7257 Sayılı Kanun ile, Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun Ek 1. Maddesi Kapsamındaki İşlemlere Yönelik Vergi İstisnaları Getirildi

Yayınlanma Tarihi: 03 Aralık 2020Özet: 02.12.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7257 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca, Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun ek 1.maddesi kapsamında yapılacak teslimler KDV’den istisna edilmiş olup, bu kapsamda düzenlenecek kağıtlar da damga vergisinden istisna edilmiştir.

 

Açıklamalar:

 

02.12.2020 tarih ve 31322 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7257 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 9. maddesi ile, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’na ek 1. madde eklenmiştir. Söz konusu madde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve ilgili kamu iktisadi teşebbüsleri tarafından yurt dışında kurulan şirketlerin Türkiye’deki faaliyetlerine yönelik düzenlemeler içermektedir. Anılan düzenleme uyarınca,

 

Ø  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile ilgili kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları tarafından bu maddenin yürürlük tarihinden (02.12.2020) önce yurt dışında kurulan şirketlerin Türkiye’deki şubelerinin bulunduğu yerlerde söz konusu şirketlerin ortaklarınca, işletme konuları, ticaret unvanları, sermayeleri ve ortaklık payları aynı kalmak suretiyle, bu madde ve özel hukuk hükümlerine tabi olmak ve aşağıda belirtilen işlemleri gerçekleştirmek üzere, Cumhurbaşkanı kararıyla ayrı birer şirket kurulabilir. 

 

Ø  Kurulan şirketler faaliyete geçmelerini müteakip en geç altı ay içerisinde yurt dışındaki şirketlerle yapacakları protokollerle, yurt dışındaki şirketlerin her türlü; haklarını, alacaklarını, yükümlülüklerini, taşınırlarını ve taşınmazlarını, gemilerini ve taşıtlarını, ruhsatlarını ve lisanslarını, fikri ve sınai haklarını, uluslararası kuruluşlar ve şirketler nezdindeki hisselerini ve ortaklıklarını, sözleşmelerini ve kredi anlaşmalarını, araçlarını, gereçlerini ve malzemelerini, yazılımlarını ve donanımlarını, yazılı ve elektronik ortamdaki kayıtlarını ve diğer dokümanlarını, taraf olduğu davaları ve icra takiplerini, bu maddenin yürürlük tarihinden (02.12.2020) önceki borçlarını ve personelini devralabilirler.

 

Ø  Söz konusu devir işlemlerinin tamamlanmasıyla beraber, yurt dışında kurulan şirketlerin Türkiye’deki şubeleri talep üzerine tasfiyesiz terkin olunur.

 

Ø  Bu devirlere ilişkin bütün devir, temlik ve intikal işlemleri ile bu işlemlerden doğan kazançlar ve bu işlemlerle ilgili olarak düzenlenecek her türlü sözleşme, protokol ve kâğıtlar damga vergisi dahil her türlü vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerden istisnadır.

 

Diğer taraftan, 7257 sayılı Kanun ile, Katma Değer Vergisi Kanunu’na geçici 41. madde eklenmiştir. Söz konusu geçici madde uyarınca, Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun yukarıda özetlenen ek 1.maddesi kapsamında yapılan işlemler KDV’den istisna edilmiştir. Bu kapsamda yapılan işlemler için yüklenilen vergiler, vergiye tabi işlemler nedeniyle hesaplanan vergiden indirilebilecektir. İndirim yoluyla giderilemeyen vergiler iade edilmeyecek olup, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na istisnanın uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirleme yetkisi verilmiştir.

 

Bültenimizde yer alan konularla ilgili sorularınız için lütfen bizimle iletişime geçiniz. 

 

Saygılarımızla,

 

Ek: 7257 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun