7332 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67.Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranlarında Değişiklik Yapılmış ve Bazı Gelirlerdeki Stopaj Oranlarının Uygulamasında Süre Uzatımına Gidilmiştir.

Yayınlanma Tarihi: 05 Temmuz 20237332 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67.Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranlarında Değişiklik Yapılmış ve Bazı Gelirlerdeki Stopaj Oranlarının Uygulamasında Süre Uzatımına Gidilmiştir.

28.06.2023 tarih ve 32235 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7332 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67.maddesinde yer alan tevkifat oranlarında değişiklik yapılmış ve bazı gelirlerdeki stopaj oranlarının uygulamasında süre uzatımına gidilmiştir.

-           Döviz tevdiat hesaplarına yürütülen faizler ile katılım bankalarınca döviz katılma hesaplarına ödenen kar paylarına uygulanan stopaj oranında düzenleme yapılmıştır.

Düzenleme öncesinde 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1. Maddesinin 1. Fıkrasının d bendinin 1 numaralı alt bendi ile, döviz tevdiat hesaplarına yürütülen faizlerden ve katılım bankalarınca döviz katılma hesaplarına ödenen kar paylarından;

-          Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda %20,

-          1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %18

oranında stopaj kesintisi yapılıyordu.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre döviz tevdiat hesaplarına yürütülen faizler ile katılım bankalarınca döviz katılma hesaplarına ödenen kâr payları için vadelerine göre % 20 veya %18 oranlarında uygulanan stopaj oranları vadesiz, ihbarlı, özel cari hesaplar ve vadeli hesaplarda yüzde 25 olarak belirlenmiştir. İlgili düzenleme 28.06.2023 tarihi itibari ile yürürlüğe girmiştir.

-          Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesabına uygulanan %0 oranında stopaj ile diğer bazı gelirlere çeşitli oranlarda uygulanan stopajlar için 31.12.2023 tarihine kadar süre uzatımı yapılmıştır.

Yapılan düzenleme ile;

o   Mevduat faiz gelirleri ile katılım hesapları kar payları üzerinden yapılacak (vadelerine göre %0, %3, %5 oranlarında) stopaj uygulamasının,

o   Bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelirler ve fon kullanıcısının bu bankalar olduğu kira sertifikalarından elde edilen gelirler üzerinden yapılacak (vadelerine göre %0, %3, %5 oranında) stopaj uygulamasının,

o   Portföyü Türk lirası ve Türk lirası cinsinden ihraç edilmiş menkul kıymetler olan yatırım fonlarından elde edilen gelirler üzerinden yapılacak %0 oranında stopaj uygulamasının,

o   Devlet tahvili ve hazine bonoları ile Hazinece kurulan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelirler üzerinden yapılacak %0 oranında stopaj uygulamasının,

o   Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine tabi olarak kurulan ipotek finansmanı kuruluşlarının ihraç etmiş olduğu varlığa dayalı menkul kıymet, ipoteğe dayalı menkul kıymet, varlık teminatlı menkul  kıymet  ve  ipotek  teminatlı  menkul  kıymetlerden  elde  edilen  gelir  ve  kazançlar üzerinden yapılacak %5 oranında stopaj uygulamasının,

süreleri 31 Aralık 2023'e kadar (bu tarih dahil) uzatılmıştır. Söz konusu uygulama süreleri 30.06.2023 tarihi itibari ile sona ermekteydi.

22/7/2006 tarih ve 2006/10731 sayılı Kararnamenin eki Karar’da yapılan değişiklikler aşağıdaki tablo üzerinde gösterilmiştir;

GEÇİCİ MADDE 2 - 30/6/2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) vadesiz ve özel cari hesaplara ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih (30/09/2020) ile 30/6/2023 tarihleri arasında (bu tarih dâhil) açılan veya vadesi bu tarihler arasında yenilenen hesaplara ödenecek faizler ve kar paylarına, bu kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) ve (3) numaralı alt bentlerinde yer alan oranlar aşağıdaki şekilde uygulanır.

2) Mevduat faizlerinden;

i) Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda %5,

ii) 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda %3,

iii)1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0,

iv)Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda % 0,

v) Kur korumalı vadeli mevduat hesapları ile döviz tevdiat hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat hesaplarında %0,

vi) Altın cinsinden mevduat hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat hesaplarında %0

3) Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kar paylarından;

i) Vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda %5,

ii) 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda %3,

iii) 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0,

iv) Kur korumalı katılma hesapları ile döviz cinsinden katılım fonu hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen katılma hesaplarında %0,

v) Altın cinsinden katılım fonu hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen katılma hesaplarında %0.

 

GEÇİCİ MADDE 2 - 31/12/2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) vadesiz ve özel cari hesaplara ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih (30/09/2020) ile 31/12/2023 tarihleri arasında (bu tarih dâhil) açılan veya vadesi bu tarihler arasında yenilenen hesaplara ödenecek faizler ve kar paylarına, bu kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) ve (3) numaralı alt bentlerinde yer alan oranlar aşağıdaki şekilde uygulanır.

2) Mevduat faizlerinden;

i) Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda %5,

ii) 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda %3,

iii)1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0,

iv)Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda % 0,

v) Kur korumalı vadeli mevduat hesapları ile döviz tevdiat hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat hesaplarında %0,

vi) Altın cinsinden mevduat hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat hesaplarında %0

3) Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kar paylarından;

i) Vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda %5,

ii) 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda %3,

iii) 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0,

iv) Kur korumalı katılma hesapları ile döviz cinsinden katılım fonu hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen katılma hesaplarında %0,

v) Altın cinsinden katılım fonu hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen katılma hesaplarında %0.

 

GEÇİCİ MADDE 3- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih (23/12/2020) ile 30/6/2023 tarihi (bu tarih dâhil) arasında iktisap edilen, bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlar ile fon kullanıcısının bu bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlara bu Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (3) numaralı alt bentleri ile (ç) bendinde yer alan oranlar aşağıdaki şekilde uygulanır.

i) Vadesi 6 aya kadar (6 ay dâhil) olanlara sağlanan gelirlerden %5,

ii) Vadesi 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) olanlara sağlanan gelirlerden %3,

iii) Vadesi 1 yıldan uzun olanlara sağlanan gelirlerden %0,

iv) 6 aydan az süreyle (6 ay dâhil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %5

v) 1 yıldan az süreyle (1 yıl dâhil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %3,

vi) 1 yıldan fazla süreyle elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %0,”

(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih (23/12/2020) ile 30/6/2023 tarihi (bu tarih dâhil) arasında iktisap edilen, (değişken, karma, eurobond, dış borçlanma, yabancı, serbest fonlar ile unvanında ‘’döviz’’ ifadesi geçen yatırım fonları hariç) yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlara, bu Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi ile (ç) bendinde yer alan oranlar %0 uygulanır.

 

GEÇİCİ MADDE 3- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih (23/12/2020) ile 31/12/2023 tarihi (bu tarih dâhil) arasında iktisap edilen, bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlar ile fon kullanıcısının bu bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlara bu Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (3) numaralı alt bentleri ile (ç) bendinde yer alan oranlar aşağıdaki şekilde uygulanır.

i) Vadesi 6 aya kadar (6 ay dâhil) olanlara sağlanan gelirlerden %5,

ii) Vadesi 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) olanlara sağlanan gelirlerden %3,

iii) Vadesi 1 yıldan uzun olanlara sağlanan gelirlerden %0,

iv) 6 aydan az süreyle (6 ay dâhil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %5

v) 1 yıldan az süreyle (1 yıl dâhil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %3,

vi) 1 yıldan fazla süreyle elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %0,”

(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih (23/12/2020) ile 31/12/2023 tarihi (bu tarih dâhil) arasında iktisap edilen, (değişken, karma, eurobond, dış borçlanma, yabancı, serbest fonlar ile unvanında ‘’döviz’’ ifadesi geçen yatırım fonları hariç) yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlara, bu Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi ile (ç) bendinde yer alan oranlar %0 uygulanır.

 

GEÇİCİ MADDE 4 - Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih (22/12/2021) ile 30/6/2023 tarihi (bu tarih dâhil) arasında iktisap edilen,  Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Devlet tahvili ve Hazine bonolarından elde edilen gelir ve kazançlar ile 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca kurulan varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlara, bu Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (3) numaralı alt bentleri ile (ç) bendinde yer alan oranlar %0 uygulanır.

 

GEÇİCİ MADDE 4 - Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih (22/12/2021) ile 31/12/2023 tarihi (bu tarih dâhil) arasında iktisap edilen,  Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Devlet tahvili ve Hazine bonolarından elde edilen gelir ve kazançlar ile 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca kurulan varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlara, bu Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (3) numaralı alt bentleri ile (ç) bendinde yer alan oranlar %0 uygulanır.

 

GEÇİCİ MADDE 5 - Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih (28/6/2022)  ile 30/6/2023 tarihi (bu tarih dahil) arasında iktisap edilen, 6362 sayılı Kanun kapsamında kurulan ipotek finansmanı kuruluşları (bu şirketlerin kurucusu olduğu varlık finansmanı fonları ve konut finansmanı fonları dahil) tarafından ihraç edilen varlığa dayalı menkul kıymetler, ipoteğe dayalı menkul kıymetler, ipotek teminatlı menkul kıymetler ve varlık teminatlı menkul kıymetlerden elde edilen gelir ve kazançlara 1 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (3) numaralı alt bentleri ile (ç) bendinde yer alan oranlar %5 olarak uygulanır.

 

GEÇİCİ MADDE 5 - Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih (28/6/2022) ile 31/12/2023 tarihi (bu tarih dahil) arasında iktisap edilen, 6362 sayılı Kanun kapsamında kurulan ipotek finansmanı kuruluşları (bu şirketlerin kurucusu olduğu varlık finansmanı fonları ve konut finansmanı fonları dahil) tarafından ihraç edilen varlığa dayalı menkul kıymetler, ipoteğe dayalı menkul kıymetler, ipotek teminatlı menkul kıymetler ve varlık teminatlı menkul kıymetlerden elde edilen gelir ve kazançlara 1 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (3) numaralı alt bentleri ile (ç) bendinde yer alan oranlar %5 olarak uygulanır.