Ar-Ge ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Kanun’la Getirilen Vergisel Teşviklerin Uygulama Detayları Açıklandı

Yayınlanma Tarihi: 04 Ekim 2016Özet: 30 Eylül 2016 tarihli Resmi Gazete'de 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliğleri yayımlanmıştır.

Söz konusu tebliğler ile Ar-Ge ve Tasarım faaliyetlerinin desteklenmesine ilişkin kanunla getirilen vergisel teşvikler ile teknogirişim sermaye desteğinin uygulama esasları belirlenmiştir.

Açıklamalar

Gelir Vergisi Stopaj Teşviki:

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan 4 Seri No'lu Genel Tebliğ ile 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun'da yer alan gelir vergisi stopajı teşviki uygulamasına açıklık getirilmiştir.

Kamu personeli hariç olmak üzere teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan veya teknoloji geliştirme projesi anlaşmaları kapsamında uluslararası kurumlardan ya da kamu kurum ve kuruluşlarından Ar-Ge projelerini desteklemek amacıyla fon veya kredi kullanan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen ya da TÜBİTAK tarafından yürütülen Ar-Ge ve yenilik projelerinde, teknogirişim sermaye desteklerinden yararlanan işletmelerde ve rekabet öncesi işbirliği projelerinde çalışan Ar-Ge ve destek personeli ile Kanun kapsamında yukarıda sayılan kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenen tasarım projelerinde ve tasarım merkezlerinde çalışan tasarım ve destek personelinin; bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretlerinin;

doktoralı olanlar ile temel bilimler alanlarından birinde en az yüksek lisans derecesine sahip olanlar için yüzde 95'i,

yüksek lisanslı olanlar ile temel bilimler alanlarından birinde lisans derecesine sahip olanlar için yüzde 90'ı ve diğerleri için yüzde 80'i

gelir vergisinden müstesna olacaktır.

Haft​​a tatili ve yıllık ücretli izin süreleri ile bayram tatillerine isabet eden ücretler kapsama dahil edilecek olup, haftalık kırk beş saatin üzerindeki ve ek çalışma sürelerine ilişkin ücretler bu istisnadan faydalanamayacaktır.

Ar-Ge merkezi dışındaki çalışmalara ilişkin ise Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde çalışan Ar-Ge veya tasarım personelinin bu merkezlerde yürüttüğü projelerle

doğrudan ilgili olmak şartıyla, proje kapsamındaki faaliyetlerin bir kısmının Ar-Ge veya tasarım merkezi dışında yürütülmesinin zorunlu olduğu durumlarda,

​Ar-Ge veya tasarım merkezi yönetiminin onayının alınması ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bilgilendirilmesi kaydıyla,

merkez dışındaki bu faaliyetlere ilişkin ücretlerin yüzde 100'ünü aşmamak şartıyla​​

Bakanlar Kurulunca ayrı ayrı veya birlikte belirlenecek kısmı ile Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde en az bir yıl süreyle çalışan Ar-Ge veya tasarım personelinin;

yüksek ​lisans yapanlar için 1,5 yılı,

doktora yapanlar için 2 yılı

geçmemek üzere merkez dışında geçirdiği sürelere ilişkin ücretlerin yüzde 100'ünü aşmamak şartıyla Bakanlar Kurulunca ayrı ayrı veya birlikte belirlenecek kısmı, gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilecektir.

Gelir vergisi stopajı ve sigorta primi işveren hissesine ilişkin teşviklerden yararlanacak olan destek personelinin tam zaman eşdeğeri sayısı, toplam tam zamanlı Ar-Ge veya tasarım personeli sayısının yüzde 10'unu geçemeyecektir.

Damga vergisi ve harç istisnaları:

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan 5 Seri No'lu Genel Tebliğ ile 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun'da yer alan damga vergisi ve harç istisnalarına ilişkin açıklık getirilmiştir.

5746 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, bu Kanun ve ilgili Yönetmelikte kapsam ve sınırları belirtilen Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyetlerine ilişkin olarak düzenlenen kağıtlar damga vergisinden müstesna olacaktır.

Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyetlerinde istihdam edilen personele münhasıran bu görevleri ile ilgili olarak yapılan ücret ödemeleri nedeniyle düzenlenen kâğıtlar ile 5746 sayılı Kanun kapsamına giren sigortalılar için düzenlenecek aylık prim ve hizmet belgelerinden damga vergisi alınmayacaktır.

Damga vergisi istisnası uygulayarak işlem yapan noter, resmi daireler, diğer kamu kurum ve kuruluşları gibi kurum ve kuruluşların; Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyetlerine ilişkin olarak düzenlenen kağıtlarla ilgili olup istisna uygulanması sebebiyle ilgililerine ödettirilmeyen veya ödeme sırasında tevkif edilmeyen damga vergilerine ilişkin olarak işlemin yapıldığı tarihi izleyen bir ay içinde ilgili Tebliğin ekinde yer alan"Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Faaliyetleri ile Siparişe Dayalı Projelere İlişkin Olarak Damga Vergisi İstisnasından Yararlananlara Ait Bildirim"i doldurmak suretiyle, ilgililerin gelir veya kurumlar vergisi bakımından bağlı bulundukları vergi dairesine vermeleri zorunlu olacağı açıklanmıştır.

Ar-Ge, yenilik veya tasarım projeleri ile ilgili araştırmalarda kullanılmak üzere eşya ithaline ilişkin işlemlere harç, bu işlemlerle ilgili düzenlenen kağıtlara damga vergisi istisnası uygulanacaktır.

Ar-Ge ve tasarım merkezlerinin sözleşme çerçevesinde siparişe dayalı olarak yürüttükleri projelerde sipariş alanlar yukarıda belirtilen istisnalardan yararlanacak olmakla birlikte,  sipariş verenler de bu kapsamda sadece sipariş alan Ar-Ge ve tasarım merkezleri ile sipariş verilmesine ilişkin düzenlenen kağıtlara ait damga vergisi istisnasından yararlanacaklardır.

Ar-Ge ve Tasarım İndirimi:

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan 6 Seri No'lu Genel Tebliğ ile 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun'da yer alan araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile tasarım faaliyetlerine yönelik Ar-Ge ve tasarım indirimi ile teknogirişim sermaye desteğine ilişkin vergisel teşviklerin uygulamasına ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

5746 sayılı Kanun ile Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliğinde, Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyetlerinin tanımlarına yer verilmiş ve bu kapsamdaki projelere ilişkin olarak yapılan ve belli özellikleri taşıyan harcamaların Ar-Ge ve tasarım indirimine konu edilebileceği düzenlenmiştir. Söz konusu tebliğ ile;

Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerine yönelik açıklamalar, harcamaların kapsamı ve örneklere yer verilmiş olup, Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde gerçekleştirilen harcamaların içeriği ve özellikle amortisman ve genel gider mahiyetindeki harcamaların Ar-Ge veya tasarım indirimine konu edilecek bölümünün belirlenmesinde kullanılacak yöntemlere ilişkin açıklamalara ve örneklere yer verilmiştir.

5746 sayılı kanun kapsamında alınan hibe desteklere ilişkin uygulama esasları,

Siparişe dayalı Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyetlerinde indirim uygulamasına ilişkin esaslar,

Teknogirişim Sermaye Desteğinden Faydalananlara Sağlanan Sermaye Desteklerinde İndirim uygulamasına ilişkin esaslar açıklanmıştır.

Söz konusu Tebliğ ve eklerine bültenimiz ekinden ulaşabilirsiniz.

Ek-1 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği (Seri No: 4)

Ek-2 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği (Seri No: 5)

Ek-3 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği (Seri No: 6)​