48 Karar Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Varlık Barışında Süreler Uzatıldı

Yayınlanma Tarihi: 04 Eylül 2018Özet: 31 Ağustos 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 48 Karar Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 7143 sayılı Kanun'un 10. maddesinin 13. fıkrasının (h) bendinde yer alan "süreler" bitim tarihinden itibaren 6 ay uzatılmıştır.​

Açıklamalar

18.05.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun"un "Diğer hükümler" başlıklı 10. maddesinin 13. fıkrası (h) bendinde,

"1) Tam mükellefiyete tabi gerçek kişi ve kurumların,

aa) Kanuni ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayan kurumlara ilişkin iştirak hisselerinin satışından doğan kazançları,

bb) Kanuni ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayan kurumlardan elde ettikleri iştirak kazançları,

cc) Yurt dışında bulunan iş yeri ve daimi temsilcileri aracılığıyla elde ettikleri ticari kazançları

31.10.2018 tarihine kadar elde edilenlerde dahil olmak üzere, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 31.12.2018 tarihine kadar Türkiye'ye transfer edilmesi kaydıyla gelir veya kurumlar vergisinden müstesnadır.

2) Tam mükellefiyete tabi gerçek kişi ile kurumların kanuni ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayan kurumların tasfiyesinden doğan kazançları 31.12.2018 tarihine kadar Türkiye'ye transfer edilmiş olması kaydıyla gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır."

düzenlemesi yer almaktadır.

Söz konusu düzenleme kapsamında, 31 Ekim 2018 tarihine kadar tam mükellef gerçek kişi ve kurumlar tarafından yurt dışından elde edilen, iştirak hisselerinin satışından doğan kazançlar, iştirak kazançları ve şube ile iş yeri kazançları, 31 Aralık 2018 tarihine kadar Türkiye'ye fiilen getirilmesi/transfer edilmesi şartıyla gelir ve kurumlar vergisinden istisna edilebilecektir.

Bununla birlikte düzenlemeye ilişkin 31.08.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 48 Karar Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 7143 sayılı Kanun'un 10. maddesinin 13. fıkrasının (h) bendinde yer alan "sürelerin" bitim tarihinden itibaren 6 ay uzatılması hükme bağlanmıştır.

Yapılan düzenleme kapsamında, 7143 Sayılı Kanun'un 10/13-h düzenlemesinde yer verilen sürelerin 6 ay uzatılması, sürelerle ilgili bir takım tereddütler ortaya çıkarmaktadır.

Kanundaki sürelerde, 31 Ekim 2018 tarihine kadar elde edilme ve 31 Aralık 2018 tarihine kadar Türkiye'ye fiilen getirilmesi/transfer edilmesi şeklinde iki farklı tarih verilmektedir. Yetki maddesi düzenlemesinde ise süreler olarak belirtilen süre, Kanun daki "süre bitim tarihleri" olarak yorumlanmaktadır. Bunun aksine tüm tarihlerinde süre bitimi olarak yorumlandığı durumda iki farklı alternatif ortaya çıkmaktadır. Bunlara göre:

I. Alternatif, 7143 Sayılı Kanun'un 10/13-ı bendinde Bakanlar Kurulu'na, fıkrada yer alan sürelerin bitim tarihlerinden itibaren altı aya kadar uzatmaya yetki verildiğinden söz konusu yetki maddesi ile yurtdışı kazancın elde edilme süresi ile ilgili sürenin bitime konu edilemeyeceği ve kazancın tespitine ilişkin bir belirleme yapılmadığından bu kazançların 31 Ekim 2018 tarihine kadar elde edilmesi ve 30 Haziran 2019 tarihine kadar Türkiye'ye fiilen getirilmesi/transfer edilmesi şartıyla gelir/kurumlar vergisi istisnasından faydalanılacağı,

II. Alternatif ise, 48 Karar Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde "sürelerin" uzatılmasına vurgu yapıldığı ve ilgili düzenlemede 31.10.2018 ve 31.12.2018 olmak üzere iki farklı tarih yer aldığından 30 Nisan 2019 tarihine kadar elde edilen kazançların, 30 Haziran 2019 tarihine kadar Türkiye'ye fiilen getirilmesi/transfer edilmesi şartıyla gelir/kurumlar vergisi istisnasından faydalanılacağı yönündedir.

Kanaatimizce, 48 Karar Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 7143 sayılı Kanun'un 10. maddesinin 13. fıkrasının (h) bendinde yer alan "sürelerin" bitim tarihinden itibaren 6 ay uzatılmasına ilişkin, 7143 Sayılı Kanun'un 10/13-ı bendinde Bakanlar Kurulu'na, fıkrada yer alan sürelerin bitim tarihlerinden itibaren altı aya kadar uzatmaya yetki verilmesi, sebebiyle ilgili karardaki uzatımın sadece 31.12.2018 tarihi için dikkate alınması gerekeceği görüşündeyiz. Ancak konu ile ilgili Gelir İdaresi tarafından hem istisna kazancın tespiti hem de kurumlar vergisi beyan dönemleri ile uygulamaya açıklık getirilmesinin doğru olacağı görüşündeyiz.

Ek- 7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 10 uncu Maddesinin On üçüncü Fıkrasının (h) Bendinde Yer Alan Sürelerin, Bitim Tarihinden İtibaren 6 Ay Uzatılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 48)​

Saygılarımızla,