Anayasa Mahkemesinin Ek MTV Düzenlemesinin İptali Talebinin Reddine İlişkin Kararı Resmi Gazete’de Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 06 Ekim 2023Anayasa Mahkemesinin Ek MTV Düzenlemesinin İptali Talebinin Reddine İlişkin Kararı Resmi Gazete’de Yayımlandı

7456 sayılı Kanunun 1. maddesine yönelik açılan iptal isteminin reddine ilişkin Anayasa Mahkemesinin 28/9/2023 Tarihli ve E: 2023/131, K: 2023/160 Sayılı Kararı ile gerekçeleri 06.10.2023 tarih ve 32331 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Söz konusu Anayasa Mahkemesi Kararı’nın gerekçeleri aşağıda özetlenmiştir;

·        Anayasa Mahkemesi, ek MTV’nin bir defaya mahsus ödenmesinin, 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan depremler nedeniyle ihtiyaç duyulan finansmanın sağlanmasına katkı sağlayacağını gözeterek bu kuralın meşru amaca ulaşma bakımından elverişli olduğu görüşünü benimsemiştir.

·        Deprem nedeniyle oluşan ekonomik kayıpların hangi vergilendirme araçlarıyla giderileceğinin takdirinin yasama organına ait olduğu, depremin yol açtığı ekonomik kayıpları telafi etmek ve sosyal dayanışmayı sağlamak amacıyla mevcut vergilerin artırılması ya da yeni bir vergi ihdas edilmesinin kanun koyucunun takdir yetkisi kapsamında başvurabileceği araçlardan olduğu, bu nedenle 2023 yılı için ek motorlu taşıtlar vergisi alınması yolunda düzenleme yapılmasının gereklilik kriterini karşıladığı değerlendirilmiştir.

·        Kişinin sahip olduğu taşıtın bir servet unsuru olarak mali gücün göstergelerinden biri olduğunu, depremler nedeniyle oluşan maddi kayıpların büyüklüğü karşısında kayıpların giderilmesi sonucunda elde edilecek fayda ile araç sahiplerinin katlanacağı külfet arasında makul bir dengesizliğin bulunmadığı bu nedenlerle sınırlamanın orantılı olduğu değerlendirilmiştir.

·        Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin toplumun tüm kesimini kapsayan yaygın bir vergi olduğu da göz önüne alındığında kuralın mali güce göre vergilendirme, vergi yükünün adaletli dağılımı ve eşitlik ilkeleri ile çelişmediği sonucuna varılmıştır.

Anayasa Mahkemesinin 28/9/2023 Tarihli ve E: 2023/131, K: 2023/160 Sayılı Kararı bültenimiz ekinde yer almaktadır.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.