6655 Sayılı Torba Kanun ile Yapılan Değişiklikler

Yayınlanma Tarihi: 04 Ocak 2016Özet: Bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair Kanun Tasarısı 6655  sayı ile  kanunlaşmış ve 01.01.2016 tarih ve 29580 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.​

Açıklamalar:

01.01.2016 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 6655 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’da yer alan düzenlemeler aşağıdaki gibidir.

1- 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanunu

6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 29’uncu maddesinin 1'inci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

z) 17/04/1957 tarih ve 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanunu’na göre sanayi sicil belgesini haiz sanayi işletmelerince münhasıran imalat sanayinde kullanılmak üzere alınan makine ve teçhizatın finansmanı için bu işletmeler tarafından kullanılan krediler dolayısıyla lehe alınan paralar BSMV’den istisna edilmiştir. Bu bendin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir.

​2- 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67'nci maddesinde yer alan menkul sermaye iratları ile menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası alım satım kazançları için stopaj yoluyla özel bir vergileme öngörülmektedir.

Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 68’inci maddesi ile ise ; 

31/12/2015 tarihine kadar Türkiye Jokey Kulübünce organize edilen yarışmalara katılan atların jokeyleri, jokey yamakları ve antrenörlerine ücret olarak yapılan ödemeler üzerinden % 20 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılır. Ödemeyi yapanın 94’üncü madde kapsamında tevkifat yapma zorunluluğu bulunup bulunmamasının ve 23’üncü maddenin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde düzenlenmiş olan istisnanın tevkif yoluyla ödenecek gelir vergisine etkisi yoktur. Türkiye Jokey Kulübü aracılığıyla yapılan ücret ödemelerinde gelir vergisi tevkifatı bu Kulüp tarafından yerine getirilir.

Tevkif suretiyle vergilendirilmiş bulunan bu gelirler için yıllık beyanname verilmez. Diğer gelirler nedeniyle beyanname verilmesi halinde de bu gelirler beyannameye dahil edilmez.

Süre uzatımı ile Geçici 67’nci ve 68’nci maddelere ilişkin olarak yapılan düzenlemeler 31.12.2020 tarihine kadar uygulacaktır.

3- 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun geçici 17’nci maddesi uyarınca; 

Dahilde işleme ve geçici kabul rejimi kapsamında ihraç edilecek malların üretiminde kullanılacak maddelerin 31/12/2015 tarihine kadar tesliminde Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 11’inci maddesinin 1 numaralı fıkrasının (c) bendi hükümlerine göre, bölgeler, sektörler veya mal grupları itibarıyla işlem yaptırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. Bu maddenin uygulanmasında ihracat süresi olarak anılan bentteki süre yerine bu rejimlerle öngörülen süreler esas alınır. İhracatın şartlara uygun olarak gerçekleştirilmemesi halinde zamanında alınmayan vergi, vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte alıcıdan tahsil edilir.

Süre uzatımı ile bu düzenleme 31.12.2020 tarihine kadar uygulacaktır.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun geçici 23’üncü maddesi uyarınca; 

Milli Eğitim Bakanlığı’na bilgisayar ve donanımlarının bedelsiz teslimleri ile bunlara ilişkin yazılım teslimi ve hizmetleri, bu mal ve hizmetlerin bağışı yapacak olanlara teslim ve ifası 31/12/2015 tarihine kadar katma değer vergisinden müstesnadır.

Bu kapsamda yapılan teslim ve hizmet ifaları için yüklenilen vergiler, vergiye tâbi işlemler nedeniyle hesaplanan vergiden indirilir.

İndirimle giderilemeyen vergiler iade edilmez. Maliye Bakanlığı, istisnaya ilişkin usûl ve esasları belirlemeye yetkilidir.

Süre uzatımı ile bu düzenleme 31.12.2020 tarihine kadar uygulanacaktır.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 1'inci fıkrası ile geçici 23’üncü maddesinin 1'inci fıkrasında yer alan “31/12/2015” ibareleri “31/12/2020” şeklinde; geçici 31‘inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “31/12/2015” ibaresi “31/12/2017” şeklinde değiştirilmiştir.

4- 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu 

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun geçici 2’nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “31/12/2015” ibaresi “31/12/2020” şeklinde değiştirilmiştir.

Söz konusu geçici maddenin a-b-c ve ç bentleri ile 31.12.2015 tarihine kadar uygulanmak üzere aşağıdaki kurumların elde ettiği aşağıdaki gelirler için iktisadi işletme oluşmuş sayılmayacaktır.

GEÇİCİ MADDE 2 – (Ek: 04/06/2008-5766/22 md.) (1) 01/01/2008-31/12/2015 tarihleri arasında; a) Dernek veya vakıflarca elde edilen Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesinin (5) numaralı bendi ve geçici 67’nci maddesi kapsamında kesinti suretiyle vergilendirilmiş kazanç ve iratlar dolayısıyla iktisadi işletme oluşmayacağı hükme bağlanmıştır.

b) Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı örgün ve yaygın eğitim yapan mesleki ve teknik eğitim okullarındaki atölye ve uygulama birimleri ile anaokulu, kreş, çıraklık ve halk eğitim merkezlerindeki uygulama birimlerine bağlı döner sermaye işletmelerinin elde ettikleri gelirler, 

c) 02/11/2007 tarih ve 5706 sayılı İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Hakkında Kanun uyarınca kurulan ajansın görevleriyle ilgili yaptığı faaliyetlerinden aynı Kanun’un 12’nci maddesi kapsamında elde ettiği gelirleri,

ç) Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Hakkında Kanun’a göre kurulan ajansın anılan Kanun’da sayılan görevleriyle ilgili yaptığı faaliyetlerinden elde ettiği gelirleri, dolayısıyla iktisadi işletme oluşmuş sayılmaz.

5- 4632 Sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu

4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’nun geçici 1‘inci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “31/12/2015” ibaresi “31/12/2017” şeklinde değiştirilmiştir.

6- 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un geçici 4’üncü maddesinin 1’inci fıkrasında yer alan “31/12/2015” ibaresi “31/12/2020” şeklinde değiştirilmiştir.

7- 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na aşağıdaki geçici madde eklenmiştir:

“GEÇİCİ MADDE 67- 4’üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalı ve hak sahiplerine;

a) 2016 yılı başından önce bağlanmış gelir ve aylıklar;

1) 2016 yılı Ocak ödeme döneminde Kanun’un 55’inci maddesinin 2'nci fıkrasına göre artırılır ve bu şekilde belirlenen gelir ve aylıklar dosya bazında ödenmesi gereken miktar esas alınmak kaydıyla 2016 yılı Ocak ödeme döneminden geçerli olmak üzere 100 TL tutarında ayrıca artırılır.

2) 2016 yılı Temmuz ödeme döneminden geçerli olmak üzere, 55’inci maddeye göre 2016 yılı Temmuz ayı ödeme dönemine ait artış oranında artırılarak ödenir.

b) 2016 yılında bağlanacak malullük, yaşlılık veya ölüm aylıklarının 27’nci, 29’uncu, 33’üncü ve geçici 2‘nci maddelere göre 2016 yılı Ocak ayı itibarıyla hesaplanan aylık tutarları, (a) bendinde belirtilen şekilde artırılarak ödenir.

c) İş kazaları ile meslek hastalıkları sigortasından hak kazanılan gelirlere esas günlük kazanç hesabına giren;

1) Son takvim ayı 2016 yılının 1’inci yarısına ait olanlara bağlanacak gelirler birinci fıkranın (a) bendinin (1) numaralı alt bendine göre,

2) Son takvim ayı 2016 yılının ikinci yarısına ait olanlara bağlanacak gelirler sadece 1’inci fıkranın (a) bendinin (2) numaralı alt bendine göre,

artırılarak ödenir.

​d) 1’inci fıkranın (a) bendinin (1) numaralı alt bendine göre yapılacak artış tutarı;

1) İş kazaları ve meslek hastalıkları sigortasından sürekli iş göremezlik geliri almakta olanlara, gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında,

2) Ölüm dosyalarında hak sahiplerinin hisseleri oranında,

3) İş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünü %50 oranının altında kaybetmesi nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri bağlanmış iken ölenlerden, ölümü iş kazası veya meslek hastalığına bağlı olmayanların hak sahiplerine, sigortalıya gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi üzerinden tespit edilen artış tutarı hak sahiplerinin hisseleri oranında,

4) Yabancı ülkelerle akdedilen sosyal güvenlik sözleşmeleri uyarınca kısmi gelir veya aylık alanlara, ülkemiz mevzuatı​​na tabi olarak geçen prim ödeme gün sayılarının, sosyal güvenlik sözleşmesine göre nazara alınan toplam prim ödeme gün sayısına olan oranına göre,
uygulanır.

​e) Birinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şekilde artırılan gelir ve aylıklar, 2016 yılında bu maddede belirtilen artışlar dışında 55‘inci maddeye göre ayrıca artırılmaz."

Söz konusu Kanun bültenimiz ekinde yer almaktadır. 

Saygılarımızla, 

Ek-​Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun