7346 Sayılı Kanun ile 4691 ve 5746 Sayılı Kanun’da yapılan değişiklikler

Yayınlanma Tarihi: 28 Aralık 202125.12.2021 tarih ve 31700 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7346 sayılı Kanun ile 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve 5746 sayılı Araştırma Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerini Desteklenmesi Hakkındaki Kanun üzerinde aşağıda belirtilen değişiklikler yapılmıştır. Bu bültenimizde söz konusu değişiklere yer verilmektedir.

              “MADDE 20 – 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun geçici 2nci maddesinin üçüncü fıkrasının beşinci cümlesinde yer alan “istisna” ibaresi “teşvik” şeklinde, altıncı cümlesinde yer alan “bu istisnadan faydalanamaz” ibaresi “için bu teşvikten faydalanılamaz” şeklinde, yedinci cümlesinde yer alan “istisnasından” ibaresi “stopajı teşvikinden” şeklinde değiştirilmiş ve fıkranın dokuzuncu ve onuncu cümleleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Buna ilave olarak gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında Bölgede çalışan personelin toplam sayısının veya teşvike konu edilen toplam çalışma sürelerinin yüzde yirmisini aşmamak kaydıyla bu fıkrada belirtilen durumlar haricinde Bölge dışında geçirilen süreler de gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilir. Cumhurbaşkanı, yüzde yirmi olarak belirlenen bu oranı belirleyeceği bölgesel ve/veya sektörel alanlarda yüzde yetmiş beşe kadar artırmaya veya tekrar kanuni oranına kadar indirmeye yetkilidir.”

“MADDE 28 – 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “ücretlerinin” ibaresi “ücretleri üzerinden asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra hesaplanan gelir vergisinin;” şeklinde, ikinci cümlesinde yer alan “istisna” ibaresi “teşvik” şeklinde, üçüncü cümlesinde yer alan “istisnadan” ibaresi “teşvikten” şeklinde değiştirilmiş ve fıkranın altıncı ve yedinci cümleleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Buna ilave olarak gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde çalışan personelin toplam sayısının veya teşvike konu edilen toplam çalışma sürelerinin yüzde yirmisini aşmamak kaydıyla bu fıkrada belirtilen durumlar haricinde bu merkezler dışında geçirilen süreler de gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilir. Cumhurbaşkanı, yüzde yirmi olarak belirlenen bu oranı belirleyeceği bölgesel ve/veya sektörel alanlarda yüzde yetmiş beşe kadar artırmaya veya tekrar kanuni oranına kadar indirmeye yetkilidir.”

 

“MADDE 37 – Bu Kanunun;

ç) 20 nci ve 28 inci maddeleri 12/10/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.”

 

Yapılan değişiklikler sonrası;

 

·         Eski düzenlemede yer alan “gelir vergisi stopajı teşvikine konu sürenin yüzde yirmisi” ifadesi “toplam çalışa sürelerinin yüzde yirmisi” olarak değiştirilmiş olup, Ar-Ge ve Tasarım personelinin , Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde ve Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde fiilen bulunmasa dahi uzaktan çalışma süreleri gelir vergisi stopajı teşvikinden faydalandırılabilecektir.

 

·         17.10.2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı  Kararı ile Cumhurbaşkanı yetkisini kullanarak söz konusu oranı 50% olarak belirlemiştir.  Bu kapsamda, Ar-Ge veya Tasarım merkezlerinde çalışan Ar-Ge veya tasarım personeli ise Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde çalışan personelin toplam çalışma süresinin %50’sini ilgili merkezlerde ve bölgede geçirmesi durumunda, 4691 ve 5746 sayılı Kanunlar kapsamında gelir vergisi stopajı teşvikinden tam çalışma süresi üzerinden yararlanabileceklerdir.

 

·         Yapılan düzenlemeyle ile, örneğin 50 Ar-Ge veya Tasarım personeli bulunan bir işletmede, bu personelden 25’inin toplam çalışma saatinin tamamını ilgili merkezlerde veya Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde,  kalan 25’inin toplam çalışma saatinin tamamını merkez veya bölge dışında geçirmesi durumunda da 50 Ar-Ge ve Tasarım personeli için gelir vergisi stopajı teşvikinden  tam olarak faydalanılması mümkün olacaktır.

 

·         Kanun’da %20 olarak belirlenen oranı, belirlenecek bölgesel ve/veya sektörel alanlarda %75’e kadar artırmaya veya tekrar kanuni oranına kadar indirme yetkisi Cumhurbaşkanına verilmiştir. 17 Ekim 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile %20 olarak belirlenen oranın, 31/12/2022 tarihine kadar yüzde elli olarak uygulanmasına karar verilmiş olduğundan; Cumhurbaşkanı tarafından yeni bir karar yayımlanmadığı sürece, yasa değişikliği ile getirilen “bölgesel ve/veya sektörel alanlarda” bir ayrım yapılmadığı, yani tüm bölgeler ve sektörlerde geçerli olarak %50 olarak uygulanacağını belirtmek isteriz.

 

·         Söz konusu değişiklik 12.10.2021 tarihinden itibaren geçerli olacak yürürlüğe girmiştir. İlgili Kanun'a bu linkten ulaşabilirsiniz.