Asgari Ücretin Vergilendirilmesiyle İlgili Tebliğ Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 01 Kasım 2016Özet: 28.10.2016 tarih ve 29871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 294 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 2016 yılı Ekim, Kasım ve Aralık aylarındaki ücretlerde 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 103. maddesinde yazılı tarife nedeniyle net ücretlerin 1.300,99 TL'nin altına düşmesi sonucu sadece 1.300,99 TL ile bunun altına düşen tutar arasındaki farkın ilave asgari geçim indirimi yoluyla telafisine yönelik olarak 26/10/2016 tarihli ve 6753 sayılı Kanunla 193 sayılı Kanun'a eklenen geçici 86. maddenin uygulamasına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

Açıklamalar

26/10/2016 tarihli ve 6753 sayılı Kanunla 193 sayılı Kanun'a geçici 86. madde eklenmiştir. Madde ile 2016 yılı Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin net ücretleri bu Kanun'un 103. maddesinde yazılı tarife nedeniyle 32. maddedeki esaslara göre sadece kendisi için asgari geçim indirimi hesaplanan asgari ücretlilere 2016 yılı Ocak ayına ilişkin ödenen net ücretin altında kalanlara, bu tutar ile 2016 yılı Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin olarak aylık hesaplanan net ücreti arasındaki fark ücretlinin asgari geçim indirimine ayrıca ilave edilecektir. 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun ek maddeye aykırı hükümlerinin ise 2016 yılı Ekim, Kasım ve Aralık ayları için uygulanmayacağı özellikle belirtilmiştir.

Tebliğde yer verilen uygulama esasları ve örnekler aşağıda açıklanmıştır.

1-Kimler Uygulamadan Faydalanabilir?

-2016 yılı Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin net ücretleri 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 103. maddesinde yazılı tarife nedeniyle 1.300,99 TL'nin altına düşen hizmet erbabı yararlanacaktır.

-Gelir vergisi tarifesi nedeniyle ücretlerinde düşüş olsa dahi net ücretleri 1.300,99 TL'nin altına düşmeyenler bu uygulamadan yararlanamayacaklardır.

-Hizmet erbabının, ücret aldığı dönemde işe başlaması veya işten ayrılması, ücretsiz izin ve benzeri nedenlerle net ücretinin 1.300,99 TL'nin altına düşmesi durumunda ilave asgari geçim indirimi uygulanmayacaktır.

2-Uygulama Esasları

2016 yılı Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin net ücretleri 1.300,99 TL'nin altına düşen hizmet erbabının ücretleri ilave asgari geçim indirimi ile 1.300,99 TL'ye tamamlanacaktır.

Sadece kendisi için asgari geçim indirimi hesaplanan asgari ücretli çalışanlara 2016 yılı Ocak ayına ilişkin ödenen net ücret 1.300,99 TL'dir. Ödenen 1.300,99 TL ile 2016 yılı Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin olarak aylık hesaplanan net ücret arasındaki fark tutar, Gelir Vergisi Genel Tebliği'nde (Seri No: 265) belirtilen esaslara göre düzenlenen Asgari Geçim İndirimi Bordrosu'nda hesaplanan asgari geçim indirimine ayrıca ilave edilecektir.

Asgari geçim indirimi bordrosunda yer alan ilave tutar dahil toplam asgari geçim indirimi tutarı, ücret ödemesinin yapıldığı döneme ilişkin ücret bordrosunun "Asgari Geçim İndirimi" satırına aktarılacaktır.

Belirtilen esaslara göre hesaplanan ilave tutar dahil toplam asgari geçim indirimi tutarı, hizmet erbabının ücreti üzerinden hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilecektir. Mahsup işleminin yapılabilmesi için, söz konusu tutarın ücretlilere ödenmiş olması gerekmektedir.

Asgari geçim indiriminin toplamı, ücretlinin o aydaki ücretinden kesilen gelir vergisinden fazla olamayacaktır.

Bu Tebliğ'in uygulamasında net ücret, yasal kesintiler sonrası ücret tutarına asgari geçim indiriminin ilavesi sonucu oluşan ücreti ifade etmektedir.

Asgari geçim indiriminin hesaplanması ve uygulanmasına ilişkin olarak bu Tebliğ'de yer almayan hususlar hakkında Gelir Vergisi Genel Tebliği'nde (Seri No: 265) yer alan açıklamalar dikkate alınacaktır.

3-Asgari Ücret Hesabı ve Tebliğ Kapsamında Örnek Hesaplamalar

3.1. Asgari Ücret Hesabı

Örneklerin anlaşılması için 2016 yılında bekar ve çocuksuz bir çalışan için 1.647,00 TL üzerinden hesaplanan maaş hesabına aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

tablo23.jpg

3.2. Örnek Hesaplamalar

1.Örnek

Bekâr ve çocuksuz olan hizmet erbabı Bay (A)'nın 2016 yılı Ocak ayında asgari geçim indirimi dâhil net ücreti 1.300,99 TL'dir.

193 sayılı Kanun'un 103 üncü maddesinde yer alan vergi tarifesi nedeniyle Bay (A)'nın, 2016 yılı Ekim ayı net ücreti ise 1.231,08 TL'ye düşmektedir. 

Bu hizmet erbabının söz konusu dönemde eline geçen ücretinin 1.300,99 TL'nin altında kalan kısmı olan  (1.300,99-1.231,08=) 69,91 TL asgari geçim indirimine ilave edilerek hizmet erbabına ödenecektir.

Böylece, örneğimizdeki bekâr ve çocuksuz hizmet erbabının, 2016 yılı Ekim, Kasım ve Aralık aylarında vergi tarifesinin ikinci dilimine girmesinden kaynaklanan aylık 69,91 TL'lik tutar, asgari geçim indirimi yoluyla telafi edilecek ve kendisine 1.300,99 TL ödenecektir.

2.Örnek

Bay (B) asgari ücretli olarak çalışmaktadır. Bay (B), evli ve 1 çocuklu olup eşi çalışmamaktadır.

Bay (B)'nin 2016 yılı Ocak ayında asgari geçim indirimi dâhil net ücreti 1.344,22 TL olup Ekim ayı net ücreti ise 193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinde yer alan vergi tarifesi nedeniyle 1.274,22 TL'ye düşmektedir. 

Buna göre, hizmet erbabının söz konusu dönemde eline geçen ücretinin 1.300,99 TL'nin altında kalan kısmı olan (1.300,99-1.274,22=) 26,77 TL asgari geçim indirimine ilave edilerek hizmet erbabına ödenecektir.

Böylece, örneğimizdeki hizmet erbabının, 2016 yılı Ekim, Kasım ve Aralık aylarında vergi tarifesinin ikinci dilimine girmesinden kaynaklanan aylık 26,77 TL'lik tutar, asgari geçim indirimi yoluyla telafi edilecek ve kendisine 1.300,99 TL ödenecektir.

3.Örnek

Evli, eşi ücretli olarak çalışan Bayan (C), 1.700 TL brüt ücret almaktadır. Bayan (C)'nin 2016 yılı Ocak ayında asgari geçim indirimi dâhil net ücreti 1.338,88 TL'dir.

Ekim ayı net ücreti ise 193 sayılı Kanun'un 103'üncü maddesinde yer alan vergi tarifesi nedeniyle 1.266,63 TL'ye düştüğünden (1.300,99-1.266,63=) 34,36 TL'lik fark ücretlinin asgari geçim indirimine ilave edilecek ve kendisine 1.300,99 TL ödenecektir.

4.Örnek

Bay (D) asgari ücretle çalışmaktadır. Bay (D) evli ve 3 çocuklu olup eşi çalışmamaktadır.

Bay (D)'nin 2016 yılı Ocak ayında asgari geçim indirimi dahil net ücreti 1.387,45 TL'dir. Ekim ayı net ücreti ise 193 sayılı Kanun'un 103 üncü maddesinde yer alan vergi tarifesi nedeniyle 1.317,45 TL'ye düşmektedir.

Bay (D), Ekim ayı net ücreti 1.300,99 TL'nin altına düşmediğinden ilave asgari geçim indiriminden yararlanamayacak ve kendisine 1.317,45 TL ödenecektir.

Tebliğ 1/10/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Bültenimizde yer alan konularla ilgili sorularınız için lütfen bizimle temasa geçiniz. 

Saygılarımızla,

Ek- Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 294)​​