4760 Sayılı Kanunda Tanımlı Bulunan Motorlu Araç Ticareti Yapan Mükelleflerden Teminat Alma Yetkisini Açıklayan 545 Seri No.lu Tebliğ Yayımlandı.

Yayınlanma Tarihi: 30 Ocak 20234760 Sayılı Kanunda Tanımlı Bulunan Motorlu Araç Ticareti Yapan Mükelleflerden Teminat Alma Yetkisini Açıklayan 545 Seri No.lu Tebliğ Yayımlandı.

 

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın vergi güvenliğini sağlamak amacıyla motorlu araç ticareti ile iştigal edenlerden talep etmiş olduğu teminat uygulamasına ilişkin 545 Seri No.lu VUK Tebliği 14/01/2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğ’de yer alan düzenlemeler aşağıda özetlenmiştir.

 

ÖTV Kanunu Kapsamında Motorlu Araç Ticareti Yapan Mükelleflerden Teminat Alınmasına Yönelik Tebliğ Yayımlandı.

 

Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan mallar için doğacak vergilerin tahsil güvenliğini sağlamak amacıyla, 7421 sayılı Kanun ile Vergi Usul Kanunu’nda yasal düzenlemeler yapılmış ve Hazine ve Maliye Bakanlığı’na uygulamanın usul ve esaslarını belirleme yetkisi verilmişti.

 

Bu kapsamda, Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (10) numaralı bendi ile doğacak vergilerin tahsil güvenliğini sağlamak amacıyla, Özel Tüketim Vergisi Kanununda tanımlı bulunan motorlu araç ticareti yapan mükelleflerden, para, bankalar tarafından verilen süresiz ve şartsız teminat mektupları, sigorta şirketleri tarafından verilen süresiz ve şartsız kefalet senetleri ile Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler türünden teminat alınmasına ilişkin verilen yetki 14.01.2023 tarihli ve 32073 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 545 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği ile kullanılmıştır.

 

545 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği’nde; Özel Tüketim Vergisi Kanuna ekli (II) sayılı listede 87.03 tarife pozisyonunda yer alan kayıt ve tescile tabi mallar bakımından motorlu araç ticareti yapan münferit ithalatçı ve bunların bayilerince yapılacak işlemlere ilişkin hususlarda düzenleme yapılmıştır.

Aşağıda sayılanlar teminat uygulaması kapsamındadır:

 a) Münferit ithalatçılardan Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 87.03 tarife pozisyonunda yer alan kayıt ve tescile tabi taşıtların ithalatını yapanlar.

b) (a) bendi kapsamındaki münferit ithalatçıların bayileri.

c) (b) bendinde belirtilen bayiler ile bayilik sözleşmesi bulanan gerçek veya tüzel kişiler.

Distribütörler ile bunların distribütörlük kapsamında bulunan bayileri için teminat yükümlülüğü bulunmamaktadır. Distribütörlerin, aynı zamanda münferit ithalatçı statüsünde bulunmaları, teminat yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Kamu kurum ve kuruluşlarına taşıt temin eden Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü bu uygulama kapsamında bulunmamaktadır.

 

Teminat uygulaması 01.02.2023 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

 

Teminat uygulamasının ayrıntısına 545 Seri No.lu Tebliğ’den ulaşılabilir.

 

Bültenimizde yer alan konularla ilgili sorularınız için lütfen bizimle temasa geçiniz. 

 

Saygılarımızla,