7226 Sayılı Kanun ile Vergisel Bazı Konularla ilgili Düzenlemeler Yapıldı

Yayınlanma Tarihi: 27 Mart 2020Özet: COVID-19 salgınının ortaya çıkaracağı bazı olumsuzlukları önlemek amacıyla hazırlanan ve 26.03.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’da, vergisel bazı konularla ilgili düzenlemeler yapılmıştır.

 

Açıklamalar

 

26.03.2020 tarih ve 31080 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de 7226 sayılı “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” yayımlanmıştır. Söz konusu kanunda yer alan vergisel düzenlemeler aşağıda özetlenmiştir.

 

  • Gelir Vergisi Kanunu’nun menkul sermaye iratlarının tarifine ilişkin 75. maddesine eklenen fıkra uyarınca, yabancı para cinsinden yapılan katkı payı ödemelerinin yatırıldığı yabancı para cinsinden kurulan emeklilik yatırım fonlarından elde edilen irat tutarının tespitinde kur farkları dikkate alınmayacaktır.

  • 7194 sayılı Kanun’un 52. maddesinde yapılan değişiklik çerçevesinde, konaklama vergisi uygulamasına ilişkin hükümlerin yürürlük tarihi 01.01.2021’e ertelenmiştir.

  • 3213 sayılı Maden Kanunu’na eklenen madde ile, mücbir sebeplerden herhangi birinin bulunması durumunda Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın görüşü alınarak Maden Kanunu kapsamındaki mali yükümlülüklerin (devlet hakkı gibi) ve/veya beyanların ertelenmesine, ayrıca mali yükümlülüklerin taksitlendirilmesine olanak sağlanmıştır.  

  • Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’a eklenen geçici madde uyarınca, üzerinde turizm tesisleri yapılmak üzere adlarına kamu arazisi tahsis edilen Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan belgeli yatırımcılar ve işletmecilerden, 01.04.2020 tarihi ile 30.06.2020 tarihi arasındaki dönemde tahsil edilmesi gereken kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni, yararlanma, ilave yararlanma bedelleri ve hasılat paylarının ödeme süreleri altı ay ertelenmiştir.

 

Ek: 7226 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Saygılarımızla,