91 Seri No'lu Gider Vergileri Genel Tebliği Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 14 Mart 2017Özet: 91 Seri No'lu Gider Vergileri Genel Tebliği 11.03.2017 tarihli ve 30004 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup, yayım tarihini izleyen ayın başından itibaren yürürlüğe girecektir.

Açıklamalar

Tebliğ ile 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun uyarınca BDDK'dan alınan faaliyet izni ile faaliyet gösteren ve bu Kanun hükümlerine göre faaliyette bulunan elektronik para ve ödeme kuruluşları ile bu kuruluşların şube veya temsilcilerince yapılan ödeme hizmetlerinin vergilendirilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Anılan Tebliğ'in 5. maddesinde elektronik para ve ödeme kuruluşlarının mükellefiyeti ve matrahına yönelik açıklamalarda bulunulmuştur.

Bu çerçevede, 6493 sayılı Kanun uyarınca esas itibariyle BDDK tarafından verilen izin çerçevesinde ve bu Kurum denetimine tabi olarak gerçekleştirilen ödeme hizmetlerinin, 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu'nun 28. maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen banka muamele ve hizmetlerinden olması nedeniyle, bu işlemleri anılan maddenin üçüncü fıkrasına göre esas iştigal konusu olarak yapan elektronik para ve ödeme kuruluşlarının banker kapsamında BSMV mükellefiyeti doğduğu açıklanmıştır.

İlaveten, Anılan Tebliğ'in;

  • 6. maddesinde sanal POS hizmetlerinde vergilendirme ve matrah,

  • 7. maddesinde elektronik para ihracına ilişkin ödeme hizmetlerinde vergilendirme ve matrah,

  • 8. maddesinde para havalesi hizmetlerinde vergilendirme ve matrah,

  • 9. maddesinde mobil ödeme hizmetlerinde vergilendirme ve matrah,

  • 10. maddesinde fatura ödemelerine aracılık hizmetlerinde vergilendirme ve matrah açıklamalarına yer verilmiştir.

Bununla birlikte, çeşitli ve son hükümlerin yer aldığı 11. maddesinde elektronik para ve ödeme kuruluşlarının şubeleri tarafından yapılan işlemleri dolayısıyla verilmesi gereken Hizmet Vergisi (Banka Muameleleri Vergisi) Beyannamelerinin, genel merkezlerince bağlı bulundukları vergi dairesine verileceği ifade edilmiştir.

Tebliğ'in 12. maddesinde ise elektronik para ve ödeme kuruluşlarının bu Tebliğin yürürlüğünden önce ödeme hizmetlerine ilişkin faaliyetleri dolayısıyla açılan sürekli KDV mükellefiyet kayıtlarının bu Tebliğin yayımını izleyen ayın sonuna kadar kapatılması gerektiğine yer verilmiştir.

Ek- Gider Vergileri Genel Tebliği (Seri No: 91)​

Saygılarımızla,