Af Kanunu'nda Süre Uzatımının Detayları Belli Oldu

Yayınlanma Tarihi: 31 Ocak 2017Özet: 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun'a eklenen geçici 2.madde çerçevesinde, yapılandırma başvurusunda bulunulduğu halde süresinde ödenmeyen borçlar için ek süre tanınmış ve ödenmesi gereken taksitlerin her birinin ödeme süresi 4'er ay ertelenmiştir. 29 Ocak 2017 tarihli ve 29963 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No:5) ile, söz konusu düzenlemelerle ilgili açıklamalarda bulunulmuştur.

Açıklamalar:

27 Ocak 2017 tarihli ve 29961 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 18 Ocak 2017 tarihli ve 6770 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 26. maddesiyle, 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun'a geçici 2. madde eklenmiştir. 29 Ocak 2017 tarihli ve 29963 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No:5) ile, söz konusu geçici maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Konuyla ilgili özet açıklamalar aşağıdaki şekildedir.

Taksitleri Zamanında Ödemeyerek Kanun'dan Yararlanma Hakkını Kaybedenler

Kanun kapsamında yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde 27 Ocak 2017 tarihi itibarıyla ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyerek Kanun hükümlerini ihlal eden borçlulara, ihlale neden olan tutarları, ödemeleri gerektiği tarihten 27 Ocak 2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil) geçen süre için Kanun'un 10/6. maddesi çerçevesinde hesaplanan geç ödeme zammı ile birlikte 31 Mayıs 2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ödemeleri halinde Kanun hükümlerinden yeniden yararlanma olanağı sağlanmıştır.

Bu olanaktan yararlanılabilmesi için;

 • 6736 sayılı Kanunun 2, 3 veya 4. maddeleri ile 10. maddesinin on dokuzuncu fıkrası kapsamında borçların yapılandırılmış olması,

 • 27 Ocak 2017 tarihi itibarıyla ödenmesi gereken tutarların süresinde ödenmemesi nedeniyle Kanun hükümlerinin ihlal edilmiş olması,

 • İhlale neden olan tutarların, ödenmesi gereken tarihten 27 Ocak 2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil) geçen süre (her ay ve kesri) için hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte 31 Mayıs 2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ödenmesi,

gerekmektedir.

Bu düzenlemeden yararlanılabilmesi için ayrıca yazılı bir başvuru aranılmayacaktır.

Taksit Sürelerinin Uzatılması

6736 sayılı Kanun'un geçici 2. maddesi çerçevesinde,  Kanun kapsamında 2017 yılının Ocak ayından itibaren ödenmesi gereken taksitlerin ödeme süreleri (Kanun'un 11. maddenin onuncu ve on birinci fıkralarına göre ödenecek taksitler hariç olmak üzere), taksit ödeme sürelerinin bitim tarihinden itibaren dörder ay uzatılmıştır. Taksitlerin ödeme süreleri tahsil dairelerince re'sen uzatılacağından, borçlulardan ayrıca yeni bir yazılı başvuru aranılmayacaktır.

Yapılan süre uzatımı, 6736 Sayılı Kanun'un aşağıdaki maddeleri hükümleri doğrultusunda yapılandırılan borçlar için uygulanacaktır:

 • Kesinleşmiş alacaklara ilişkin 2. madde,

 • Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacaklara ilişkin 3.madde,

 • İnceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemlere ilişkin 4. madde,

 • Matrah ve vergi artırımına ilişkin 5.madde,

 • Kayıtlarında yer aldığı halde işletmelerinde mevcut olmayan emtialarını kayıt ve beyanlarına intikal ettirebilmesine ilişkin 6. madde.

Örnek: Kanun kapsamında 12 taksit seçeneğini tercih ederek borçlarını yapılandıran ve ilk taksitini Kasım 2016 ayında ödeyen borçlunun, geçici 2. maddeye göre 2017 yılının Ocak ayından itibaren ödenmesi gereken diğer taksitlerinin ödeme süreleri aşağıdaki gibi olacaktır.​

TaksitlerMevcut Ödeme SüreleriYeni Ödeme Süreleri
2.Taksit31 Ocak 201731 Mayıs 2017
3. Taksit31 Mart 201731 Temmuz 2017
4. Taksit31 Mayıs 201730 Eylül 2017
5. Taksit31 Temmuz 201730 Kasım 2017
6. Taksit30 Eylül 201731 Ocak 2018
7. Taksit30 Kasım 201731 Mart 2018
8. Taksit31 Ocak 201831 Mayıs 2018
9. Taksit31 Mart 201831 Temmuz 2018
10. Taksit31 Mayıs 201830 Eylül 2018
11. Taksit31 Temmuz 201830 Kasım 2018
12. Taksit30 Eylül 201831 Ocak 2019

 
Uzayan ödeme süreleri için herhangi bir zam, faiz uygulanmayacak ve tercih edilen taksit süresine ilişkin katsayıda herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır.

Ödeme süresi uzayan taksitlerin, uzayan süre içerisinde ödenmemesi durumunda Kanun'un 10/6. maddesi hükümleri uygulanacak; dolayısıyla Kanun kapsamında ödenmesi gereken taksitlerden;

 • İlk ikisinin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi,

 • Bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi,

 • Süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksitlerin geç ödeme zammıyla birlikte son taksiti izleyen ayın sonuna kadar da ödenmemesi,

durumunda Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecektir.

Bu durumda, Kanun kapsamında ödenmesi gereken taksitlerden ilk ikisinin süresinde ve tam olarak ödenmesi Kanundan yararlanma hakkının devamı için zorunlu olduğundan, taksitli ödeme seçeneğini tercih eden borçluların 31 Mayıs 2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) ilk iki taksiti tam olarak ödemeleri gerekmektedir.

Peşin Ödeme İndirimi

Kanun kapsamında peşin veya taksitli ödeme seçenekleri tercih edilerek yapılandırılan alacakların tamamının, Mayıs-2017 sonuna kadar ödenmesi şartıyla, Kanun'un 10/3-b maddesinde belirtilen indirim (feri'i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından %50 oranında indirim) yapılacak ve katsayı uygulanmayacaktır.

Söz konusu düzenleme çerçevesinde, borçluların peşin veya taksitli ödeme tercihine bakılmaksızın, Kanun kapsamında yapılandırılan tutarların tamamının 31 Mayıs 2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ödenmesi durumunda Yİ-ÜFE tutarından %50 oranında indirim yapılacaktır.

Ayrıca, taksitli ödeme seçeneğinin tercih edilmesi nedeniyle hesaplanan katsayı tutarları, alacağın tamamının fıkra kapsamında ödenmesi halinde tahsil edilmeyecek, tahsil edilmiş olan tutarlar ile bu tutarlar üzerinden hesaplanarak tahsil edilmiş geç ödeme zamları 6183 sayılı Kanun'un 23'üncü maddesi de göz önünde bulundurularak red ve iade edilecektir.

Ödeme Seçeneğinin Değiştirilmesi

Kanun kapsamında peşin ödeme seçeneğini tercih eden ancak yapılandırılan tutarları süresinde ödemeyerek Kanun'dan yararlanma hakkını kaybedenlerce, 30 Nisan 2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ilgili idareye yazılı olarak başvuruda bulunularak taksitli ödeme seçeneğinin tercih edilmesi ve ilgili katsayı uygulanmak suretiyle yapılandırılan tutarın, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar ödenmesi gereken taksitlerin Mayıs-2017 sonuna kadar, diğer taksitlerin ise dört ay ertelenmiş olan vadeler içerisinde ödenmesi şartıyla Kanun hükümlerinden yararlanılmaktadır.

Bu düzenleme ile peşin ödeme seçeneğini tercih ettiği halde Kanun'da öngörülen süre ve şekilde ödeme yapmayarak Kanun'dan yararlanma hakkını kaybeden borçlulara talep etmeleri halinde yapılandırılan borçlarını taksitler halinde ödeme imkânı getirilmektedir. Bu durumda, peşin ödeme seçeneği tercih edildiği tarihte, taksitli ödeme seçeneğine göre Kanun kapsamında ödenmesi gereken ilk taksitin ödeme süresine göre oluşacak taksit ödeme süreleri esas alınacak ve bu fıkrada öngörülen süre ve şekilde ödeme yapılmak suretiyle Kanun hükümlerinden yararlanılacaktır.

Bu imkandan yararlanılabilmesi için;

 • 6736 sayılı Kanun'un 2, 3 veya 4. maddeleri ile 10. maddenin ondokuzuncu fıkrası kapsamında borçların peşin ödeme seçeneği tercih edilerek yapılandırılmış olması,

 • Maddenin yürürlüğe girdiği 27 Ocak 2017 tarihi itibarıyla ödenmesi gereken tutarlar süresinde ödenmeyerek Kanun hükümlerinin ihlal edilmiş olması,

 • 30 Nisan 2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ilgili tahsil dairesine yazılı başvuruda bulunularak taksitli ödeme seçeneğinin tercih edilmesi,

 • Tercih edilen taksit seçeneğine göre 27 Ocak 2017 tarihine kadar ödenmesi gereken taksitlerin geç ödeme zammıyla birlikte 31 Mayıs 2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil), diğer taksitlerin ise dört ay ertelenmiş olarak yeniden belirlenen vadelerde ödenmesi,

gerekmektedir.

Fıkra hükmünden yararlanılarak taksitli ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde, Kanun kapsamında yapılandırılan tutara, tercih edilen taksit süresine ilişkin katsayının uygulanacaktır.

Peşin ödeme seçeneğini tercih ettiği halde Kanun'da öngörülen süre ve şekilde ödeme yapmayarak Kanundan yararlanma hakkını kaybeden borçlulardan taksitli ödeme seçeneğine geçmek isteyenlerin, Tebliğ ekinde yer alan dilekçe ile ilgili vergi dairelerine ayrı ayrı müracaat etmeleri gerekmektedir.

Af Kanunu kapsamında ödenecek tutarları taksitler halinde ödeme tercihinde bulunanların, bu fıkra kapsamında taksit sayısını değiştirerek artırmaları mümkün bulunmamaktadır.  

Diğer Hususlar

6736 sayılı Kanun hükümlerini ihlal ettikten sonra, ihlale konu borçlarını 6183 sayılı Kanun'un 48. maddesi çerçevesinde tecil ve taksitlendirme hükümlerine göre ödemekte olan borçluların, 6736 sayılı Kanun'un geçici 2. maddesi hükmünden yararlanmak istemeleri halinde ilgili vergi dairelerine başvurmaları ve yapılandırmanın ihya edilmesini talep etmeleri gerekmektedir.

6736 Sayılı Kanun'a eklenen Geçici 2. madde, Kanun kapsamında yapacakları ödemelere ilişkin süreler konusunda düzenlemeler içermekte olup, Kanun'dan yararlanmak üzere süresinde başvurmayanlara yeni bir başvuru hakkı vermediğinden, süresinde başvuruda bulunmayan borçluların Kanun'dan yararlanma imkânı bulunmamaktadır.

6736 Sayılı Kanun kapsamında borçlarını yapılandıran borçluların, geçici 2. madde kapsamında yenilenen ödeme planlarını, ilgili vergi dairelerinden ya da Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinden (www.gib.gov.tr) temin etmeleri mümkündür.

Söz konusu Tebliği bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Ek- Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 5)​

Saygılarımızla,