471 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı Hazırlandı

Yayınlanma Tarihi: 07 Haziran 2016Özet: İşletmeciler tarafından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Kararlarına istinaden abonelere yapılacak iadeler ile Gider Vergileri Kanunu uyarınca ön ödemeli hat kullanıcılarına yapılacak özel iletişim vergisi iadelerinde belge düzenine ilişkin açıklamaların yer aldığı 471 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı hazırlanmıştır.

Açıklamalar: 

Bu Tebliğ'de​, 05/11/2008 tarih ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Kararlarına istinaden abonelere yapılacak iadeler ile 13/07/1956 tarih ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu'nun 39'uncu maddesinin ikinci ve yedinci fıkraları uyarınca ön ödemeli hat kullanıcılarına yapılacak özel iletişim vergisi iadelerinde 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'na göre uyulacak belge düzenine ait açıklamalar ile birlikte iade yapacak işletmecilere getirilen bilgi verme zorunluluğuna ilişkin aşağıdaki düzenlemelere yer verilmiştir.

İşletmecilerce Abonelere Yapılacak İadelerde Belge Düzeni

Belge Düzenine İlişkin Genel Esas ve Özel Düzenleme
 
İşletmeciler tarafından abonelere yapılacak olan iade işlemlerinde, abonenin mükellefiyetinin bulunması halinde, mükellefiyet durumuna göre, abone tarafından işletmeciye fatura veya serbest meslek makbuzu düzenlenmesi, abonenin mükellefiyetinin bulunmaması halinde ise, işletmeci tarafından gider pusulası düzenlenmek ve abonelere imzalattırılmak suretiyle işlemin belgelendirilmesi esas olmakla beraber; söz konusu iade işlemlerinin Tebliğ'in diğer maddelerinde açıklandığı şekilde tevsik edilmesinin uygun bulunduğu ifade edilmiştir.

Nakden İadelerde Belge Düzeni

(1) Elektronik fatura uygulamasına kayıtlı işletmeci tarafından yapılacak nakden iadeler için, tutarına bakılmaksızın iadeyi alacak mükellef tarafından iadeyi yapan işletmeci adına elektronik fatura düzenlenecektir. 

(2) İşletmeci tarafından birinci fıkra kapsamında olmamakla birlikte fatura/serbest meslek makbuzu düzenlemek zorunda olan mükelleflere yapılacak ve ilgili dönemde uygulanmakta olan fatura düzenleme sınırını aşan nakden iadeler için iadeyi alacak mükellefler tarafından fatura/serbest meslek makbuzu düzenlenecektir. 

(3) İşletmeci tarafından ikinci fıkra kapsamında olan mükelleflere yapılacak ve anılan fıkrada belirtilen tutarı (bu tutar dahil) aşmayan nakden iadeler ile mükellef olmayan abonelere yapılacak tüm nakden iadelerin banka aracılığıyla yapıldığı durumlarda, iadenin banka tarafından düzenlenecek dekontlar ile tevsiki mümkün olacaktır.

Ancak, bu şekilde düzenlenecek dekontlarda 07/09/1995 tarih ve 22397 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 243 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde yer alan asgari bilgilerin yanı sıra duruma göre,

a) Kurul Kararı'na göre yapılan iadelerde, iadeyi alanın adı-soyadı/unvanı, vergi kimlik numarası/T.C. Kimlik numarası ile “Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu'nun (…) tarih ve (…) sayılı Kararı'na göre iade edilmektedir.” ibaresine ve/veya

b) 6802 sayılı Kanun'un 39'uncu maddesine göre yapılan iadelerde, iadeyi alanın adı-soyadı/unvanı, vergi kimlik numarası/T.C. Kimlik numarası ile “Gider Vergileri Kanunu'nun 39. maddesine istinaden iade edilmektedir.” ibaresine yer verilecektir. 

(4) Üçüncü fıkra kapsamında iadenin banka aracılığıyla yapılmadığı durumlarda; abonenin mükellefiyetinin bulunması halinde, mükellefiyet durumuna göre, abone tarafından işletmeciye fatura veya serbest meslek makbuzu düzenlenmesi, abonenin mükellefiyetinin bulunmaması halinde ise gider pusulası düzenlenerek aboneye imzalattırılması gerekmektedir.

Mahsuben İadelerde Belge Düzeni 

(1) Abonelikleri devam edenlere Kurul kararları uyarınca iade yapılacak olması ve abonenin, iadeyi doğmuş/doğacak borçlarına mahsuben almak istemesi durumunda, iade yapılacak tarihten sonra düzenlenecek ilk faturadan başlamak üzere, aşağıdaki örneklerde yer alan şekilde, fatura üzerinde gösterilmek şartıyla doğmuş/doğacak borçlarına mahsup işlemi yapılabilecektir. 

Mahsuben iadeye konu tutara yer verilen fatura, iade alan mükellefler ve işletmeci bakımından işlemi tevsik edici belge olarak kabul edilecek olup düzenlenecek faturanın ön yüzünde “Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu'nun (…) tarih ve (…) sayılı Kararı'na göre mahsuben iadeye konu edilen tutar (…) Türk Lirası'dır.” ibaresine yer verilecektir.

(2) Mükellef olmayan abonelerden aboneliği sona ermiş olanların iadeyi nakit olarak almak yerine borçlarına mahsup talebinde bulunmaları halinde yapılacak mahsuben iadelerde, bu işlemlerle ilgili muhasebe fişlerinin (mahsup fişi vb) işlemi tevsik edici belge olarak kabul edilmesi uygun bulunmuştur.

​Ön Ödemeli Hat Kullanımında Hatta Yükleme Yoluyla İadelerde Belge Düzeni 

(1) Ön ödemeli hat kullanıcısı mükelleflerin, iadeyi nakit olarak almak yerine hatlarına yükleme yapılması talebinde bulunmaları durumunda, işletmecilerce ön ödemeli hatlara yapılan yüklemeler için mükellefler adına düzenlenecek fatura üzerinde aşağıdaki örneklerde yer alan şekilde gösterilmek şartıyla mahsup işlemi yapılabilecektir.

Ön ödemeli hatta yükleme yoluyla iadeye konu tutara yer verilen fatura, iade alan mükellefler ve işletmeci bakımından işlemi tevsik edici belge olarak kabul edilecek olup düzenlenecek faturanın ön yüzüne duruma göre,

a) Kurul Kararı'na göre yapılan iadelerde, “Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu'nun (…) tarih ve (…) sayılı Kararı'na göre iade edilmektedir.” ibaresine ve/veya

b) 6802 sayılı Kanun'un 39. maddesine göre yapılan iadelerde, “Gider Vergileri Kanununun 39. maddesine istinaden iade edilmektedir.” ibaresine,

yer verilecektir.

(2) Mükellef olmayan ön ödemeli hat kullanıcılarının iadeyi nakit olarak almak yerine hatlarına yükleme yapılması talebinde bulunmaları durumunda, bu iade hakkı kullanılarak yapılan satışların, her bir satış için ayrı ayrı belge düzenlenmek yerine gün sonunda “Muhtelif Müşteriler” ibareli tek bir fatura ile belgelendirilmesi uygun bulunmuştur. Ancak, müşterinin istemesi halinde fatura veya fatura yerine geçen belgenin düzenleneceği tabiidir. 

(3) İkinci fıkraya göre yapılan satışlar için düzenlenecek olan “Muhtelif Müşteriler” ibareli faturaya Kurul kararları ile 6802 sayılı Kanun'un 39. maddesine göre yapılmış olan iadelere ilişkin listelerin eklenmesi gerekmektedir. 

İadelerde belge düzenine ilişkin çeşitli hususlar 

Bu Tebliğ uygulaması bakımından parasal tutarlar her bir abone için yapılacak her bir iade işlemi itibarıyla ayrı ayrı dikkate alınacaktır. 
Nakit iadeler için düzenlenen dekontlar ile mahsuben iadeler için düzenlenen muhasebe fişleri, tevsik edici belge olarak kabul edilecek olup iadeyi yapan işletmeci ile iadeyi alan mükellef tarafından bu belgelere dayanılarak kayıt yapılması uygun görülmüştür. İade işlemine ilişkin dekontların, banka hesap hareketlerini gösterir bilgi listeleri ile diğer belgelerin muhafaza edilmesi ve yetkililerin talebi halinde ibraz edilmesi gerekmektedir.

Bu Tebliğ ile düzenlenmeyen iade işlemlerine ilişkin belge düzeninde genel esaslara göre hareket edilecektir.

Bilgi verme zorunluluğu

(1) İşletmecilere, Kurul kararları kapsamında yapacakları iadelerde, bu maddede açıklanan esaslar dahilinde, iadelere ilişkin bilgilerin elektronik ortamda BTRANS’a (Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi Transfer Sistemi) gönderilmesi zorunluluğu getirilmiştir. 

(2) İşletmecilerce yapılan iadelere ilişkin bilgilerin takip eden ayın son günü saat 24.00’a kadar BTRANS’a gönderilmesi gerekmektedir. 

(3) İstenecek bilgilere ilişkin format ve standartlar BTRANS aracılığıyla duyurulacaktır. Bilgi verme formatında ve standartlarında yapılacak ekleme, çıkarma, zorunlu alan olarak belirleme gibi değişiklikler de ayrıca BTRANS aracılığıyla duyurulacaktır. 

(4) Bu Tebliğ doğrultusunda belirlenerek duyurulacak format ve standartlar dışında elektronik ortamda (BTRANS aracılığıyla dahi olsa) gönderilen bilgiler gönderilmemiş sayılacak, kâğıt ortamında verilen bilgiler hiçbir şekilde kabul edilmeyecektir. 

Bahse konu Tebliğ Taslağı'nda yukarıdaki açıklamaların yanı sıra, bu Tebliğ ile belirlenen usul ve esaslara riayet edilmemesi halinde ilgililere Vergi Usul Kanunu'nda yer alan cezaların tatbik edileceği de belirtilmiştir. 

Ek - 471 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı