5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği ‘nde Yer Alan Gelir Vergisi Stopajı Teşviki ‘ne İlişkin Düzenlemelere İlişkin Duyuru

Yayınlanma Tarihi: 30 Mayıs 2022Ar-Ge ve Tasarım merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde uzaktan çalışmaya ilişkin uygulama esaslarına ilişkin 9 Seri Nolu 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliğ  27.05.2022 tarih ve 31848 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmıştır.

Söz konusu tebliğ içerisinde Ar-Ge ve Tasarım merkezleri ve Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde görev alan Ar-Ge ve destek personelinin uzaktan çalışma sürelerine yönelik uygulama detaylarına yer verilmektedir.

İlgili tebliğdeki açıklamalara aşağıda yer verilmektedir.

·         31848 sayılı ve 27.05.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme Ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği ‘ne göre Ar-Ge tasarım merkezleri ile teknoloji geliştirme bölgelerinde çalışan personelin gelir vergisi stopajı teşvikine konu edilen toplam çalışma sürelerine uygulanmak üzere söz konusu bölge ve merkezler dışında geçirdikleri süreler bakımında belirlenen % 20 oranının 31.12.2022 tarihine kadar % 50 olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

·         Söz konusu Tebliğ ‘e göre % 50 oranının geçerli olduğu dönemlerde Ar-Ge, tasarım veya destek personelinin, çalışma süresinin yarısını merkez veya bölge içinde, yarısını merkez veya bölge dışında çalışarak geçirmesi halinde ilgili personele ödenen ücretin tamamı teşvik kapsamında değerlendirilecektir. Çalışma süresinin tamamının merkez veya bölge içinde çalışarak geçirilmiş olması durumunda ise, ödenen ücretin tamamı teşvik kapsamında değerlendirilecektir. Söz konusu bu personelin merkez veya bölge içi çalışması nedeniyle, çalışma süresinin tamamını merkez veya bölge dışında geçirmiş olan diğer bir Ar-Ge, tasarım veya destek personeline ödenen ücretin tamamı da teşvike konu edilebilecektir.

·         Tam zamanlı olarak merkezde çalışmış personelin, hak kazanılmış hafta sonları ile kanunla belirlenen tatil günlerinde çalışmaması ve yıllık ücretli iznini kullanması halinde ise söz konusu sürelerdeki ücreti de teşvik kapsamında değerlendilmektedir.

·         Ar-Ge, Tasarım Ve Destek Personelinin, toplam çalışma süresinin yarısından daha az bir oranda merkezde veya bölgede çalışması halinde ya da toplam Ar-Ge, tasarım ve destek personelinin yarısından azının çalışma süresinin tamamını merkezde veya bölgede çalışarak geçirdiği durumlarda ise merkezde veya bölgede çalışılan süre dikkate alınmak kaydı ile merkez veya bölge dışında çalışılan sürelerden ücretine teşvik uygulanması söz konusu olacaktır ve personel işverence belirlenecektir. Öte yandan Ar-Ge, Tasarım Ve Destek Personelinin tamamının merkez veya bölge dışında çalışması ve merkez ya da bölgede çalışan personel bulunmaması halinde personellerin hiçbiri teşvik kapsamında değerlendirilmeyecektir.

·         Tebliğ hükümleri 12.10.2021 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yürürlüğe girmiştir.

Bu linkten Resmi Gazete ‘de yer alan Tebliğ’e ulaşabilirsiniz.