6736 Sayılı Kanun Kapsamında İnceleme ve Tarhiyat Safhasındaki İşlemlerin Uygulama Tebliği Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 25 Kasım 2016Özet: 25.11.2016 tarih ve 29899 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3 Seri no.lu 6736 Sayılı Bazı Alacakların yapılandırmasına Dair Kanuni Genel Tebliği ile 4. maddesinin 1. ila 8. fıkraları kapsamında başvuru yapabilecek mükelleflerden; süresinde başvuruda bulunamayanlar ile başvuruyu süresinde yapmasına rağmen ödeme süresini geçirmesi nedeniyle Kanun’dan yararlanma hakkını kaybedenlere, anılan fıkra hükümlerinden yeniden yararlanma hakkı veren ve 24/11/2016 tarihli ve 29898 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 16/11/2016 tarihli ve 6761 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 12. maddesiyle 6736 sayılı Kanuna eklenen geçici 1. maddenin uygulamasına uygulanmasına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

Açıklamalar

6736 sayılı Kanun’un geçici 1. maddesinin birinci fıkrası gereğince;
Kanunun 4’üncü maddesinin birinci ila sekizinci fıkraları kapsamında olan ve Kanun’un yayımlandığı tarihi takip eden 20/8/2016 tarihi ile 31/10/2016 tarihi (bu tarihler dâhil) arasında tebliğ edilen vergi/ceza ihbarnamelerine konu alacaklar için süresinde başvuruda bulunamayan mükellefler anılan fıkralardan yararlanmak üzere geçici 1. maddenin yürürlüğe girdiği 2016 Kasım ayının sonuna kadar başvuruda bulunabilecek ve bu başvurular üzerine yapılandırılan alacakların ilk taksiti yine 2016 Kasım ayı sonuna kadar ödeyebilecekleri belirtilmiştir.

Ayrıca geçici 1. madde kapsamına giren ve Kanunun 4. maddesinin 1. ila 8. fıkraları hükmünden yararlanmak isteyen mükelleflerin, 30 Kasım 2016 tarihine (bu tarih dâhil) kadar 23/8/2016 tarihli ve 29810 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği ekinde yer alan dilekçe (Ek:4/A) ile yazılı olarak başvurmaları gerektiği belirtilmiştir. 

Anılan fıkra hükümlerinden yararlanmak üzere 30 Kasım 2016 tarihine (bu tarih dâhil) kadar başvuran mükelleflerin, yapılandırılan borçlarına ilişkin ilk taksiti 30 Kasım 2016 tarihine (bu tarih dâhil) kadar ödemeleri gerekmekte olup, yapılandırılan borçların tamamının bu tarihe kadar ödenmesi durumunda, Kanunun 10. Maddesinin 3. fıkrasının (b) bendinde yer alan hüküm kapsamında, hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından %50 oranında indirim yapılacaktır.

Tebliğde başvuru ve ödeme sürelerine ilişkin farklı örnekler verilerek karşılaşılabilecek farklı durumlar açılanmaya çalışılmıştır. 
2016/9385 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 1. maddesinin ikinci fıkrası ile 6736 sayılı Kanunun 4. maddesinin 1. ila 8. fıkralarına göre yapılandırılacak borçlara ilişkin olarak birinci fıkrada yer alan başvuru ve ilk taksit ödeme süresi; Kanunun yayımlandığı 19/8/2016 tarihinden (bu tarih hariç) 31/10/2016 tarihine (bu tarih dâhil) kadar yapılan tebligatlara münhasır olmak üzere Kanunda belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatıldığı dikkate alındığında, söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı ile ödeme süresi uzatılan borçların tamamının ilk taksit ödeme süresi içerisinde ödenmesi durumunda Kanunun 10. maddesinin 3. fıkrasının (b) bendinde yer alan hüküm kapsamında, hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından %50 oranında indirim imkanı tanındığı belirtilmiştir.

2016/9385 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Ekim ayı içinde tebliğ edilen vergi/ceza ihbarnameleri için ek 1 aylık süre tanımlanmış olup, tebliğde konu hakkında yer verilen örnek aşağıdaki gibidir.

Örnek:

Mükellefe, 6736 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin birinci ila sekizinci fıkraları kapsamına giren alacaklara ilişkin vergi/ceza ihbarnamesi 7 Ekim 2016 tarihinde tebliğ edilmiştir. Bu durumda, 2016/9385 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında Kanun’dan yararlanmak için mükellef 6 Aralık 2016 tarihine (bu tarih dâhil) kadar başvuruda bulunabilecektir. 

Mükellefin 5 Aralık 2016 tarihinde peşin ödeme seçeneğini tercih ederek Kanundan yararlanmak için başvuruda bulunduğu varsayıldığında, yapılandırılan borçları 2 Ocak 2017 tarihine kadar ödemesi durumunda Yİ-ÜFE tutarından %50 oranında indirim yapılacaktır. 

Ancak, 2 Ocak 2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ödemenin yapılmaması halinde, mükellef Yİ-ÜFE tutarından indirim imkânını kaybedecek, Kanundan yararlanabilmek için yapılandırılan tutarı hesaplanacak bir aylık geç ödeme zammı ile birlikte 31 Ocak 2017 tarihine (bu tarih dâhil) kadar ödeyebilecektir. ​

Belirtilen sürelerde tebliğ edilen vergi/ceza ihbarnamelerine konu alacaklar için dava açılmış olması halinde kanun hükmünden yararlanabilme için bu davalardan 30 Kasım 2016 tarihine kadar vazgeçilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Tebliğ 25/11/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
Bültenimizde yer alan konularla ilgili sorularınız için lütfen bizimle temasa geçiniz. 

Ek- Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 3)​​

Saygılarımızla,