7256 Sayılı Kanun Kapsamında "Varlık Barışı" Uygulamasıyla İlgili Tebliğ Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 03 Aralık 2020Özet: 28 Kasım 2020 ve 31318 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliği (Seri No:1) ile; yurt dışında bulunan varlıkların yurda getirilerek milli ekonomiye kazandırılması ve yurt içinde bulunan varlıkların kayda alınmasına yönelik düzenlemeler yapılmıştır.

 

Açıklamalar 

 

7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7256 Sayılı Kanun'un 21'inci maddesinde,

 

·         Gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında bulunan para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının yurda getirilerek milli ekonomiye kazandırılmasına,

·         Yurt içinde bulunan ancak gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin yasal defter kayıtlarında yer almayan para, döviz, altın, menkul kıymetler, diğer sermaye piyasası araçları ve taşınmazların vergi dairesine beyan edilerek yasal defter kayıtlarına alınabilmesine,


yönelik düzenlemeler mevcuttur.

 

28.11.2020 tarih ve 31318 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7256 Sayılı Kanun'a ilişkin 1 Seri No'lu Tebliğ ile, söz konusu maddenin uygulanmasına yönelik düzenlemeler yapılmıştır. İlgili düzenlemeler aşağıda özetlenmiştir.

 

1.Yurt Dışında Bulunan Varlıkların Bildirilmesi ve Türkiye’ye Getirilmesi

 

1.1. Yurt dışında bulunan varlıklara ilişkin bildirim

 

Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, 30/06/2021 tarihine (bu tarih dahil) kadar Türkiye'deki banka veya aracı kurumlara bildiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebileceklerdir.

 

İlgili düzenleme kapsamında bildirime konu edilecek varlıkların, bildirim tarihinden itibaren üç ay içinde Türkiye'ye getirilmesi gerekmektedir.

 

Gerçek ve tüzel kişilerce, yurt dışında bulunan söz konusu varlıklar, 30/06/2021 tarihine kadar, Tebliğ ekinde yer alan form ile bankalara veya aracı kurumlara bildirilebilecektir. Gerçek ve tüzel kişilerce, söz konusu varlıklara ilişkin olarak vergi dairelerine herhangi bir beyanda bulunulmayacaktır.

 

1.2. Yurt dışında bulunan varlıkların Türkiye'ye getirilmesi

 

Yukarıda belirtilen kapsamda bildirilen varlıklar nedeniyle hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacaktır. Bu hükümden yararlanılabilmesi için, bildirime konu edilen varlıkların, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren üç ay içinde Türkiye'ye getirilmesi veya Türkiye'deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi gerekmektedir.

 

Yurt dışında bulunan varlıklar, yurt dışında bulunan banka veya finansal kurumlardan kullanılan ve Kanun'un yayımlandığı 17/11/2020 tarihi itibarıyla yasal defterlerde kayıtlı olan kredilerin en geç 30/06/2021 tarihine kadar kapatılmasında kullanılabilecektir. Bu takdirde, defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla, borcun ödenmesinde kullanılan varlıklar için Türkiye'ye getirilme şartı aranmayacaktır.

 

Kanun'un yayımlandığı 17/11/2020 tarihi itibarıyla yasal defterlerde kayıtlı olan sermaye avanslarının, yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının bu tarihten önce Türkiye'ye getirilmek suretiyle karşılanmış olması halinde, söz konusu avansların defter kayıtlarından düşülmesi şartıyla yukarıda açıklanan varlık barışı uygulamasından yararlanılabilecektir.

 

Yurt dışında bulunan ancak kapsama girmeyen çeşitli varlıkların (örneğin taşınmazların) 30/06/2021 tarihine kadar kapsamdaki varlıklara dönüştürülmek suretiyle vergi barışı kapsamında Türkiye'ye getirilmesi mümkündür.

 

Varlıkların Türkiye'ye getirilmesinden maksat;

 

·         Para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının fiziki olarak Türkiye'ye getirilmesi veya bu varlıkların Türkiye'deki banka veya aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi,

 

·         Fiziki olarak Türkiye'ye getirilmesi veya aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi mümkün olmayan menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının aracı kurumlara bildirilmesidir.1.3. Yurt dışında bulunan varlıkların bildirimi üzerine banka veya aracı kurumlarca yapılacak işlemler


Bildirime konu edilen varlıklara ilişkin olarak banka veya aracı kurumlar tarafından, bildirimde bulunanlardan herhangi bir belge istenilmeyecektir.

 

Bildirime konu edilen varlıklara ilişkin olarak vergi daireleri tarafından, Banka veya aracı kurumlardan herhangi bir belge istenilmeyecektir.

 

2.  Türkiye'de Bulunan Varlıkların Bildirimi

 

2.1. Türkiye'de bulunan varlıkların bildirimi


Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye'de bulunan, ancak yasal defter kayıtlarında yer almayan; para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar, 30/06/2021 tarihine (bu tarih dahil) kadar Tebliğ ekinde yer alan beyanname ile vergi dairelerine doğrudan veya elektronik ortamda beyan edilebilecektir.

 

Taşınmazlar dışındaki bildirime konu varlıkların, gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince banka veya aracı kurumlardaki hesaplara yatırılması gerekmektedir. Bu minvalde, bildirime konu kıymetlerin banka veya aracı kurumlara yatırılarak varlıklarının ispatlanması ve banka ve aracı kurumlarca düzenlenmesi zorunlu belgelerle tevsiki şarttır.

 

Taşınmazların ayni sermaye olarak konulmak suretiyle işletme kayıtlarına alınması halinde, sermaye artırım kararının bildirim tarihi itibarıyla alınmış olması ve söz konusu kararın bildirim tarihini izleyen onuncu ayın sonuna kadar ticaret siciline tescil edilmesi kaydıyla, bu madde hükümlerinden faydalanılabilecektir.

 

3. Yurt Dışı ve Yurt İçindeki Varlıklarla İlgili Ortak Hükümler

 

3.1. Varlıkların bildirim değeri

 

Yurt dışında bulunan varlıkların banka veya aracı kurumlara bildirilmesinde ve yurt içinde bulunan varlıkların vergi dairelerine beyan edilmesinde, bildirim veya beyanın yapıldığı tarih itibariyle ilgili tutarlar aşağıdaki değerleme ölçütleri ile değerlenecektir:

 

a)    Türk lirası cinsinden para, itibari (nominal) değeriyle,

b)    Altın, rayiç bedeliyle,

c)    Döviz, TCMB döviz alış kuruyla,

d)    Menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarından;

-Pay senetleri, varsa borsa rayiciyle, borsa rayici yoksa rayiç bedeliyle, bu bedel tespit edilemiyorsa alış bedeliyle, alış bedeli de belli değilse itibari (nominal) değeriyle,

- Tahvil, bono, eurobond gibi borçlanma araçları, varsa borsa rayiciyle, borsa rayici yoksa rayiç bedeliyle, bu bedel tespit edilemiyorsa alış bedeliyle, alış bedeli de belli değilse itibari (nominal) değeriyle,

- Yatırım fonu katılma payları, ilgili piyasasında belirlenmiş kapanış fiyatıyla,

- Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri gibi türev araçlar, varsa borsa rayiciyle, borsa rayici yoksa rayiç bedeliyle, bu bedel tespit edilemiyorsa alış bedeliyle, alış bedeli de belli değilse itibari (nominal) değeriyle,

e)    Taşınmazlar, rayiç bedeliyle.

 

Bildirim veya beyanlarda, söz konusu varlıkların Türk Lirası karşılığı bedelleri esas alınacaktır.

 

3.2. Bildirilen varlıkların yasal defter kayıtlarına intikal ettirilmesi

 

Bildirilen veya beyan edilen varlıklar, Vergi Usul Kanunu uyarınca defter tutan mükelleflerce, yasal defterlere kaydedilecektir.

 

Vergi Usul Kanunu uyarınca defter tutan mükelleflerce, Türkiye'ye getirilen varlıklar ile gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince yasal defterlere kaydedilen varlıklar, dönem kazancının tespitinde dikkate alınmaksızın işletmelerine dahil edilebileceği gibi, aynı varlıklar vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate alınmaksızın işletmelerinden çekilebilecektir.

 

Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler, yasal defterlerine kaydettikleri kıymetleri için pasifte özel fon hesabı açacaklardır. Söz konusu hesap serbestçe tasarrufa konu edilebilecek, sermayeye eklenebileceği gibi ortaklara da dağıtılabilecektir.

 

Söz konusu varlıklara ilişkin tutarların, kurumlar vergisi mükellefleri tarafından ortaklara dağıtılması durumunda kar dağıtımına bağlı stopaj hesaplanmayacak, gerçek kişi ortaklar ile kurumlar vergisi mükellefi olan ortaklar tarafından elde edilen bu tutarlar da vergilendirilmeyecektir.

 

3.3. Kayda alınan taşınmazlar için amortisman uygulaması ve ilgili taşınmazların satışı

 

Beyan edilerek yasal defter kayıtlarına intikal ettirilen taşınmazlar hakkında Vergi Usul Kanunu'nda yer alan amortismanlara ilişkin hükümler uygulanmayacaktır.

 

Kayıtlara alınan söz konusu varlıkların daha sonra elden çıkarılmasından doğan zararların, gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider veya indirim olarak dikkate alınması mümkün bulunmamaktadır.

 

3.4. İnceleme ve tarhiyat yapılmayacak haller

 

Bildirilen varlıkların, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren üç ay içinde Türkiye'ye getirilmesi veya Türkiye'deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi şartıyla, bildirilen veya beyan edilen varlıklar nedeniyle hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacaktır.

 

Diğer taraftan, Kanun kapsamında kredilerin kapatılmasında kullanılan veya sermaye avansların düşülen tutarlar.

 

Bültenimizde yer alan konularla ilgili sorularınız için lütfen bizimle iletişime geçiniz. 

 

Saygılarımızla,

 

Ek: Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliği (Seri No:1)