93 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği 13 Temmuz 2023 tarihli ve 32247 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Yayınlanma Tarihi: 13 Temmuz 202393 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği 13 Temmuz 2023 tarihli ve 32247 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Bilindiği üzere, 7344 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nın 1.maddesi ile 492 sayılı Kanuna bağlı, (9) sayılı tarifenin “II- Sürücü belgesi harçları” başlıklı bölümü hariç olmak üzere, tarifelerde yer alan ve 2023 yılında uygulanan maktu harç tutarları (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dâhil) %50 oranında artırılmış, anılan Kanuna bağlı (8) sayılı tarifenin “VIII-Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı” başlıklı bölümünün (1) numaralı fıkrasında yer alan harç tutarı 20.000 TL olarak yeniden belirlenmiştir.

13 Temmuz 2023 tarihli ve 32247 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 93 Seri No’lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile 6/7/2023 tarihli ve 7344 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki Kararın 1 inci maddesi ile 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı tarifelerde yer alan bazı maktu harçların artırılması üzerine belirlenen yeni tutarlar ilan edilmiştir.

Bu kapsamda Nispi harçlar ile söz konusu Karara istinaden belirlenen maktu harç tutarları ilgili Tebliğ ekindeki tarifelerde gösterilmiştir.

Söz konusu tebliğ ve ekli tarife, bülten ekinde yer almaktadır.

Saygılarımızla.