre içerisinde sonuçlandırılan vergi incelemeleri ile ilgili tarhiyat öncesi uzlaşma talepleri dikkate alınmayacaktır.

İnceleme veya takdir sonucu tarhiyata konu matrah veya matrah farkı tespit edilmesi halinde, inceleme raporları ile takdir komisyonu kararlarının vergi dairesi kayıtlarına intikal ettiği tarihten önce artırımda bulunulmuş olması şartıyla inceleme ve takdir sonucu bulunan fark, matrah ve vergi artırımına ilişkin hükümlerle birlikte değerlendirilecektir. 

Matrah veya vergi artırımı dolayısıyla mükelleflerce verilecek beyannameler (gelir vergisi, kurumlar vergisi, KDV, muhtasar ile diğer beyannameler) için damga vergisi alınmayacaktır.

İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi

Kanun uyarınca, 

 • 31.12.2015 itibarıyla kayıtlarda gözükmekle birlikte, işletmede bulunmayan kasa mevcudunun,
 • 31.12.2015 itibarıyla kayıtlarda gözükmekle birlikte, işletmede bulunmayan ortaklardan alacaklar ile bunlarla ilgili diğer işlemlerin, 

ilgili tutarlar üzerinden %3 vergi ödenmek suretiyle düzeltilmesi mümkün bulunmaktadır. 

Belirtilen madde kapsamında ödenen vergiler, gelir ve kurumlar vergisinden mahsup edilemeyeceği gibi, vergi matrahının tespitinde gider olarak da kabul edilmeyecektir. 

Diğer taraftan, işletmede mevcut olmadığı halde kayıtlarda yer alan malların, fatura düzenlenmek ve her türlü vergisel yükümlülüğün yerine getirilmesi suretiyle kayıtlardan çıkarılması olanaklıdır. 

Düzenlenecek faturalarda aynı neviden mallar için mallara ilişkin gayrisafi kar oranları, bunun tespit edilememesi halinde ise meslek odaları tarafından belirlenecek oranlar dikkate alınacaktır. 

Ayrıca, işletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan mal, makine, teçhizat ve demirbaşların; mükelleflerce veya mesleki kuruluşlarca tespit edilen rayiç bedel üzerinden kayda alınması mümkün bulunmaktadır. Kayda alınan kıymetler için özel karşılık hesabı açılır. Mallar için ayrılan karşılık sermaye unsuru, diğer kıymetler için ayrılan karşılık birikmiş amortisman sayılır. 

Söz konusu düzeltme işlemi sırasında, kayda alınacak iktisadi kıymetlerin genel oranda KDV’ye tabi olması halinde %10, indirimli oranda KDV’ye tabi olması halinde ise oranın yarısı esas alınarak KDV hesaplanacak ve ayrı bir beyannameyle sorumlu sıfatıyla beyan edilip ödenecektir. 

Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması

Kanun’un 7. maddesinde  varlık barışına ilişkin düzenlemeler yer almaktadır.  

Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının ilgili düzenlemeler çerçevesinde 31.12.2016 tarihine kadar Türkiye’ye getiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebilecektir. 

Vergi Usul Kanunu uyarınca defter tutar mükellefler, Türkiye’ye getirdikleri varlıklarını dönem kazancının tespitinde dikkate almaksızın işletmelerine dahil edebilecekleri gibi, aynı varlıkları vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate almaksızın işletmelerinden çekebileceklerdir. 

Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, Türkiye’de bulunan ancak defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlarını, 31.12.2016 tarihine kadar, dönem kazancının tespitinde dikkate almaksızın, kanuni defterlerine kaydedebilme olanakları söz konusudur. 

Kanun kapsamında Türkiye’ye getirilen yada Türkiye’de bulunup yeni kayda alınan varlıkların elden çıkarılmasından doğan zararlar, gelir veya kurumlar vergisi uygulamasında gider veya indirim olarak kabul edilmeyecektir. 

Düzenlemelere İlişkin Ortak Hükümler

1-Kanun Kapsamında Yapılacak Ödemeler 

İlgili Kanun hükümlerine göre hesaplanacak tutarların ilk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen ödenmesi halinde, bu tutara Kanun’un yayımlandığı tarihten ödeme gününe kadar geçen süre için herhangi bir faiz uygulanmayacaktır. İlk taksit ödeme süresi içerisinde yapılandırılan tutarın tamamen ödenmesi halinde, fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarı üzerinden %50 indirim uygulanacaktır. 

Borçların taksitle ödenmesi de mümkün olup, mükellefler başvuru sırasında aşağıdaki tabloda belirtilen taksit seçeneklerinden birini tercih edebileceklerdir. Taksitli ödemeler ikişer aylık dönemler halinde yapılacak olup, tabloda belirtilen katsayılar dikkate alınmak suretiyle vade farkı uygulanacaktır. Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvura bulunanlara, tercih ettikleri taksit süresine uygun ödeme planı verilecektir. 

Taksit SayısıÖdeme Süresi (Ay)Uygulanacak Katsayı
6121,045
9181,083
12241,105
18361,15​

2-Başvuru

Kanun'un ilgili maddelerindeki başvuru süresine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla kanun hükmünden yararlanmak isteyen borçluların Kanun'un yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar ilgili idareye başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

6552 Sayılı Kanun Kapsamındaki Borçlara İlişkin Düzenlemeler

6552 Sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun hükümleri kapsamında yapılandırılan ve ödemeleri halen devam eden alacaklar açısından, borçluların talep etmeleri halinde yeni kanun hükümlerinden yararlanmaları mümkün bulunmaktadır. 

Kanun'daki Diğer Düzenlemeler 

Kanun’da belli tutarı geçmeyen kamu alacaklarının tahsilinden vazgeçilmesi, meslek odalarına ve borsalara olan aidat ve diğer çeşitli borçların yapılandırılması ile Orman Genel Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca kullandırılan çeşitli kredilerin yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeler yer almaktadır. Kanun ile ayrıca Siyasi Partiler Kanunu’nda değişiklik yapılması öngörülmektedir. 

​Yukarıda yer alan açıklamalar, TBMM tarafından kabul edilen ve Cumhurbaşkanı’nın onayına sunulan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Teklifi çerçevesinde hazırlanmıştır.

İlgili düzenleme henüz Cumhurbaşkanı tarafından onaylanıp Resmi Gazete’de yayımlanmamıştır. Gelişmeler hakkında ayrıca bilgilendirmede bulunulacaktır. 

Bültenimizde yer alan konularla ilgili sorularınız için lütfen bizimle temasa geçiniz. 

Saygılarımızla,