Ar-Ge ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliğlerinde Değişiklik Yapıldı

Yayınlanma Tarihi: 08 Mart 2017Özet: 14 Şubat 2017 tarihli ve 29979 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile yapılan değişikliklere paralel olarak; 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun 4 ve 6 Seri No'lu Genel Tebliğ'lerinde Değişiklik Yapılmasına Dair 7 Seri No'lu ve 8 Seri No'lu Tebliğ'ler 8 Mart 2017 tarihli 30001 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Açıklamalar

  • 7 Seri No'lu Tebliğ ile 30.09.2016 tarihli ve 29843 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği'nin (Seri No: 4) 3 üncü maddesinin onikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlükten kaldırılan madde aşağıdaki gibidir;

"(12) Ancak, Ar-Ge veya tasarım merkezleri alanı dışında gerçekleştirilen faaliyetler ile lisansüstü eğitim kapsamında dışarıda geçirilen sürelere ilişkin ücretlerden; gerçek yol giderleri dâhil olmak üzere yol, konaklama, gündelik gibi adlar altında gider karşılığı olarak yapılan ödemeler ile sağlanan menfaatler destek ve teşvik kapsamında değerlendirilmeyecektir."

  • 8 Seri No'lu Tebliğ ile 30.09.2016 tarihli ve 29843 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği'nin (Seri No: 6) 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlükten kaldırılan cümle aşağıdaki gibidir;

"Ancak, Ar-Ge veya tasarım merkezleri alanı dışında geçirilen süreye ilişkin olarak; gerçek yol giderleri dâhil olmak üzere yol, konaklama, gündelik gibi adlar altında gider karşılığı olarak yapılan ödemeler ile sağlanan menfaatler Ar-Ge ve tasarım indirimine konu edilemez."

  • (ç) bendinde yer alan "haberleşme" ibaresinden sonra gelmek üzere "(posta, kargo, kurye ve benzeri giderler dahil)" ibaresi eklenmiştir.

Ekleme yapılan (ç) bendi aşağıdaki gibidir;

"ç) Genel giderler: Ar-Ge veya tasarım merkezlerinin kira, su, enerji, bakım-onarım, haberleşme, posta, kargo, kurye ve benzeri giderler dahil nakliye giderleri ile bu merkezlerde kullanılan makine ve teçhizata ilişkin bakım ve onarım giderleri gibi bu merkezlerde yürütülen faaliyetin devamlılığını sağlamak için yapılan giderleri kapsar. Bu kapsamda dikkate alınabilecek giderler, münhasıran Ar-Ge veya tasarım merkezi olarak kullanılan yerlere ilişkin katlanılan giderler ile bu faaliyetlerle doğrudan ilgili diğer giderlerdir. Dolayısıyla, kiralanmak suretiyle edinilen ve münhasıran Ar-Ge veya tasarım merkezi olarak kullanılan taşınmazlara ilişkin kira giderleri de bu kapsamdadır."

  • (ç) bendinin (1) numaralı alt bendinin son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlükten kaldırılan cümle aşağıdaki gibidir;

Ancak, büro ve kırtasiye gibi sarf malzemelerine ilişkin giderler Ar-Ge veya tasarım indirimi kapsamında değerlendirilmez.

  • (d) bendinde yer alan "ve analiz hizmetleri" ibaresi "ve analiz hizmetleri, hukuki veya bilimsel danışmanlık hizmetleri" olarak değiştirilmiştir.

Ek 1- 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği (Seri No: 4)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 7)

Ek 2- 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği (Seri No: 6)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 8)

Saygılarımızla,