7103 sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanunu'nda Değişiklik Yapılan Hususlara İlişkin Açıklamalara 303 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği'nde Yer Verildi

Yayınlanma Tarihi: 13 Haziran 2018Özet: Gelir Vergisi Kanunu'nun 9, 23, 25, 32 ve 61. maddelerinde, 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'la yapılan "İhtiyaç fazlası elektrik enerjisinin satışında esnaf muaflığı, kadın hizmet erbabına sağlanan kreş ve gündüz bakımevi yardımında gelir vergisi istisnası, hizmet erbabına ödenen tazminatların vergilendirilmesi ile istisna uygulaması ve ilave asgari geçim indirimi uygulaması"  hakkındaki açıklamalarına yer verilmiştir.

Açıklamalar

İhtiyaç fazlası elektrik enerjisinin satışında esnaf muaflığı

7103 sayılı Kanunla, Gelir Vergisi Kanunun "Vergiden Muaf Esnaf" başlıklı 9. maddesinin (9) numaralı bent eklenmiştir. Buna göre; " lisanssız yürütülebilecek faaliyetler kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi üretimi amacıyla, sahibi oldukları veya kiraladıkları konutların çatı ve/veya cephelerinde kurdukları kurulu gücü azami 10 kW'a kadar (10 kW dâhil) olan yalnızca bir üretim tesisinden üretilen elektrik enerjisinin ihtiyaç fazlasını son kaynak tedarik şirketine satanlara" gelir vergisi muafiyeti getirilmiştir.

Elektrik üretimi yapan ve ihtiyaç fazlasını satan gerçek kişiler, esnaf muaflığından aşağıdaki şartlar dahilinde faydalanacaktır.

 • Üretim tesisinin sahip olunan veya kiralanan konutların çatı ve/veya cephelerinde kurulu olması,

 •  Elektrik enerjisi satışının devamlı olarak yapılması, muafiyetten yararlanmaya engel teşkil etmeyecektir.

 • Ticari, zirai veya mesleki kazanç dolayısıyla gerçek usulde gelir vergisi mükellefi olmak, anılan muafiyetten yararlanmaya engel değildir.

 • Apartman yönetimi tarafından apartmanın elektrik ihtiyacını karşılamak için kurulan elektrik üretim tesisinin mülkiyet hakkı, hisseleri oranında kat maliklerine ait olduğundan, ihtiyaç fazlası elektriğin son tedarik şirketine satışından elde edilen gelirler de vergi kanunları açısından yönetimin değil kat maliklerinin geliri olarak kabul edilmektedir. Ana gayrimenkulün ortak elektrik enerjisi ihtiyacının karşılanması amacıyla apartman yönetimi tarafından kurulan üretim tesisinde üretilen ihtiyaç fazlası enerjinin son kaynak tedarik şirketine satışında her bir malik muafiyetten ayrı ayrı faydalanacaktır.

 • Elde edilen gelirin apartman yönetimleri tarafından tahsil edilip ortak giderlerin karşılanmasında kullanılması ve/veya kat maliklerine dağıtılması bu muafiyetten faydalanılmasına engel teşkil etmeyecektir.

 • Apartmanların işyeri olarak kullanılan bağımsız bölümlerinin bulunması halinde de apartmanın ortak elektrik enerjisi ihtiyacının karşılanması amacıyla kurulan üretim tesisinde üretilen ihtiyaç fazlası enerjinin son kaynak tedarik şirketine satışı, muafiyetten yararlanmaya engel teşkil etmeyecektir.

 •  Sahibi olunan veya kiralanan işyerlerinde kurulan tesislerde üretilen elektriğin ihtiyaç fazlasının satışından dolayı esnaf muaflığından yararlanılamayacaktır. Ancak konutunu hem işyeri hem de mesken olarak kullananların bu kapsamda elde ettiği kazançları ise muafiyet kapsamında kabul edilecektir.

 • Gerçek kişilerce kullanılan birden fazla konutta elektrik üretim tesisi kurulduğu durumlarda, sadece bir tesis için esnaf muaflığından faydalanılabileceğinden, hangi tesis için esnaf muaflığından faydalanılacağı, ilgili son kaynak tedarik şirketine bildirilmek suretiyle serbestçe belirlenebilecektir.

- Esnaf muaflığından yararlananlardan elektrik enerjisi alan son kaynak tedarik şirketlerinin, ihtiyaç fazlası elektrik enerjisi alımları karşılığı yaptıkları ödemeler %0 (sıfır) oranında stopaja tabi olacaktır. Ayrıca, ödemenin kat maliklerince oluşturulan yönetimlere yapılması, gelir vergisi tevkifat uygulamasını değiştirmez.

- İlgili düzenleme kapsamında son kaynak tedarik şirketlerince satın alınan elektrik enerjisinin tamamının gider  pusulası ile belgelendirilmesi esas olmakla birlikte,  bu ödemelere ilişkin olmak üzere, gider pusulasında bulunması gereken bilgileri (imza hariç) ihtiva eden banka dekontları ile de belgelendirme mümkün olacaktır.

Kadın Hizmet Erbabına Sağlanan Kreş ve Gündüz Bakımevi Yardımında Gelir Vergisi İstisnası

Gelir Vergisi Kanunu'nun 23. maddesine eklenen bent kapsamında,  kadın hizmet erbabına işverenlerce kreş ve gündüz bakımevi hizmeti yardımı verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere belirli şartlar altında gelir vergisi istisnası getirilmiştir.

Buna göre,​

 • Kreş ve gündüz bakımevi hizmetinin işverenlerce iş yerinde verilmesi halinde, bu hizmetten faydalanan kadın hizmet erbabına sağlanan menfaatin tamamı gelir vergisinden istisna olacaktır.

 •  İşverenlerce, kreş ve gündüz bakımevi hizmetinin işyerinde verilmediği durumlarda, kadın hizmet erbabının hizmet aldığı gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince işletilen kreş ve gündüz bakım evlerine ödeme yapılmak suretiyle sağlanan menfaatler de istisna kapsamındadır.

 • İşverenlerce, gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince işletilen kreş ve gündüz bakım evlerine ödeme yapıldığı durumlarda, istisnadan yararlanılacak tutar her bir çocuk için asgarî ücretin aylık brüt tutarının %15'ini aşmayacaktır. Sağlanan menfaatin asgari ücretin aylık brüt tutarının %15'ini aşması halinde, aşan kısım ücret olarak vergilendirilecektir. Bakanlar Kurulu Kararı ile %15 oranı, 05.05.2018 tarihinden itibaren asgari ücretin brüt tutarının %50'si olarak belirlenmiştir.

 • İşverenlerce, kadın hizmet erbabı adına doğrudan kreş ve gündüz bakımevi işleten mükelleflere yapılan ödemelerin belli bir dönem için toplu olarak yapılması durumunda, her bir aya isabet eden tutar, ilgili ay ücret matrahı ile ilişkilendirilerek istisna uygulanacaktır.

 •  Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince, işveren tarafından ödenen tutar da dahil olmak üzere, kreş ve gündüz bakımevi hizmeti karşılığı olarak faturanın hizmet erbabı adına düzenlenmesi gerekmekte olup, işverenlerin bu kapsamda yaptığı ödemelere ilişkin belgeleri Vergi Usul Kanunda öngörülen süre boyunca saklamaları zorunludur.

 •  Kadın hizmet erbabına, sağlanan menfaat ve yapılan ödemelere ilişkin tutarların, asıl ücret ile birlikte ücret bordrosunda gösterilmesi gerekmektedir.

Hizmet erbabına ödenen tazminatların vergilendirilmesi ile istisna uygulaması


Gelir Vergisi Kanunu'nun 25. Maddesinin 1. fıkrasına eklenen bent ve 61. maddesinin 3. fıkrasına eklenen bentle, hizmet erbabına iş sözleşmesinin sona ermesine bağlı olarak karşılıklı sonlandırma veya ikale sözleşmesi kapsamında yapılan iş kaybı, iş sonu, karşılıklı sonlandırma tazminatı gibi ödemelerin ücret olarak kabul edildiği ve bu ödemelerin kıdem tazminatı tutarına kadar olan kısmının vergiye tabi tutulmaması gerektiği belirtilmiştir.

Buna göre, hizmet sözleşmesi sona erdikten sonra çeşitli adlar altında yapılan ödemeler ve yardımların ücret olarak kabul edildiği ve vergilendirildiği hususuna açıklık getirilmiştir.

İlave asgari geçim indirimi uygulaması

Net ücretleri,  GVK Kanunun 103. Maddesinde yazılı tarife nedeniyle GVK 32. Maddesine göre sadece kendisi(bekar ve çocuksuz) için asgarî geçim indirimi hesaplanan asgarî ücretlilere, içinde bulunulan yılın başında (Ocak ayı)  ödenen net ücretin altında kalanlara, bu tutar ile bu tutarın altında kalındığı aylara ilişkin olarak aylık hesaplanan net ücreti arasındaki fark tutar, ücretlinin asgari geçim indirimine ayrıca ilave edilecektir.       

Örneğin, bekâr ve çocuksuz olan bir kişinin 2018 yılı Ocak ayında asgari geçim indirimi dâhil net ücreti 1.603,12 TL' dir. Gelir Vergisi tarifesi nedeniyle 2018 yılı Eylül ayı net ücreti 1.566,84 TL'ye düşmüştür. Böyle bir durumda (1.603,12-1.566,84=) 36,28 TL Eylül ayı için asgari geçim indirimine ilave edilerek hizmet erbabına ödenecektir.

Yukarıdaki Tebliğ'de belirtilen hususlar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Ek- Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 303)

Saygılarımızla,