6736 Sayılı Kanun Kapsamında Yurt Dışından Getirilen Varlıklara İlişkin Tebliğ Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 02 Aralık 2016Özet: 2 Aralık 2016 tarihli ve 29906 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No:4) ile, yurt dışından Türkiye'ye getirilen varlıklara ilişkin açıklamalarda bulunulmuştur.

Açıklamalar

6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun'un "Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması" başlıklı 7. maddesinde, yurt dışında bulunan  para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının 31/12/2016 tarihine kadar Türkiye'ye getirilmesine yönelik düzenlemeler yer almaktadır.

02.12.2016 tarih ve 29906 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No:4) ile, söz konusu maddenin uygulamasına yönelik açıklamalarda bulunulmuştur. İlgili tebliğ ile yapılan açıklamalar aşağıda özetlenmiştir.

Yurt Dışındaki Varlıkların Türkiye'ye Getirilmesi

Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, 6736 sayılı Kanun'un 7. maddesi hükümleri çerçevesinde 31/12/2016 tarihine kadar Türkiye'ye getiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebileceklerdir. Anılan madde kapsamındaki varlıklara yurt dışında hangi tarih itibarıyla sahip olunduğunun, bu madde hükmünden yararlanılması açısından herhangi bir önemi bulunmamaktadır.

6736 sayılı Kanun'un 7. maddesi hükmü çerçevesinde Türkiye'ye getirilen varlıklardan dolayı herhangi bir vergi tarhiyatı yapılamayacaktır. Varlıkların Türkiye'ye getirilmesinde herhangi bir vergi ödenmeyecektir.

Yurt dışında bulunan ancak 6736 sayılı Kanun'un 7.maddesi kapsamına girmeyen varlıkların (örneğin taşınmazların) kapsamdaki varlıklara dönüştürülmek suretiyle belirtilen madde hükümleri çerçevesinde Türkiye'ye getirilmesi mümkündür.

Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları, Türkiye'deki banka veya aracı kurumlarda mevcut ya da yeni açılacak bir hesaba transfer edilebilecek veya fiziki olarak Türkiye'ye getirilebilecektir.

Menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının banka veya aracı kurumlara, kendileri veya yetkilendirdiği kişilerce bildirilmesi, söz konusu kıymetlerin Türkiye'ye getirildiğinin kabulü için yeterli sayılacaktır. Bu şekilde bildirimde bulunma seçeneğini tercih edenler bakımından söz konusu varlıkların daha sonra hesaben veya fiziken Türkiye'ye getirilmesi ihtiyaridir.

Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının Türkiye'deki banka veya aracı kurumlarda mevcut ya da yeni açılan bir hesaba transfer edilmesi durumunda, banka dekontu veya aracı kurum işlem sonuç formları, varlıkların Türkiye'ye getirilmiş olduğunun tevsikinde kullanılabilecektir.  Yurt dışında bulunan söz konusu varlıkların Türkiye'ye fiziki olarak getirilmesi sırasında yapılan deklarasyon/bildirime istinaden Gümrük İdaresi'nden alınan belgeler, varlıkların Türkiye'ye getirilmiş olduğunun tevsikinde kullanılabilecektir.

Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının Türkiye'ye getirilmesinde veya menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının banka ya da aracı kurumlara bildirilmesinde, Tebliğ'in yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Tebliğ ekinde yer alan ve ıslak imzalı olarak hazırlanacak "Form" kullanılacaktır. Diğer taraftan, Tebliğ'in yayımından önce bildirimde bulunanlar bakımından Tebliğ eki Form'un düzenlenerek ilgili banka veya aracı kurumlara verilmesi ihtiyaridir.

Şirketlerin kanuni temsilcileri, ortakları veya vekilleri adına görünen, ancak gerçekte şirketlere ait olan varlıkların şirketler tarafından Türkiye'ye anılan madde kapsamında getirilmesi mümkün bulunmaktadır.

Yurt Dışından Getirilen Varlıkların Değerlemesi

Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları, Türkiye'ye getirildiği veya bildirildiği tarih itibarıyla, aşağıdaki değerleme ölçütleri ile değerlenecektir:

  • Türk lirası cinsinden para, itibari (nominal) değeriyle,
  • Altın, rayiç bedeliyle,
  • Döviz, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuruyla,
  • Menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarından; 
  • Hisse senedi gibi pay senetleri, varsa borsa rayiciyle, borsa rayici yoksa rayiç bedeliyle, bu bedel tespit edilemiyorsa alış bedeliyle, alış bedeli de belli değilse itibari (nominal) değeriyle,
  • Tahvil, bono, eurobond gibi borçlanma araçları, varsa borsa rayiciyle, borsa rayici yoksa rayiç bedeliyle, bu bedel tespit edilemiyorsa alış bedeliyle, alış bedeli de belli değilse itibari (nominal) değeriyle, 
  • Yatırım fonu katılma belgeleri, ilgili piyasasında belirlenmiş kapanış fiyatıyla,
  • Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri gibi türev araçlar, varsa borsa rayiciyle, borsa rayici yoksa rayiç bedeliyle, bu bedel tespit edilemiyorsa alış bedeliyle, alış bedeli de belli değilse itibari (nominal) değeriyle.​

Tebliğ'in uygulanmasında rayiç bedel, söz konusu varlıkların sahiplerince Türkiye'ye getirildiği veya bildirildiği tarih itibarıyla belirlenen alım-satım bedelini ifade etmektedir. Bu bedelin gerçek durumu yansıtması gerekmektedir. Borsa rayiciyle değerlenecek varlıkların borsa rayicinin belirlenmesinde, söz konusu varlıkların Türkiye'ye getirildiği veya bildirildiği tarihte işlem gördüğü yurt içi veya yurt dışındaki borsalarda oluşan değerler dikkate alınacaktır. Döviz cinsinden varlıklarda, bunların Türkiye'ye getirildiği veya bildirildiği tarihteki TCMB döviz alış kuru dikkate alınacaktır.

Vergi İncelemesi ve Tarhiyatı ile Araştırma, İnceleme, Soruşturma ve Kovuşturma Yapılmaması

6736 sayılı Kanun'un 7. maddesi kapsamında yurt dışından Türkiye'ye getirilen varlıklar nedeniyle, madde hükmünden yararlananlar ve bunların kanuni temsilcileri hakkında sırf bu işlemin yapılmış olmasından dolayı ve bu işlemden hareket edilerek, hiçbir şekilde vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı ile herhangi bir araştırma, inceleme, soruşturma veya kovuşturma yapılamayacak, vergi cezası ve idari para cezası kesilemeyecektir.

Kapsama giren varlıkların Türkiye'ye getirilmesi nedeniyle, ithalde alınanlar da dahil olmak üzere her türlü vergi, resim, harç ve fon yönünden herhangi bir inceleme ve tarhiyat yapılamayacak, ceza kesilemeyecektir.

Yurt dışından getirilen söz konusu varlıklar nedeniyle, hiçbir şekilde geçmişe dönük bir vergi incelemesi yapılmayacağı gibi, başka suretlerle de hiçbir vergi türü yönünden tarhiyat yapılmayacaktır. Bu kapsamda, Türkiye'ye getirilen varlık sebebiyle geçmişte elde edilmiş olabilecek kazanç ve iratlar ile söz konusu varlıkların iktisabında kullanılan kaynaklar nedeniyle geçmişe dönük bir vergi incelemesi ve tarhiyatı yapılmayacak; bu kişilerden Türkiye'ye getirilen varlıklara ilişkin hiçbir şekilde bilgi talebinde de bulunulamayacaktır.

Ayrıca, yurt dışından getirilen söz konusu varlıklar nedeniyle hiçbir şekilde diğer mevzuat kapsamında da herhangi bir araştırma, inceleme, soruşturma veya kovuşturma söz konusu olmayacaktır. Örneğin, yurt dışından getirilen varlıklar nedeniyle kişi hakkında gümrük mevzuatı, kambiyo mevzuatı veya sermaye piyasası mevzuatı kapsamında herhangi bir araştırma, inceleme, soruşturma veya kovuşturma söz konusu olmayacaktır.

Yurt dışından varlığı Türkiye'ye getirenin tüzel kişi olması halinde, sırf getirilen bu varlıklar nedeniyle bu tüzel kişinin kanuni temsilcileri, ortakları ve vekilleri ile bunların ortak oldukları şirketler hakkında da vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı ile herhangi bir araştırma, inceleme, soruşturma veya kovuşturma yapılamayacak, vergi cezası ve idari para cezası kesilemeyecektir.

Yurt dışından varlığı Türkiye'ye getirenin gerçek kişi olması halinde, sırf getirilen bu varlıklar nedeniyle bu gerçek kişinin yönetiminde bulunduğu veya ortak olduğu şirketler hakkında da vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı ile herhangi bir araştırma, inceleme, soruşturma veya kovuşturma yapılamayacak, vergi cezası ve idari para cezası kesilemeyecektir.

Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Ek- Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No:4)​​

Bültenimizde yer alan konularla ilgili sorularınız için lütfen bizimle iletişime geçiniz. 

Saygılarımızla,