Asgari Ücretten Gelir Vergisinin İstisna Edilmesine İlişkin Usul ve Esasları Düzenleyen 319 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 27 Ocak 202227 Ocak 2022 tarih ve 31732 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No:319) ile 7349 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yapılan değişikliklere ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.

Bilindiği üzere 7349 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 2 nci maddesiyle 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23 maddesinin birinci fıkrasına,

“Hizmet erbabının, ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan tutarına isabet eden ücretleri (Şu kadar ki, istisnayı aşan ücret gelirinin vergilendirilmesinde verginin hesaplanacağı gelir dilim tutarları ve oranları, istisna kapsamındaki tutarlar da dikkate alınarak belirlenir. Ödenecek vergi tutarı, bu suretle bulunan vergi tutarının içinde istisna tutara isabet eden kısım düşülmek suretiyle hesaplanır. İstisna nedeniyle alınmayacak olan vergi ilgili ayda aylık asgari ücret üzerinden hesaplanması gereken vergiyi aşamaz. Birden fazla işverenden ücret alanlarda bu istisna sadece en yüksek olan ücrete uygulanır.)”

Bendi eklenerek asgari ücretten alınan gelir vergisi ile yine aynı Kanunun 4 üncü maddesi ile 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tablonun “IV- Ticari ve medeni işlerle ilgili kâğıtlar” başlıklı bölümünün (34) numaralı fıkrasında yer alan “ücretlere ilişkin kağıtlar” ibaresinden sonra gelmek üzere (Bu maddenin birinci fıkrasının (18) numaralı bendinde düzenlenen ücretlerde istisna, aylık brüt asgari ücrete isabet eden kısım için uygulanır.) şeklinde parantez içi hüküm eklenerek asgari ücretten alınan damga vergisi istisna tutulmuştur.

Tebliğ ile 7349 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yapılan değişikliklere ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiş, gelir vergisi ve damga vergisi istisnasına ilişkin örneklere yer verilmiştir.

İlgili Tebliğ’e aşağıda yer alan link üzerinden ulaşabilirsiniz.

319 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği