7456 Sayılı Kanunun 1.Maddesiyle İhdas Edilen Ek Motorlu Taşıtlar Vergisine İlişkin Genel Tebliğ (Seri No: 1) Resmi Gazete'de Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 28 Temmuz 20237456 Sayılı Kanunun 1.Maddesiyle İhdas Edilen Ek Motorlu Taşıtlar Vergisine İlişkin Genel Tebliğ (Seri No: 1) Resmi Gazete'de Yayımlandı

7456 Sayılı Kanunun 1.maddesiyle ihdas edilen Ek Motorlu Taşıtlar Vergisine ilişkin Genel Tebliğ (Seri No: 1) 28 Temmuz 2023 tarih ve 32262 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğ ile Ek MTV için belirlenen esaslar aşağıda yer almaktadır;

Verginin Konusu Nedir?

Ek MTV’nin konusuna, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nun 5 inci, 6 ncı ve geçici 8 inci maddelerinde yer alan (I), (I/A), (II) ve (IV) sayılı tarifelere göre vergiye tabi olan ve 7456 sayılı Kanunun yayımlandığı 15 Temmuz 2023 tarihinde ilgili sicilde kayıt ve tescilli bulunan taşıtlar ile 15 Temmuz 2023 tarihinden 31 Aralık 2023 tarihine kadar ilgili sicillere ilk defa kayıt ve tescil edilecek olan taşıtlar girmektedir.

Ek MTV, söz konusu taşıtlardan bir defaya mahsus olmak üzere 2023 yılı için alınacaktır.

Verginin Mükellefi Kimlerdir?

Ek MTV’nin mükellefi, 15 Temmuz 2023 tarihinde MTV Kanunu kapsamında motorlu taşıtlar vergisi mükellefi olanlar ile 15 Temmuz 2023 ile 31 Aralık 2023 tarihine kadar ilgili sicillere ilk defa kayıt ve tescil edilen taşıtların sahibi olan gerçek ve tüzel kişilerdir.

Dolayısıyla, 15 Temmuz 2023 tarihinde ilgili vergi dairesinde motorlu taşıtlar vergisi mükellefi olanlar ek MTV’nin mükellefi olacaktır. 15 Temmuz 2023 tarihinden sonraki bir tarihte taşıtın satış veya devir yapılmak suretiyle başka bir kişi adına kayıt ve tescil edilmesi, ek MTV’nin mükellefini değiştirmeyecektir.

Ek MTV’ye İlişkin İstisnalar Nelerdir?

MTV Kanunu’nun 4.maddesinde yer alan istisnalar ek MTV için de geçerlidir.

Bunlara ilave olarak, 6/2/2023 tarihinde Kahramanmaraş ilinde meydana gelen depremler nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa, Elazığ illerinde ve Sivas ilinin Gürün ilçesinde;

-Deprem tarihi itibarıyla kayıt ve tescilli taşıtlar,

-Deprem nedeniyle yıkılan veya ağır ya da orta hasarlı hale gelen binaların maliklerine ait taşıtlar,

-Depremlerde ağır hasar görerek kullanılamaz duruma gelen taşıtlar,

-Deprem nedeniyle eşini veya birinci derece kan hısımlarından birini (anne, baba, çocuk) kaybeden mükelleflere ait taşıtlar

ek MTV’den istisnadır.

Deprem nedeniyle yıkılan veya ağır ya da orta hasarlı hale gelen binaların malikleri ve birinci derece kan hısımlarından birini kaybedenlerden adına kayıt ve tescilli taşıtı bulunanlar ile deprem nedeniyle ağır hasar görerek kullanılamaz duruma gelen taşıtı bulunanlar veya bunlar adına veli, vasi, kanuni temsilciler ve konuya ilişkin olarak vekâletname ile tayin edilen vekiller tarafından, Tebliğ ekinde yer alan “Ek MTV İstisna Talep Formu” (Ek-1) ve ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen tevsik edici belgelerle taşıta dair mükellefiyetin bulunduğu vergi dairesi müdürlüğüne başvurulması halinde, taşıtlara tahakkuk ettirilen ek MTV terkin edilecektir.

Ağır hasar görerek kullanılamaz duruma gelen taşıtlar ibaresi; deprem nedeniyle, ağır hasarlı hale gelerek kullanılamaz duruma gelen taşıtlar ile göçük altında kalarak enkaz kaldırma çalışmalarında bulunamayan veya kullanılamaz duruma gelerek bulunduğu yerden alınması/çıkarılması mümkün ya da ekonomik olmayan taşıtları ifade eder.

Sivas ilinin Gürün ilçesi deprem nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen yerler arasında olduğundan, deprem tarihi itibarıyla; Sivas ili Gürün ilçesine kayıt ve tescilli taşıtlar ile Sivas ili Gürün ilçesinde ikamet etmekle birlikte araç tescil hizmetlerine ilişkin iş ve işlemlerin noterliklere devredildiği tarihten sonra Sivas ilinde kayıt ve tescilli bulunan mükelleflere ait taşıtlar istisnadan yararlanacaktır.

Tahakkuk ve Ödeme Esasları Nelerdir?

Ek MTV,

-       Taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin vergi dairesi tarafından 15 Temmuz 2023 tarihinde,

 

-       15 Temmuz 2023 tarihinden 31 Aralık 2023 tarihine kadar ilgili sicillere ilk defa kayıt ve tescil edilecek olan taşıtlar için ise kayıt ve tescilin yapıldığı tarihte,

tahakkuk ettirilmiş ve tebliğ edilmiş sayılacaktır.

15 Temmuz 2023 tarihi itibari ile motorlu taşıtlar vergisi mükellefi olan gerçek ve tüzel kişilere ilgili vergi dairesince, 2023 yılı için tahakkuk ettirilen motorlu taşıtlar vergisinin tamamı kadar ek MTV tahakkuk edecektir.

Tahakkuk eden ek MTV iki eşit taksitte olmak üzere, birinci taksiti 2023 yılının Ağustos ayı sonuna kadar, ikinci taksiti ise 2023 yılının Kasım ayı sonuna kadar ödenecektir.

Ancak, 2023 yılının son altı aylık dönemi içerisinde ilgili sicillere ilk defa kayıt ve tescil edilen taşıtlara tahakkuk ettirilen yıllık motorlu taşıtlar vergisi ikinci altı aylık döneme ilişkin olduğundan, bu taşıtların ek MTV’si de, altı aylık döneme isabet eden motorlu taşıtlar vergisi tutarı kadar olacak ve bu taşıtlara tahakkuk ettirilen motorlu taşıtlar vergisi ödeme süresi içerisinde peşin olarak ödenecektir.

Ek MTV’ye İlişkin Diğer Hususlar

15 Temmuz 2023 tarihinden önce trafikten çekilen bir taşıtın, 15 Temmuz 2023 tarihi ile 31 Aralık 2023 tarihine kadar (bu tarihler dahil) tescil kaydının yeniden açılması halinde, bu taşıt sahipleri ek MTV’nin mükellefi olacak ve taşıt için 2023 yılında tahakkuk ettirilen motorlu taşıtlar vergisi tutarı kadar ek MTV ödeyeceklerdir.

197 sayılı MTV Kanunu’nun 13 üncü maddesi hükümleri ek MTV hakkında da uygulanacak olup, bu kapsamda;

      Taşıtların her türlü satış veya devir işlemleri yapılmadan önce bu taşıtlara ilişkin tahakkuk eden ek MTV’nin tamamının ödenmesi gerekecektir.

      Ek MTV ödenmemiş veya 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesi kapsamında taksitlendirilmemiş taşıtlara ait fenni muayene yapılmayacaktır.

Ayrıca, ek MTV ödenmeden, trafikten çekme, hurdaya çıkarma ve yurt dışına çıkarma nedeniyle tescil kaydı kapatma işlemi yapılmayacaktır.

Ek MTV’ye ilişkin 7456 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde hüküm bulunmayan diğer hâllerde 197 sayılı MTV Kanunu’nun hükümleri uygulanacaktır.

Söz konusu Tebliğ’e bülten ekinde yer verilmiştir.

Saygılarımızla.