6736 Sayılı Kanun’un Başvuru Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 03 Kasım 2016Özet: 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun'da yer alan başvuru ve taksit sürelerinin uzatılmasına dair açıklamaları içeren 6736 Sayılı Kanun 2 Seri No'lu Genel Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Açıklamalar

6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun'un ortak hükümleri içeren 10. Maddesinin 17. fıkrasında, Bakanlar Kurulu'na Kanun kapsamındaki başvuru ve taksit sürelerini bir aya kadar uzatma yetkisi tanınmıştır.

Bakanlar Kurulu bu yetkiye dayanarak 26.10.2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2016/9385 sayılı Kararı ile kanunda yer alan başvuru sürelerini işletme kayıtlarının düzeltilmesi ile ilgili 6. Madde ve inceleme ve tarhiyat aşamasındaki işlemleri düzenleyen 4. maddenin 1. fıkrası saklı kalmak üzere kanundaki başvuru sürelerini 25.11.2016 tarihine (bu tarih dahil) kadar uzatmıştır.

Aynı karar ile Kanun'un 4'üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan başvuru ve ilk taksit ödeme süresi, Kanun'un yayımlandığı 19/8/2016 tarihinden (bu tarih hariç) 31/10/2016 tarihine (bu tarih dahil) kadar yapılan tebligatlara münhasır olmak üzere, Kanun'da belirtilen sürelerin bitiminden itibaren 1 ay uzatılmıştır.

Tebliğ'de bu konuyla ilgili yer alan açıklamalar aşağıdaki gibidir:

  • Kanun kapsamında yapılacak ilk taksit ödemelerinde herhangi bir süre uzatımı söz konusu olmadığından, ilk taksit ödemelerinin Kanun'da belirlenen süre (30 Kasım 2016 tarihine kadar, bu tarih dahil) içerisinde yapılması gerekmektedir.

  • Diğer taraftan, BKK'nın 1'inci maddesinin birinci fıkrasında, Kanun'un 6. maddesi hükmü saklı tutularak başvuru süreleri uzatıldığından, 6. madde kapsamında yapılacak başvuruların Kanun'da belirlenmiş süreler içerisinde yapılması gerekmektedir.

  • BKK'nın 1'inci maddesinin ikinci fıkrası ile 6736 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesinin birinci ila sekizinci fıkralarına göre yapılandırılacak borçlara ilişkin olarak birinci fıkrada yer alan başvuru ve ilk taksit ödeme süresi; Kanun'un yayımlandığı 19/8/2016 tarihinden (bu tarih hariç) 31/10/2016 tarihine (bu tarih dahil) kadar yapılan tebligatlara münhasır olmak üzere Kanun'da belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatılmıştır.

  • Buna göre, 6736 sayılı Kanun'un yürürlüğe girdiği 19/8/2016 tarihinden (bu tarih hariç) 31/10/2016 tarihine (bu tarih dahil) kadar yapılan vergi/ceza ihbarnamesine ait tebligatlara münhasır olmak üzere, Kanun'un inceleme ve tarhiyat safhasında bulunan vergilere ilişkin 4'üncü maddesinin birinci ila sekizinci fıkralarına göre yapılandırılacak borçlara ilişkin olarak birinci fıkrada yer alan;

- "İhbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün" olarak belirlenmiş olan başvuru süresi, 30 günün bitim tarihinden itibaren bir ay,

- İlk taksit için belirlenmiş olan "ihbarnamenin tebliğini izleyen aydan başlamak üzere" şeklindeki ödeme süresi ilk taksit için ihbarnamenin tebliğini izleyen ikinci ayın sonuna kadar (peşin ödeme seçeneği tercih edilmiş olanlar dahil) uzatılmıştır.

Tebliğ'de yer verilen örnek aşağıdaki gibidir;

Örnek- Mükellefe, 6736 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesinin birinci ila sekizinci fıkraları kapsamına giren vergi ve cezaya ilişkin ihbarname 7 Eylül 2016 tarihinde tebliğ edilmiştir. Mükellefin, Kanun'dan yararlanmak için 7 Ekim 2016 tarihine kadar yapması gereken başvurunun süresi BKK gereği 7 Kasım 2016 tarihine; ilk taksit ödeme süresi de 31 Ekim 2016 tarihinden 30 Kasım 2016 tarihine kadar uzamıştır.

Tebliğ yayımı tarihinde (03.11.2016) yürürlüğe girecektir. ​

Ek- Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 2)​​