Anayasa Mahkemesinin Ek Vergi Düzenlemesinin İptal İstemini Reddettiği Kararı Resmi Gazetede Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 19 Nisan 2024Anayasa Mahkemesinin Ek Vergi Düzenlemesinin İptal İstemini Reddettiği Kararı Resmi Gazetede Yayımlandı

19.04.2024 tarih ve 32522 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 14.03.2024 tarih ve E. 2023/169, K.2024/82 sayılı Anayasa Mahkemesi kararıyla, 7440 sayılı Kanun ile getirilen (5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu kapsamında öngörülen indirimler üzerinden hesaplanan) ek verginin Anayasaya aykırılığı gerekçesiyle iptali istemini reddetmiştir.

Anayasa Mahkemesi söz konusu kararda;

·        Kuralın geriye yürütüldüğünü kabul etmekle birlikte beklenmedik doğal felaketler gibi toplumu derinden sarsan olaylar sebebiyle yapılacak kanuni düzenlemelerle kanunların geriye yürütülmesinin mümkün olduğu;

·        Kural ile verginin kapsamındaki indirimlerin ve hesaplanma yöntemlerinin tereddüde yer vermeyecek şekilde açık ve net olarak düzenlendiği ve bu yönüyle kanunilik şartını taşıdığı,

·        Kural ile mülkiyet hakkına yapılan müdahalenin kamu yararına yönelik meşru bir amacı olduğu, elverişlilik, gereklilik ve orantılılık şartlarının sağlandığı,

·        Kurumların kazançlarından indirim konusu yapmak suretiyle sağladıkları vergisel avantaj yoluyla elde ettikleri tutarların gelir niteliğindeki mali gücün göstergelerinden biri olduğu, dolaysıyla kuralın mali güce göre vergileme, vergi yükünün adaletli dağılımı ve eşitlik ilkeleri ile çelişmediği,

gerekçeleriyle ek verginin iptal istemini, Anayasa’nın 2.,13., 35. ve 73. maddelerine aykırı olmadığı sonucuna vararak oybirliğiyle reddetmiştir.

Söz konusu Anayasa Mahkemesi Kararı bültenimiz ekinde yer almaktadır.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.