Altyapı Yatırım ve Hizmetleri Gibi Diğer Varlık ve Haklardan Oluşan Yatırım Fon veya Ortaklıklarının Kazançlarına İlişkin Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 04 Aralık 2017Özet: 1 Aralık 2017 tarihli ve 30257 sayılı Resmi Gazete'de "Kurumlar Vergisi Genel Tebliği'nde (Seri No:1) Değişiklik Yapılmasına Dair 13 Seri No.lu Tebliğ" yayımlanmıştır. Söz konusu Tebliğ ile portföyü gayrimenkul yatırım fon veya ortaklıklarından farklı olarak, alt yapı yatırım ve hizmetleri gibi diğer varlık ve haklardan oluşan yatırım fon veya ortaklıklarının kazançlarının Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5. maddesinin 1. fıkrasının d bendinin 4 no.lu alt bendine istinaden istisna olarak değerlendirilemeyeceğine ilişkin Kurumlar Vergisi Genel Tebliği'nde (Seri No:1) Değişiklik Yapılmasına Dair 13 Seri No.lu Tebliğ yayımlanmıştır.

Açıklamalar

III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 4. maddesine göre gayrimenkul yatırım ortaklığı, anılan Tebliğ ile belirlenmiş usul ve esaslar dahilinde, gayrimenkuller, gayrimenkul projeleri, gayrimenkule dayalı haklar, sermaye piyasası araçları ve Kurulca belirlenecek diğer varlık ve haklardan oluşan portföyü işletmek amacıyla paylarını ihraç etmek üzere kurulan ve 6362 sayılı Kanunun 48. maddesinde sınırı çizilen faaliyetler çerçevesinde olmak kaydı ile izin verilen diğer faaliyetlerde bulunabilen sermaye piyasası kurumudur.

III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nde yer alan düzenlemelere göre altyapı gayrimenkul yatırım ortaklıkları, münhasıran altyapı yatırım ve hizmetlerinden oluşan portföyü işletmek amacıyla kurulan veya dönüşen şirketler olup, altyapı yatırım ve hizmetleri ile ilişkili olmayan gayrimenkuller, gayrimenkul projeleri ve gayrimenkule dayalı haklara yatırım yapamamaktadırlar.

Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5. maddesinin 1. fıkrasının d bendinin 4 numaralı alt bendinde ise Türkiye'de kurulu; gayrimenkul yatırım fonları veya ortaklıklarının kazançlarının  kurumlar vergisinden istisna olduğu hüküm altına alınmıştır.

Anılan Tebliğ ile portföyü alt yapı yatırım ve hizmetleri gibi diğer varlık ve haklardan oluşan yatırım fon veya ortaklıklarının kazançlarının Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5. maddesinin 1. fıkrasının d bendinin 4 no.lu alt bendine istinaden istisna olarak değerlendirilemeyeceği açıklanmıştır.

Ek- Kurumlar Vergisi Genel Tebliği'nde (Seri No:1) Değişiklik Yapılmasına Dair 13 Seri No.lu Tebliğ

Konuyla ilgili ek bilgi gerektiğinde bizimle iletişime geçmenizi rica ederiz.

Saygılarımızla,