Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte Yapılan Değişiklikler

Yayınlanma Tarihi: 26 Ağustos 2022
 

   10/8/2016 tarihli ve 29797 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır.

 

Yönetmelikte yapılan değişikliklere bu bültenimizde yer verilmektedir.

·         Ar-Ge Faaliyetlerini dışarıda gerçekleştirmekte olan doktora ve yüksek lisans öğrencileri için Bakanlıktan izin alınmak koşulu ile ifadesi, Ar-Ge merkezi tarafından bakanlığa bildirilmek suretiyle olarak değiştirilirmiş ve kısmı gelir vergisi stopajı teşviki Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek şekilde değiştirilmiştir.

·         Ar-Ge merkezleri ve tasarım merkezleri en az üç yılda bir denetlenecek şekilde değiştirilmiştir.

·         Rekabet öncesi işbirliği projelerinin olabilecek en fazla süresi 48 aya çıkarılmıştır.

·         Bu maddeye 10. Fıkra eklenmiş ve gerekli görülmesi halında rekabet öncesi iş birliği projelerinin fazlara ayrılabilmesine ve buna uygun olarak bir proje yol haritası oluşturulup alt projeler belirlenip bakanlığa sunulabilmesine olanak sunulmuştur

·         Rekabet öncesi işbirliği projeleri sözleşme tarihinden itibaren altı aylık dönemler halinde hazırlanan gelişme raporları Bakanlığa sunulur şeklinde değiştirilmiştir.

·         37. maddeye eklenen fıkraya göre Bakanlık tarafından gerekli görülmesi halinde yönetmelikte belirtilen sürelere bağlı kalınmaksınız izleme ve denetim faaliyetleri için Bakanlık en az bir personel görevlendirilebilecektir.

·         Girişim Sermayesi desteği uygulamasına yönelik düzenleme yönetmeliğe eklenmiştir.

·         Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı gerek görmesi halinde bu Yönetmelik kapsamında yürütülen Ar-Ge, yenilik ve tasarım projelerinin denetimlerini yapmak üzere en az bir yıl faaliyette bulunan teknoloji geliştirme bölgelerinin yönetici şirketlerini görevlendirebilecektir. Bu kapsamdaki düzenlemeler yönetmeliğe eklenmiştir.

·         Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci ve altıncı fıkralarında, “Maliye Bakanlığı” ibareleri “Hazine ve Maliye Bakanlığı” şeklinde, beşinci fıkrasında yer alan “Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne veya Sosyal Güvenlik Merkezine” ibaresi “Sosyal Güvenlik Kurumuna” şeklinde, sekizinci fıkrasında yer alan “haftalık kırk beş saati” ibaresi “işyerinin haftalık çalışma saatinin tamamını” şeklinde, dokuzuncu fıkrasında yer alan “Maliye Bakanlığınca” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığınca” şeklinde, onuncu fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde, on yedinci fıkrasında yer alan “Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığına” şeklinde  değiştirilmiştir. Bu değişiklikle birlikte işverenin haftalık çalışma saati dikkate alınarak personelin hafta tatili süreleri teşviklere konu edilebilecektir.

 

·         Yönetmeliğe aşağıda yer alan tanımlar eklenmiştir.

Proje Değerlendirme Komisyonu: Yönetici şirketin belirleyeceği, konusunda uzman iki üyesi öğretim elemanı, bir üyesi ise sektör uzmanı veya 15/2/2013 tarihli ve 28560 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bireysel Katılım Sermayesi Hakkında Yönetmelik kapsamında lisansı olan bireysel katılım yatırımcısı olmak üzere proje ile ilişkisi olmayan en az üç üyeli komisyonu,

 

Proje ortağı: Rekabet öncesi işbirliği projeleri kapsamında projede yer alan kuruluşlardan her birini,

 

Proje yürütücüsü: Rekabet öncesi işbirliği projeleri kapsamında proje başvurusunun yapılmasından, projenin desteklenmesi, izlenmesi, sonuçlandırılması ve sonuçlarının değerlendirilmesi aşamalarında gelişme raporu, değişiklik talebi ve sonuç raporu ile gerekli olan diğer bilgi ve belgelerin Bakanlığa sunulmasından sorumlu, proje ortaklarının işbirliği anlaşması kapsamında aralarında belirledikleri proje ortağını,

 

Yönetici Şirket: 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununa uygun ve anonim şirket olarak kurulan, teknoloji geliştirme bölgelerinin yönetimi ve işletmesinden sorumlu olan ve Bakanlık tarafından yetkilendirilmesi halinde bu Yönetmelik kapsamında gerçekleştirilen Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerine ilişkin yerindelik ve uygunluk denetimlerinin yerine getirilmesinden sorumlu teknoloji geliştirme bölgeleri yönetici şirketini,”

 

Aşağıda yer alan linkten ilgili yönetmeliğe ulaşabilirsiniz.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/08/20220825-4.htm