7421 Sayılı Vergi Usul Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 26/11/2022 tarih ve 32025 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yayınlanma Tarihi: 28 Kasım 20227421 Sayılı Kanunun Vergisel Kısımlarına İlişkin Önemli Açıklamalarımız:

 

7421 Sayılı Vergi Usul Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 26/11/2022 tarih ve 32025 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Söz konusu Kanunda Yer Alan vergisel düzenlemeler Bültenimizde Özetlenmiştir.

1-    Motorlu Araç Ticareti İle İştigal Edenlerden Teminat Aranması:

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasına (9) numaralı bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (10)’uncu bent eklenmiştir. (Yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.)

 

“10. 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununda tanımlı bulunan motorlu araç ticareti yapan mükelleflerden; doğacak vergilerin tahsil güvenliğini sağlamak amacıyla, 30 milyon Türk lirasına kadar, 6183 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yer alan türden teminat almaya, mükelleflerin; faaliyet alanı, hukuki statüsü, mükellefiyet süresi, aktif veya öz sermaye büyüklüğü, çalışan sayısı, hakkında sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme veya kullanma yönünde olumsuz rapor ya da tespit bulunup bulunmadığı, iş veya üretim hacmi ile ürün ve mükellef gruplarını ayrı ayrı veya birlikte dikkate alarak, teminatın; türünü, tutarını, verilmesi gereken zamanı, iadesi ile tamamlanmasına ilişkin hususları belirlemeye, bentte yer alan tutarı sıfıra kadar indirmeye ve iki katına kadar artırmaya, hangi hâllerde teminat aranılmayacağını ve uygulamaya ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye,”

2-    Motorlu Araç Ticareti İle İştigal Edenlerin Teminat Yükümlülüğünü Yerine Getirmemesi Özel Usulsüzlük kapsamına alınmıştır:

Kanun’un 2’nci maddesi ile Motorlu araç ticareti yapanlara getirilen teminat verme yükümlülüğüne uymayanlara Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 355’inci maddesi uyarınca özel usulsüzlük cezası uygulanması, (Yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.)

3-      İstanbul Finans Merkezinde faaliyette bulunanların transit ticaret kapsamındaki mal alım ve satımlarına aracılıktan doğan kazançlarının %50’si indirime konu edilebilecek.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10’uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıda yer alan “i” bendi eklenmiştir. (Yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.)

“i) 22/6/2022 tarihli ve 7412 sayılı İstanbul Finans Merkezi Kanunu hükümlerine göre katılımcı belgesi alarak İstanbul Finans Merkezi Bölgesinde faaliyette bulunan kurumların, münhasıran bu faaliyet kapsamında yurt dışından satın alınan malları Türkiye’ye getirilmeksizin yurt dışında satmalarından veya yurt dışında gerçekleşen mal alım satımlarına aracılık etmelerinden sağladıkları kazancın %50’si,

Bu indirimden yararlanılabilmesi için kazancın elde edildiği hesap dönemine ilişkin yıllık kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar Türkiye’ye transfer edilmiş olması, aracılık faaliyetine ilişkin malların satıcısı ve alıcısının Türkiye’de olmaması şarttır. Cumhurbaşkanı, bu bentte yer alan oranı, sıfıra kadar indirmeye veya bir katına kadar artırmaya yetkilidir.”