7143 Sayılı Kanun Kapsamında KDV Artırımında Bulunanların Özel Esaslar Karşısındaki Durumuna İlişkin Açıklama Yapıldı

Yayınlanma Tarihi: 06 Eylül 2018Özet: 6 Eylül 2018 tarihli ve 30527 sayılı Resmi Gazete'de Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 20) yayımlanmıştır. Söz konusu Tebliğ ile 26.04.2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 01.05.2014 tarihinden itibaren yürürlükte olan KDV Genel Uygulama Tebliğinin IV/E-13. Bölümünden sonra gelmek üzere 14. Madde eklenmiştir.

Açıklamalar

Bahse konu tebliğde yer alan düzenlemede, 11.05.2018 tarih, 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Kapsamında KDV Artırımında Bulunanların "Özel Esaslar" karşısındaki durumuna ilişkin açıklama yapılmıştır.

KDV Genel Uygulama Tebliğine eklenen maddede, Aralık/2017 ve öncesi vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak haklarında bu Tebliğ kapsamında;

- Sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma olumsuz raporu ile

- Sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma,

- Beyanname vermeme,

- Adresinde bulunamama,

- Defter ve belge ibraz etmeme,

olumsuz tespitleri bulunan ve bu nedenle özel esaslara tabi olan mükelleflerin, 7143 sayılı Kanunun 5 inci maddesi kapsamında KDV artırımında bulunmaları halinde, özel esaslardan çıkarılarak genel esaslara alınmasının şartları belirlenmiştir.

Buna göre;

  •  2013, 2014, 2015, 2016 ve 2017 takvim yıllarında faaliyette bulundukları dönemlerin tamamına ilişkin olarak 7143 sayılı Kanunun 5 inci maddesi kapsamında KDV artırımında bulunulması,

  • Artırım tutarının tamamının ödenmesi,

  • Taksit uygulamasından faydalanan mükelleflerin, hesaplanan tutarların tamamı ile bir taksite ait tutarın %10'u kadar banka teminat mektubu (herhangi bir kısıtlayıcı şart taşımaması gerekmektedir), devlet tahvili veya hazine bonosu cinsinden teminat göstermeleri

halinde, yukarıda belirtilen nedenlerle "Özel Esaslara" tabi mükellefler, ödemenin yapıldığı tarihte ya da teminat verildiği tarihte genel esaslara dönüşü sağlanacaktır.
 
Burada dikkat edilmesi gereken konular, mükellef faaliyette ise bu yılların tamamına KDV artırımı yapılması ve ödeme şartına uyulmasıdır. Taksitlendirmeden faydalanan mükellefler için ise, taksitlerini aksatmaları halinde, ödenmemiş taksitler ve kalan borcun tamamının teminatın paraya dönüştürülmesi yoluyla tahsil edileceğine dikkat etmeleri gerekmektedir.
 
Daha önceden 6736 sayılı Kanun kapsamında 2013, 2014 ve 2015 yılları için artırımda bulunanların, bu yıllar için artırımda bulunulması şart değildir. Ancak, yararlanma koşullarının yerine getirilmiş olması halinde genel esaslara dönüş sağlanacaktır.
 
Artırımdan faydalanan mükellefler, artırımda bulunulan yıllar için bahse konu olumsuzluklar için tekrar özel esaslara alınmayacaktır.
 
Özel esaslar kapsamında olmadığı halde KDV artırımda bulunan mükellefler;
  • Artırımda bulundukları yıllarda, alım yaptıkları mükelleflerle ilgili olumsuz tespit bulunması halinde özel esaslara alınamazlar.

  • Alım yapılan mükelleflerde sahte belge kullanma tespiti olması halinde KDV Genel Uygulama Tebliğinin IV/E-5 "İşlemin Gerçekliğinin İspatı" bölümündeki hükümler saklı kalmak kaydıyla, sonraki döneme devreden KDV'den düzeltilmesi sonucunda, artırımda bulunulmayan yılda tarhiyat yapılması gerekiyorsa, mükellef özel esaslara alınmasa dahi düzeltme işlemi yapılacaktır.​
 
Bu durumda, özel esaslarda yer almayan mükellefler de, 2013, 2014, 2015, 2016 ve 2017 yıllarında KDV artırımı yapmaları halinde, sonradan yapılan incelemelerde, alım yaptıkları firmalarda tespit edilecek olumsuzluklar nedeniyle özel esaslara alınmayacaklardır. Ancak, alım yapılan firma hakkında sahte belge kullanma fiilinin tespit edilmesi halinde, işlemin gerçekliğinin ispat edilmesi gerekmektedir.
 
Yukarıda belirtilen sebepler dışındaki sebeplerden özel esaslarda yer alan mükelleflerin, KDV artırımı yapması genel esaslara dönmesini sağlamayacaktır.
 
7143 sayılı Kanunun 5 inci maddesi kapsamında KDV artırımında bulunduğu için özel esaslardan genel esaslara dönüş sağlanan mükelleflerin iade taleplerinde, haklarında olumsuz tespit bulunan mükelleflerden alımlarının bulunması halinde, KDV Genel Uygulama Tebliğinin IV/E-11 "Doğrudan Mal veya Hizmet Temin Ettikleri Mükellefler Hakkında Olumsuz Rapor veya Tespit Bulunanlar" bölümünde belirtilen hükümler uygulanacaktır.
 
Bu durumda, KDV artırımı yapılması, iade talebi bulunan firmaların kendisi özel esaslarda ise olumlu etki yaratırken, alım yaptığı firmalar nezdindeki olumsuz tespitlere etkisi olmayacaktır.
 
7143 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin dokuzuncu fıkrası kapsamında yer alan mükelleflerden, 213 sayılı Kanunun 359 uncu maddesinin (b) fıkrasında yer alan defter, kayıt ve belgeleri yok etme veya defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyma veya hiç yaprak koymama veya belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleme fiillerinden hareketle yapılan vergi incelemesinin tamamlanması sonucu bu fiillerin varlığı tespit edilemeyenler de, haklarında yürütülen incelemelerin sonuçlanmasını müteakip mezkûr fıkrada belirlenen süre ve şekilde KDV artırımında bulunmaları halinde bu Tebliğ hükümlerinden yukarıda yer alan açıklamalar doğrultusunda yararlanırlar.
 
Tebliğ yayım tarihinde yürürlüğe girer ve tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.
 
Ek- Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 20)
 
Saygılarımızla,