54 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu'nda Yapılan Değişiklikler

Yayınlanma Tarihi: 05 Eylül 2018Özet: 31.08.2018 tarih ve 30521 sayılı Resmî Gazete 'de 11/09/2017 Tarihli ve 2017/10821 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararının Eki Karar (Karar Sayısı: 54) yayımlanmıştır.

Açıklamalar

31.08.2018 tarih ve 30521 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan 11/09/2017 tarihli ve 2017/10821 sayılı BakanlarKurulu KararınınEki Kararda DeğişiklikYapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı'nın Eki Karar (Karar Sayısı: 54) ile teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren ve 26/06/2001 tarih ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun geçici 2'nci maddesinde yer alan istisna hükmü kapsamına giren kazançlara ilişkin değişiklikler yapılmıştır.

Bahsi geçen kararda yapılan değişiklikler aşağıda yer almaktadır.

1. 11.09.2017 tarih ve 2017/10821 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararın birinci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "tasarım tescil belgesi" ibaresinden önce gelmek üzere "(Ar-Ge faaliyetleri neticesinde alınan)" ibaresi eklenmiştir.

Bu değişiklik ile patente eşdeğer belge olarak kabul edilen tasarım tescil belgesine 'Ar-Ge faaliyetleri neticesinde alınmış olma" şartı getirilmiştir.

2. Söz konusu kararın beşinci fıkrasında yer alan "ve ilgili mevzuat kapsamında aranan şartları haiz tasarım faaliyetlerinden doğan gayri maddi haklardan" ibaresi metinden çıkarılmıştır.

Bu değişiklik ile bahsi geçen tasarım faaliyetlerinden doğan gayri maddi hak kazançları istisna kapsamı dışında bırakılmıştır.

3. Söz konusu kararın ikinci maddesinin üçüncü fıkrasına yer alan "tasarım" ibaresi metinden çıkarılmıştır.

Birinci fıkrada patent veya fonksiyonel olarak patente eşdeğer belgelere bağlanan gayri maddi haklardan kaynaklanan kazançların istisnadan yararlanacak kısmı, kazancı doğuran faaliyet kapsamında gerçekleştirilen nitelikli harcamaların toplam harcamalara oranı kullanılarak hesaplanacağı belirtilmiştir. Bu değişiklik ile tasarım ibaresi metin çıkarılmış olup, ifade aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Bahsi geçen hesaplamada, mükellef tarafından yapılsa dahi faiz giderleri ve bina maliyetleri gibi yürütülen yazılım, Ar-Ge faaliyet ile doğrudan ilişkili olmayan her türlü maliyet unsuru hem toplam harcamalar hem de nitelikli harcamaların dışında tutulmuştur."

4. Söz konusu kararın ikinci maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(6) Mükellefler, kazancın elde edildiği vergilendirme dönemine ilişkin beyannamelerin verilmesi gereken sürenin sonuna kadar tescil veya kayıt için yetkili kuruma başvurulmuş olması kaydıyla, bu kazançları doğuran işlemlerin gerçekleştirildiği vergilendirme döneminden başlayarak istisnadan yararlanabilirler."

31.08.2018 tarih 30521 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan 30/08/2018 tarihli ve 54 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının;

  • 1 ve 2'nci maddeleri Kararın yayımı tarihinden sonra bölgede başlatılacak projelerden elde edilen kazançlara uygulanmak üzere yayımı tarihinde;

  • Kararın yayımı tarihinden önce başlatılmış projelerde ise 30/06/2021 tarihinden sonra elde edilen kazançlara uygulanmak üzere yayımı tarihinde;

  • 3'üncü maddesi yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir ve karar hükümleri Hazine ve Maliye Bakanı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı tarafından yürütülmektedir.

Ek- 11/9/2017 Tarihli ve 2017/10821 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 54)​

Saygılarımızla, 

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde +90 (212) 316 60 00 numaralı telefondan ya da eakin @kpmg.com elektronik posta adresinden Emrah Akın  ile irtibat kurmanızı rica ederiz.