Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 17 Kasım 2020Özet: Bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması, yurt dışındaki ve yurt içindeki varlıkların beyan edilerek kayda alınması ve çeşitli vergi kanunlarında değişiklik yapılmasını öngören 7256 sayılı Kanun 17.11.2020 tarih ve 31307 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

 

7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’da yer alan düzenlemeler aşağıda özetlenmiştir.

 

1.Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması

 

1.1. Yapılandırmaya Konu Edilebilecek Kamu Alacakları

 

7256 sayılı Kanun kapsamında yapılandırmaya konu alacaklar aşağıdaki şekildedir:

 

Ø  Vergiler (VUK kapsamına giren vergi, resim harçlar) ve vergi cezaları,

Ø  Gümrük vergileri ve idari para cezaları,

Ø  Sigorta primleri,

Ø  Topluluk sigortası primleri,

Ø  Emeklilik keseneği ve kurum karşılığı,

Ø  İşsizlik sigortası primi,

Ø  Sosyal güvenlik destek primi,

Ø  Çeşitli idari para cezaları,

Ø  Yukarıda belirtilen alacaklara ilişkin her türlü faiz, zam, gecikme zammı, gecikme faizi, cezai faiz, gecikme cezası gibi fer'i alacaklar.

 

1.2.VUK Kapsamındaki Alacakların Yapılandırılması

 

Vergi Usul Kanunu kapsamına giren aşağıdaki alacak ve fer'ileri yapılandırmaya konu edilebilmektedir.

 

Ø  31.08.2020 tarihinden (bu tarih dahil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergiler ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları,

Ø  2020 yılına ilişkin olarak 31.08.2020 tarihinden (bu tarih dahil) önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları,

Ø  31.08.2020 tarihinden (bu tarih dahil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları.

 

1.3.Kesinleşmiş Alacaklara İlişkin Düzenlemeler

 

Kanun'un yayımlandığı 17.11.2020 tarihi itibariyle (bu tarih dahil) vadesi geldiği halde ödenmemiş veya ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan;

 

Ø  Vergilerin ödenmemiş kısmının tamamının,

Ø  Vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş vergi cezaları ile iştirak nedeniyle kesilmiş vergi cezalarının %50'sinin,

 

hesaplanacak gecikme faiz ve zamları yerine Kanun'un yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE'ye göre hesaplanacak tutarı ile birlikte Kanun'da belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde,

 

Ø  Vergi aslına bağlı olarak kesilen vergi cezalarının,

Ø  Vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş olan vergi cezaları ile iştirak nedeniyle kesilmiş vergi cezalarının %50'sinin,

Ø  ve bunlara bağlı faiz, gecikme zammı ve gecikme faizlerinin tamamının,

 

tahsilinden vazgeçilmektedir.

 

Kesinleşmiş alacakların yapılandırılmasıyla ilgili özet tablo aşağıdaki şekildedir:

 

 

Alacağın Türü

Ödenecek Tutarlar

Tahsilinden Vazgeçilen Tutarlar

Vergi asılları

• Vergi asıllarının tamamı

• Vergi aslına bağlı olarak kesilen cezaların / idari para cezalarının tamamı

Alacak aslına bağlı olmayan cezalar

Alacak aslına bağlı olmayan cezaların %50'si

• Vergi aslına bağlı olmayan cezaların kalan %50'si

İştirak nedeniyle kesilen vergi cezaları

• İştirak nedeniyle kesilen vergi cezalarının %50'si

• İştirak nedeniyle kesilen vergi cezalarının kalan %50'si

Fer'i alacaklar

• Gecikme faizi, gecikme zammı ve gecikme cezası yerine Yİ-ÜFE esas alınarak belirlenecek tutar

• Gecikme cezası, gecikme zammı, gecikme faizi gibi fer'i alacakların tamamı

 

Bu Kanun'un kapsadığı dönemlere ilişkin olup, bu Kanun'un yayımlandığı tarih itibarıyla yargı kararı ile kesinleştiği halde mükellefe ödemeye yönelik tebligatın yapılmadığı alacaklar için mükelleflerce bu Kanun'da öngörülen süre ve şekilde başvuruda bulunulması koşuluyla bu alacaklar da bu madde hükmünden yararlanabilir.

 

Bu madde hükmünden yararlanmak isteyen borçluların belirtilen şartların yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şarttır.

 

Kanun kapsamına giren dönemlere ilişkin olup, bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla mücbir sebep hali ilan edilmesi nedeniyle beyanname verme ve ödeme süresi ertelenen vergilerden, ödeme süresinin son günü 2020 yılının Ekim, Kasım veya Aralık ayına tekabül edecek şekilde belirlenenler hakkında bu Kanun hükümleri uygulanmayacaktır.

 

1.4. Kanun Kapsamında Yapılacak Ödemeler 

 

7256 sayılı Kanun’un ilgili maddelerindeki başvuru ve ödeme süresine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, bu Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların 31.12.2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ilgili idareye başvuruda bulunmaları, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksitini 31.01.2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil), Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ise ilk taksitini 28.02.2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil), diğer taksitlerini ise bu tarihleri takip eden ikişer aylık dönemler hâlinde azami on sekiz eşit taksitte ödemeleri şarttır.

 

Kanun hükümlerine göre hesaplanan tutarlar peşin veya taksitler halinde ödenebilecektir.

 

Hesaplanan tutarların tamamının ilk taksit ödeme süresi içerisinde peşin olarak ödenmesi halinde katsayı uygulanmayacak ve fer'i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarların %90'ının tahsilinden vazgeçilecektir. Yapılandırılan alacağın sadece fer'i alacaktan oluşması halinde fer'i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutardan %50 indirim yapılacaktır.

 

Hesaplanan tutarların tamamının ilk iki taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde katsayı uygulanmayacak ve fer'i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarlar üzerinden %50 indirim yapılacaktır. Yapılandırılan alacağın sadece fer'i alacaktan ibaret olması halinde fer'i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutardan %25 indirim yapılır.

 

Kanun çerçevesinde hesaplanan tutarların taksitle ödenmesi de mümkün olup, mükellefler başvuru sırasında aşağıdaki tabloda belirtilen taksit seçeneklerinden birini tercih edebileceklerdir. Taksitli ödemeler ikişer aylık dönemler halinde yapılacak olup, tabloda belirtilen katsayılar dikkate alınmak suretiyle vade farkı uygulanacaktır. Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvura bulunanlara, tercih ettikleri taksit süresine uygun ödeme planı verilecektir.

 

Taksit Sayısı

Ödeme Süresi (Ay)

Uygulanacak Katsayı

6

12

1,045

9

18

1,083

12

24

1,105

18

36

1,152.Varlık Barışı

 

7256 sayılı Kanun yurtiçi ve yurt dışında bulunan çeşitli varlıkların milli ekonomiye kazandırılmasıyla ilgili düzenlemeler de içermektedir. Söz konusu düzenlemeler aşağıda özetlenmiştir.

 

Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının 30.06.2021 tarihine kadar Türkiye'deki banka veya aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebilecektir. 

 

Yukarıda belirtilen varlıklar, yurt dışında bulunan banka veya finansal kurumlardan kullanılan ve kanuni defterlerde kayıtlı olan kredilerin en geç 30.06.2021 tarihine kadar kapatılmasında kullanılabilecektir. Bu durumda, defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla, borcun ödenmesinde kullanılan varlıklar için Türkiye'ye getirilme şartı aranmaksızın kanun hükümlerinden yararlanılacaktır.

 

Kanuni defterlerde kayıtlı olan sermaye avanslarının; yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının ilgili maddenin yürürlüğe girmesinden önce Türkiye'ye getirilmek suretiyle karşılanmış olması hâlinde, söz konusu avansların defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla Kanun hükümlerinden yararlanılacaktır.

 

Vergi Usul Kanunu uyarınca defter tutar mükellefler, Türkiye'ye getirdikleri varlıklarını dönem kazancının tespitinde dikkate almaksızın işletmelerine dahil edebilecekleri gibi, aynı varlıkları vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate almaksızın işletmelerinden çekebileceklerdir. 

 

Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, Türkiye'de bulunan ancak defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlarını, 30.06.2021 tarihine kadar, dönem kazancının tespitinde dikkate almaksızın, kanuni defterlerine kaydedebilecektir. Bu durumda, söz konusu varlıklar vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate alınmaksızın işletmeden çekilebilir. Kanun kapsamında Türkiye'ye getirilen yada Türkiye'de bulunup yeni kayda alınan varlıkların elden çıkarılmasından doğan zararlar, gelir veya kurumlar vergisi uygulamasında gider veya indirim olarak kabul edilmeyecektir. 

 

Yukarıda açıklanan düzenlemeler kapsamında Türkiye'ye getirilen veya Türkiye'de beyan edilen varlıklar nedeniyle hiçbir suretle vergi incelemesi veya tarhiyatı yapılmaz. Yurt dışında bulunan varlıkların bildirimin yapıldığı tarihten itibaren üç ay içerisinde Türkiye'ye getirilmesi veya Türkiye'deki banka yada aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi şarttır.

 

3.Diğer Vergisel Düzenlemeler

 

7256 Sayılı Kanun çeşitli vergi kanunlarında değişiklikler yapılmasını öngörmektedir. Kanun’da yer alan bazı vergisel düzenlemeler aşağıdaki şekildedir.

 

Ø  Ayrı bir iş yeri açmaksızın ve sanayi tipi veya seri üretim yapabilen makine ve alet kullanmaksızın oturdukları evlerde imal ettikleri malları internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satışını yapanların belirli şartlar dahilinde esnaf muaflığından yararlandırılması öngörülmektedir. Bu madde kapsamında esnaf muaflığından faydalanılabilmesi için Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi alınması, Türkiye’de kurulu bankalarda bir ticari hesap açılması ve tüm hasılatın münhasıran bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi şarttır. Bankalar, bu madde kapsamında açılan ticari hesaplara aktarılan tutarlar üzerinden, aktarım tarihi itibarıyla %4 (bir ve üzeri işçi çalıştırıldığı durumda %2) oranında gelir vergisi tevkifatı yapmakla yükümlüdür. İlgili düzenleme kapsamında elde edilen hasılatın 220.000 Türk lirasını aşması hâlinde, mükellef izleyen takvim yılı başından itibaren gerçek usulde vergilendirilir ve tekrar bu muafiyetten faydalanamaz.

 

Ø  Tam mükellef gerçek kişilerin Posta İdaresi yada hızlı kargo şirketleri tarafından düzenlenen elektronik ticaret gümrük beyannamesiyle gerçekleştirdikleri mal ihracatı kapsamında elde ettiklerin kazançların % 50’sinin Gelir Vergi Kanunu’nun 89. maddesi kapsamında gelir vergisi matrahından indirilmesine olanak tanınmaktadır.


Ø  Tam mükellef sermaye şirketlerinin iktisap ettikleri kendi hisse senetlerini veya ortaklık paylarını,

i) Sermaye azaltımı yoluyla itfa etmeleri hâlinde iktisap bedeli ile hisse senetlerinin veya ortaklık paylarının itibari değeri arasındaki fark tutar sermaye azaltımına ilişkin kararın ticaret sicilinde tescil edildiği tarih,

ii) İktisap bedelinin altında bir bedel karşılığında elden çıkarmaları hâlinde iktisap bedeli ile elden çıkarma bedeli arasındaki fark tutar elden çıkarma tarihi,

iii) İktisap ettikleri tarihten itibaren iki tam yıl içerisinde, sermaye azaltımı yoluyla itfa etmemeleri veya elden çıkarmamaları hâlinde, iktisap bedeli ile hisse senetlerinin veya ortaklık paylarının itibari değeri arasındaki fark tutar iktisap tarihinden itibaren iki tam yıllık sürenin son günü,

 

itibarıyla dağıtılmış kar payı sayılır ve bu tutarlar üzerinden %15 oranında vergi tevkifatı yapılması gerekmektedir. Bu madde kapsamında tevkif edilen vergilerin herhangi bir vergiden mahsup edilmesi mümkün bulunmamaktadır.


Ø  Payları Borsa İstanbul Pay Piyasasında ilk defa işlem görmek üzere en az %20 oranında halka arz edilen kurumların (bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri, finansman şirketleri, ödeme ve elektronik para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketleri hariç) paylarının ilk defa halka arz edildiği hesap döneminden başlamak üzere beş hesap dönemine ait kurum kazançlarına kurumlar vergisi oranı 2 puan indirimli olarak uygulanacaktır.

 

Ø  7194 sayılı Kanun’da düzenlenen konaklama vergisinin yürürlüğü 01.01.2022 tarihine ertelenmiştir.

 

Ø  Millî Eğitim Bakanlığı’na bilgisayar ve donanımlarının bedelsiz teslimleri ile bunlara ilişkin yazılım teslimi ve hizmetleri, bu mal ve hizmetlerin bağışı yapacak olanlara teslim ve ifası için öngörülen KDV istinasının süresi 31.12.2023 tarihine kadar uzatılmıştır.

 

Ø  Türkiye’de oynanması planlanan 2021 yılı UEFA Şampiyonlar Ligi Finali müsabakasına ilişkin olarak; UEFA, katılımcı futbol kulüpleri ve organizasyonda görevli tüzel kişilerden işyeri, kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayanlar gelir ve kurumlar vergisinden muaf tutulacak olup, bu muafiyet tevkif yoluyla alınan vergileri de kapsayacaktır. Diğer taraftan, müsabaka dolayısıyla yapılacak mal teslimleri ve hizmet ifaları da KDV’den istisna edilecektir.

 

Ø  KDV Kanunu’nun geçici 17. maddesinde düzenlenen dahilde işleme ve geçici kabul rejimleri kapsamında ihraç edilecek malların üretiminde kullanılacak maddelerin teslimine yönelik istisnanın uygulanma süresi 31.12.2025 tarihine kadar uzatılmıştır.

 

Ø  Jokey, Jokey yamakları ve antrenörlerine ücret olarak yapılan ödemelerden % 20 oranında tevkifat yapılmasını öngören Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 68. maddesinin uygulanma süresi 31.12.2025 tarihine kadar uzatılmaktadır.

 

Ø  Menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılması ve elde tutulması sürecinde elde edilen gelirler ile mevduat faizleri, repo gelirleri ve özel finans kurulularından elde edilen gelirlerin vergilendirilmesine yönelik hükümler içeren Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67. maddesinin uygulama süresi 31.12.2025 tarihine kadar uzatılmıştır.

 

 

Bültenimizde yer alan konularla ilgili sorularınız için lütfen bizimle iletişime geçiniz. 

 

Saygılarımızla,

 

 

Ek: 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun