30.09.2020 Tarihine Kadar Yapılacak Kar Payı Dağıtımlarına İlişkin Tebliğ Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 18 Mayıs 2020Özet: 17.05.2020 tarihli ve 31130 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Geçici 13’üncü Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” ile, 30.09.2020 tarihine kadar yapılacak kar dağıtımlarıyla ilgili düzenlemeler yapılmıştır.

Açıklamalar

 

7244 Sayılı Kanun ile Türk Ticaret Kanunu’na eklenen Geçici 13’üncü Madde, 30.09.2020 tarihine kadar yapılacak kar dağıtımlarıyla ilgili sınırlamalar içermektedir. 17.05.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ ile, söz konusu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Bahse konu Tebliğ'de yer alan düzenlemelere aşağıda yer verilmiştir.

 

Ø  Sermaye şirketleri, 30.09.2020 tarihine kadar 2019 yılı net dönem karının yalnızca yüzde 25’ine kadarının nakden dağıtımına karar verebileceklerdir. Geçmiş yıl karları ve serbest yedek  akçeler dağıtıma konu edilemeyecektir. Söz konusu sınırlama, Türk Ticaret Kanunu’nun 462’nci maddesi uyarınca iç kaynaklardan yapılacak sermaye artırımında uygulanmayacaktır.

 

Ø  Sermaye şirketlerinde genel kurul tarafından yönetim organına 30.09.2020 tarihine kadar kar payı avans yetkisi verilemeyecektir. Genel kurulca yönetim organına kar payı avansı dağıtma yetkisi verilmişse, avans ödemeleri 30.09.2020 tarihine kadar ertelenecektir.

 

Ø  Türk Ticaret Kanunu’nun geçici 13. maddesinin yürürlüğe girdiği 17.04.2020 tarihinden önce kar payı dağıtım kararı alınmış ve henüz pay sahiplerine ödeme yapılmamışsa ya da kısmi ödeme yapılmışsa, 2019 yılı dönem net karının %25'i aşan ödemeler ile hesap döneminde zarar edilmiş olmasına karşın serbest yedek akçelerden dağıtım kararı alınmışsa henüz ödenmemiş kısma ilişkin tüm ödemeler 30.09.2020 tarihine kadar ertelenecektir. Ertelenen ödemelere ilişkin olarak faiz tahakkuk ettirilmeyecektir.

 

Ø  Aşağıda belirtilen şartlan sağlayan şirketler hakkında, kar payı kısıtlaması uygulanmayacaktır.

 

·         Yeni koronavirüs (Covid-19) kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma ödeneğinden ve/veya ücretsiz izne ayrılanlardan nakdi ücret desteğinden yararlandırılanları istihdam edenler ile 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un geçici 20’nci maddesi ve ilgili Kararlar uyarınca Hazine destekli kredi kefaleti kullanan ve halen kapanmamış kredi borç bakiyesi bulunanlar hariç, 120.000 TL ve altında kar payı dağıtımı kararı alan şirketler,

 

·         Pay sahiplerince, dağıtımına karar verilen kar payının yarısından fazlasının, Kanun hükümleri çerçevesinde başka bir sermaye şirketine olan sermaye taahhüt borcunun nakden ve defaten ifasında kullanılması şartıyla, kar payı dağıtımı kararı alınan şirketler,

 

·         Pay sahiplerince, dağıtımına karar verilen kar payının, imzalanan kredi sözleşmeleri veya proje finansman sözleşmeleri kapsamında 30.09.2020 tarihine kadar muaccel hale gelen yükümlülüklerin ifasında nakden kullanılması şartıyla, kar payı dağıtımı kararı alınan şirketler.

 

Ø  Yukarıda belirtilen istisnalar kapsamında yapılacak kar payı dağıtımlarının genel kurulda görüşülebilmesi için Ticaret Bakanlığı’ndan uygun görüş alınması zorunludur.

 

Ø  Kar payının hesaplanmasında; finansal tablolarını Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından belirlenen standartlara uygun hazırlamak zorunda olanlar tarafından Türk Ticaret Kanunu’nun 88. maddesine göre hazırlanan, bunlar dışında kalanlar tarafından ise Vergi Usul Kanunu’na göre hazırlanan finansal tablolar esas alınacaktır.

 

Ø  Dağıtılması öngörülen kar payı tutarı, Vergi Usul Kanunu’na göre tutulan kayıtlarda bulunan kar dağıtımına konu kaynakların toplam tutarını aşamayacaktır.

 

Ø  Söz konusu Tebliğ, yayımlandığı 17.05.2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Ø  Türk Ticaret Kanunu’nun geçici 13’üncü maddesi çerçevesinde Cumhurbaşkanı, yukarıda belirtilen süreyi üç ay uzatmaya ve kısaltmaya yetkili kılınmıştır.

 

 

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Geçici 13 üncü Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

Saygılarımızla,