Bazı Alacakların 6522 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılmasına Dair Genel Tebliğ Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 08 Nisan 2016Özet: 08.04.2016 tarih ve 29678 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe giren 4 seri no.lu “Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılmasına Dair Genel Tebliğ” ile Artvin İline bağlı Murgul İlçesinde bulunan Mal Müdürlüğünce 6111 sayılı Kanun'a ve 6552 sayılı Kanun'un 73'üncü maddesine göre yapılandırılan borçların mücbir sebep halinin başladığı ve sona erdiği döneme rastlayan taksitlerinin ödeme sürelerine yönelik açıklamalar yapılmıştır.

Açıklamalar:

Bilindiği üzere, Artvin İline bağlı Murgul İlçesinde 11.11.2015-13.11.2015 tarihleri arasında meydana gelen doğal afet nedeniyle, Bakanlık tarafından bu ilçenin genelinde 11.11.2015-29.2.2016 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) mücbir sebep hali ilan edilmiştir.

26.02.2016 tarih ve 29636 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren 11.01.2016 tarih ve 2016/8423 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile doğal afet nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen Artvin iline bağlı Murgul ilçesindeki Artvin İli Murgul Mal Müdürlüğü’ne;
 
  • ​​6111 sayılı Kanun'un Birinci, İkinci, Üçüncü ve Dördüncü Kısımları ile

  • 6552 sayılı Kanun'un 73'üncü maddesi,

kapsamında taksitlendirilmiş borcu bulunanların, bu Daire'ye (Artvin İli Murgul Mal Müdürlüğü’ne ) olan taksitlerinin ödeme süreleri yeniden belirlenmiştir.

08.04.2016 tarih ve 29678 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe giren 4 seri no.lu “Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılmasına Dair Genel Tebliğ” ile Artvin iline bağlı Murgul ilçesinde bulunan Mal Müdürlüğünce 6111 sayılı Kanun'a ve 6552 sayılı Kanun'un 73'üncü maddesine göre yapılandırılan borçların mücbir sebep halinin başladığı ve sona erdiği döneme rastlayan taksitlerin ödeme sürelerine yönelik açıklamalar yapılmıştır.

4 seri no.lu “Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılmasına Dair Genel Tebliğ''de yapılan açıklamalar çerçevesinde;

  • ​​6111 sayılı Kanun ve 6552 sayılı Kanun’un 73 üncü maddesi kapsamında birden fazla daireye taksitlendirilmiş borcu bulunanların, doğal afet nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen yerdeki daireye (Artvin İline bağlı Murgul İlçesinde bulunan Mal Müdürlüğü’ne) olan taksitlerinin ödeme süreleri Bakanlar Kurulu Kararı ile uzatıldığı halde, bu yerin dışındaki dairelere (Örneğin Ankara Vergi Dairesi’ne) olan taksitlerinin ödeme sürelerinin uzatılması yasal olarak mümkün değildir.

  • Artvin İline bağlı Murgul İlçesinde meydana gelen doğal afet nedeniyle Bakanlık tarafından, bu ilçenin genelinde 11.11.2015-29.2.2016 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) mücbir sebep hali ilan edildiğinden, taksit ödeme sürelerinin mücbir sebep halinin sona erdiği 29.2.2016 tarihi esas alınarak belirlenmesi gerekmektedir.

  • 6111 sayılı Kanunun 168 inci maddesi ile 6552 sayılı Kanunun 73 üncü maddesinin on yedinci fıkrası kapsamında doğal afet nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen yerdeki daireye borçlu olanların, anılan Kanunlar kapsamında ödenmesi gereken taksitlerinin ödeme sürelerinin uzatılması mümkün olup, bunun dışında 213 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinde sayılan diğer mücbir sebep halleri nedeniyle 6111 sayılı Kanun ile 6552 sayılı Kanunun 73 üncü maddesi kapsamındaki taksitlerin ödeme sürelerinin uzatılması Kanunen mümkün değildir.
4. Seri no.lu Tebliğ’de ayrıca ödeme süreleri mücbir sebep halinin başladığı tarihten öncesine rastlayan, dolayısıyla ödeme süresi değişmemiş olan taksitler ile mücbir sebep halinin başlangıç ve bitiş tarihleri arasına rastlayan taksitlerin süresinde ödenmemesi durumunda, geç ödeme zamlarının nasıl hesaplanacağına yönelik açıklamalar yapılmıştır. 

Bültenimizde yer alan konularla ilgili sorularınız için lütfen bizimle temasa geçiniz.

Ek-​ Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılmasına Dair Genel Tebliğ (Seri No: 4)