Bakanlar Kurulu'nun "Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Borçlarının Tecili Hakkında Kararı" Resmi Gazete'de Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 26 Şubat 2018Özet: Vergiye uyumlu ve zor durumda olan mükelleflerin borçlarının, bulundukları şartlara göre 60 aya kadar taksitlendirilebileceği ve taksitlendirilen borçların gecikme zammının Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanabileceği 24 Şubat 2018 tarihli ve 30342 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2018/11284 sayılı Karar ile belirtilmiştir.

Açıklamalar

 "Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Borçlarının Tecili Hakkında Karar" ile ilgili önemli değişikliklere aşağıda yer verilmiştir.​

6183 Sayılı Kanununa eklenen 48/A maddesiyle "Devlete ait olup Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen ve 213 sayılı Kanun kapsamına giren vergi, resim, harç ve cezalar ile bu alacaklara bağlı gecikme faizi ve gecikme zammının vadesinde ödenmesi veya haczin tatbiki veyahut haczolunmuş malların paraya çevrilmesi amme borçlusunu çok zor duruma düşürecekse, borçlu tarafından yazı ile istenmiş olmak ve aşağıdaki şartları taşımak koşuluyla vadesi bir yılı geçmemiş alacaklar, Maliye Bakanınca 36 ayı geçmemek üzere faiz ve teminat alınarak tecil olunabilir." Hükmü getirilmiştir.

Çok zor durum halinin tespitinde kullanılacak kriterler

1- ) 6183 sayılı Kanunun 48/A maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye istinaden, maddeden yararlanacak ticari, zirai ve mesleki faaliyeti nedeniyle yıllık gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olan borçlular; bilanço esasına göre defter tutanlar, işletme/zirai işletme hesabı esasına göre defter tutanlar, ticari kazancı basit usulde tespit edilenler ve serbest meslek kazanç defteri tutanlar şeklinde gruplandırılmak suretiyle çok zor durum halinin tespitinde kullanılacak kriterler belirtilmiştir.

a) Bilanço esasına göre defter tutan yıllık gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin çok zor durum halinin tespitinde aşağıdaki mali göstergeler kullanılır.

Nakit Oranı      :(Hazır Değerler+ Menkul Kıymetler)/ Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
Likidite Oranı   :(Dönen Varlıklar-Stoklar)/ Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
Kaldıraç Oranı  :(Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar)+Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar/Toplam Varlıklar


b) İşletme/zirai işletme hesabı esasına göre defter tutan, ticari kazancı basit usulde tespit edilen ve serbest meslek kazanç defteri tutan mükelleflerin çok zor durum halinin tespitinde aşağıdaki mali göstergeler kullanılır.

Nakit Oranı      :​(Kasa+ Banka)/ Kısa Vadeli Borçlar
Likidite Oranı   :(Kasa+ Banka+ Kısa Vadeli Alacaklar)/ Kısa Vadeli Borçlar
Kaldıraç Oranı  :(Kısa Vadeli Borçlar)+Uzun Vadeli Borçlar)/Toplam Varlıklar


Mükelleflerin mali durumlarının değerlendirilmesi sonucu; nakit oranı 0,1 veya 0,1'den küçük, likidite oranının 0,7 veya 0,7'den küçük ve kaldıraç oranının 0,7 veya 0,7'den büyük olması ve bu şartların bir arada bulunması halinde mükelleflerin çok zor durumda oldukları kabul edilir.

2-) Çok zor durum halinin tespiti için yapılacak mali durum analizlerinde, Vergi Usul Kanunu'nun 175 inci ve mükerrer 257 nci maddelerinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye dayanılarak yapılan düzenlemeler esas alınacaktır.

3-) 6183 sayılı Kanunun 48/A maddesi kapsamında tecil edilecek gecikme zammının, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinin (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranları esas alınarak Yİ-ÜFE tutarı olarak hesaplanması uygun görülmüştür.

Söz konusu Karar, 1/1/2018 tarihinden itibaren vadesi gelen alacaklara uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Ek- Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Borçlarının Tecili Hakkında Karar

Saygılarımızla,