6 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 23 Mayıs 2016Özet: 6 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile, 26.04.2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01.05.2014 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş olan KDV Genel Uygulama Tebliği'nin bazı maddeleri değiştirilmiş, bazı yeni bölümler ise Tebliğ'e ilave edilmiştir. Tebliğ yayım tarihi olan 21.05.2016 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.


Açıklamalar: 

Bahse konu Tebliğ'de yer alan düzenleme ve değişikliklerle ilgili dikkat çekici hususlara aşağıda yer verilmiştir. 

1-KDV Genel Uygulama Tebliği'nin (I/C-1.1.2) bölümüne sekizinci paragraftan sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

Ayrıca aynı bölümde yer alan “25 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği'nde” ibareleri “Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği'nde” olarak değiştirilmiştir.

“İndirim hakkına sahip mükelleflerin ithalat matrahında, ithalat işleminden sonra meydana gelen azalmalar (transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtıldığının tespit edildiği durumlar dâhil) nedeniyle fazla veya yersiz ödenen vergiler, bu mükellefler tarafından indirim hesaplarına alındığından iade edilmez. İthalat sırasında fazla veya yersiz ödenen bu vergiler ile ilgili olarak indirim hesaplarında herhangi bir düzeltme yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

Bu uygulama yurt dışından temin edilen hizmetlere (gayri maddi hak ödemeleri dâhil) ilişkin sorumlu sıfatıyla beyan edilerek ödenen vergiler için de geçerlidir.”

Dolayısıyla, eklenmiş olan bu paragraf ile; ithalat matrahında, ithalat işleminden sonra meydana gelen azalmalar (transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtıldığının tespit edildiği durumlar dâhil) ve yurt dışından temin edilen hizmetlere (gayri maddi hak ödemeleri dâhil) ilişkin sorumlu sıfatıyla beyan edilerek ödenmiş olan fazla ve yersiz ödenen bu vergiler ile ilgili olarak indirim hesaplarında herhangi bir düzeltme yapılmasına gerek bulunmamakta, bu vergilerin indirimi kabul edilmiş sayılmaktadır.

2- KDV Genel Uygulama Tebliği'nin (I/C-2.1.3.3.6.1) bölümünün ikinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Söz konusu malların ithalatçıları veya bu malları 5018 sayılı Kanun'​a ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlardan alanlar tarafından yapılan teslimlerde tevkifat uygulanmaz. Bu teslimlere ilişkin düzenlenen faturada “Teslim edilen mal doğrudan ithalat yoluyla temin edildiğinden/temin edilerek üretildiğinden tevkifat uygulanmamıştır.” veya “Teslim edilen mal 5018 sayılı Kanun'a ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlardan temin edildiğinden/temin edilerek üretildiğinden tevkifat uygulanmamıştır.” açıklamasına ve söz konusu malların ithalatına ilişkin fatura ve gümrük beyannamesi bilgilerine veya bu malların 5018 sayılı Kanun'a ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlardan alımına ilişkin fatura bilgilerine yer verilir.” 

Böylece, ağaç ve orman ürünlerinin ithalatçıları tarafında tesliminde tevkifat uygulanmayacağı hususu genişletilerek, ithalatçıların yanında bu malları, 5018 sayılı Kanun'a ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlardan alanlar tarafından yapılan teslimlerde de tevkifat uygulanmayacağı hükme bağlanmıştır.

3- Aynı Tebliğ'in (II/E) kısmında yer alan “2. Birleşmiş Milletler (BM) ile Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı (NATO) Temsilcilikleri ve Bu Teşkilatlara Bağlı Program, Fon ve Özel İhtisas Kuruluşları ile İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatına (OECD) Resmi Kullanımları İçin Yapılacak Mal Teslimi ve Hizmet İfaları ile Bunların Sosyal ve Ekonomik Yardım Amacıyla Bedelsiz Olarak Yapacakları Mal Teslimi ve Hizmet İfalarında İstisna” başlıklı bölüm başlığıyla birlikte değiştirilmiş, söz konusu istisnanın kapsamı, uygulaması, beyanı ve KDV iadesine ilişkin hususları ayrıntılı şekilde açıklanmıştır.

4- KDV Genel Uygulama Tebliği'nin “II/F-4.9.Serbest Bölgelerde Verilen Hizmetler” bölümünde daha önce yer almış olan aşağıdaki “Örnek 3” yürürlükten kaldırılmış bulunmaktadır. 

Örnek 3: Hazır betonun imal edilerek transmikserle dökülmesi işi, KDV uygulamasında inşaat taahhüt işleri kapsamında "hizmet" olarak değerlendirilmektedir. Bu hizmetin yurtiçinden serbest bölgedeki inşaatlar için verilmesi de mal teslimi olarak kabul edilemeyeceğinden KDV’ye tabi olacaktır.

Kaldırılan bu örnekle daha önce tartışılan bu konuya ilişkin İdare'nin, hazır betonun imal edilerek transmikserle dökülmesi işinin bizzat Serbest Bölgelerde verilmesi durumunda KDV’den istisna olması gerektiği hususundaki görüşü kabul ettiği şeklinde yorumlamakla birlikte, benzer işlemleri olan mükelleflerin mukteza talebinde bulunmalarının yerinde olacağı kanaatindeyiz.

5- Söz konusu 6 Seri No.lu değişiklik yapılmasına ilişkin Tebliğ'in, 15. ve 16. maddeleri ile getirilen aşağıdaki düzenlemeler ile; 

Madde 15– Aynı Tebliğ'in;

a) (IV/A-2) bölümünün başlığı “Mahsup Yoluyla İade” şeklinde,
b) (IV/A-2.1) bölümünün başlığı “Genel Açıklama” şeklinde,
c) (IV/A-4) bölümünün başlığı “YMM KDV İadesi Tasdik Raporuna Dayalı İadeler” şeklinde,

değiştirilmiştir. 

Madde 16– Aynı Tebliğ'in (IV/A-4) bölümünün üçüncü paragrafının birinci cümlesinde yer alan “nakden” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. 

KDV Genel Uygulama Tebliği'nin; IV/A-2 “Vergi İnceleme Raporu ve Teminat Aranmaksızın İade” başlığı “Mahsup Yoluyla İade” şeklinde değiştirilerek bu bölümdeki alt başlık “Genel Açıklama” olarak düzeltilmiştir.

IV/A-4. bölümünde de, daha önce YMM raporu ile iade talebinde bulunan mükelleflerin, teminat karşılığı iadenin yapıldığı tarihten itibaren altı ay içinde bu iade ile ilgili YMM raporunu ibraz etmeleri gerektiği ifade edilerek; YMM raporunun ibraz edilmediği durumda teminatın vergi inceleme raporuna göre çözüleceği, ayrıca, bu süre içinde rapor ibraz edemeyecek olanların mazeretleriyle birlikte başvurmaları halinde vergi dairesince 6 aylık ek süre verebileceği belirtilmişti.

Yeni Tebliğ ile, IV/A-4 bölüm başlığındaki ve üçüncü paragrafın birinci cümlesindeki “nakden” ibaresi kaldırılarak, bu sürenin nakden ve/veya mahsuben tüm iadelerde geçerli olacağı hususu ifade edilmek istenmiştir. Dolayısıyla teminat mektubu vererek nakden ve/veya mahsuben KDV iadesi talebinde bulunan mükelleflerin, teminat karşılığı iadenin yapıldığı tarihten itibaren altı ay içinde bu iade ile ilgili YMM raporunun vergi dairesine teslim edilmiş olmasına dikkat etmeleri gerekmektedir.

Ek - Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 6)