7351 Sayılı Kanun ile Vergi Uygulamalarında Düzenlemeler Yapıldı

Yayınlanma Tarihi: 24 Ocak 20227351 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 22 Ocak 2022 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Kanun ile yapılan düzenlemeler özet olarak aşağıdaki gibidir.

1.            7351 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi ile 2577 sayılı İdari Yargılama Usulu Kanununun 27 nci maddesinin 4 numaralı fıkrasına “Vergi kanunları uyarınca iadesi talep edilen vergilere ilişkin olarak açılan davalarda, dava konusu tutarın yüzde ellisi oranında teminat alınmadan yürütmenin durdurulması kararı verilemez.” cümlesi eklenmiştir.

Düzenleme Kanun’un yayımı itibariyle yürürlüğü girmiştir.

2.            Kanun’un 14 üncü maddesi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasının a bendine alt bent eklenerek, tam mükellefiyete tabi diğer yatırım fonu katılma paylarından elde ettikleri kâr payları (portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları bulunan yatırım fonlarından elde edilen kazançlar hariç) Kurumlar vergisinden istisna tutulmuştur.

3.            Kanun’un 15 inci maddesi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32 nci maddesine aşağıda yer alan fıkralar eklenerek, ihracat yapan firmalar ile sanayi sicil belgesine haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumların Kurumlar Vergisi oranında indirim yapılmıştır.

· “(7) İhracat yapan kurumların münhasıran ihracattan elde ettikleri kazançlarına kurumlar vergisi oranı 1 puan indirimli uygulanır.

· (8) Sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumların münhasıran üretim faaliyetinden elde ettikleri kazançlarına kurumlar vergisi oranı 1 puan indirimli uygulanır. Bu kazançların ihracata isabet eden kısmı için yedinci fıkra hükmüne göre ayrıca indirim uygulanmaz.

· (9) Yedinci ve sekizinci fıkralardaki indirimli oranlar, bu madde kapsamındaki diğer indirimler uygulandıktan sonraki kurumlar vergisi oranı üzerine uygulanır.”

Kanun’un 14 ve 15 inci maddeleri ile yapılan düzenlemeler 01.01.2022 tarihinden, özel hesap dönemine tabi olan mükelleflerde 2022 takvim yılında başlayan özel hesap döneminin başından itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere Kanun’un yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

7351 sayılı Kanun’a aşağıda yer alan link üzerinden ulaşabilirsiniz.

7351 Sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun