3 Seri No.lu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ Taslağı

Yayınlanma Tarihi: 17 Mart 2016Özet: 18/11/2007 tarih ve 26704 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Seri No.lu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ’in ilgili bölümlerinde bazı değişiklikler ve düzenlemeler yapılmıştır.

Söz konusu Tebliğ Taslağı’nda bir takım açıklama ve düzenlemelerin belirtilmesinin yanı sıra şuanda tüm dünya gündeminde olan Matrah Aşındırma ve Kâr Aktarımı (BEPS) projesi, 13. Aksiyon Planı kapsamındaki raporlama yükümlülüklerine ve maliyet katkı anlaşmaları da (Cost Contribution Arrangements) açıklanmıştır.

Açıklamalar

Söz konusu düzenlemeler ilişkili kişi ve karşılaştırılabilirlik analizini kapsamakta olup transfer fiyatlandırması yöntemlerinden Karşılaştırılabilir Fiyat Yöntemi ve Maliyet Artı Yöntemine ilişkin örnekler değiştirilmiştir.

İlgili Tebliğ Taslağı’nda hazine zararı kavramı ve kapsamı eklenmiş olup konuya ilişkin örnekler sunulmuştur. Ayrıca Maliyet Katkı Anlaşmalarının tanımı kapsamı ve türleri de açıklanmıştır.

İlgili Tebliğ Taslağı’nda yıllık belgelendirme başlıklı bölüm yeniden düzenlenerek; ana rapor, ülke raporu ve ülke bazlı rapor bölümleri eklenmiştir. Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Formu da daha detay bilgileri içerecek şekilde tekrar düzenlenmiş ve İlişkili Kişilerle Yapılan İşlemlere İlişkin Transfer Fiyatlandırması Formu bir yenilik olarak getirilmiştir.

Ana rapor kurumlar vergisi beyannamesinin verilme süresini takip eden ikinci ayın sonuna kadar hazırlanması ve ülke raporunun da kurumlar vergisi beyannamesinin verilme süresinde hazırlanması gerekmekte olup, istenmesi halinde İdare’ye sunulması zorunludur.

Ülke bazlı rapor ise ilk olarak 2016 hesap dönemi için hazırlanacak olup 31 Aralık 2017 hesap dönemine kadar yapılacaktır.

Bunlara ek olarak mükelleflerden net satış hasılat tutarı yüz milyon TL ve üzerinde olanlar ilişkili kişilerle bir hesap dönemi içinde otuz bin TL’yi aşan işlemleri ile ilgili olarak ayrı bir form düzenleyerek kurumlar vergisi beyannamesinin verilme süresini takip eden ikinci ayın sonuna kadar elektronik ortamda ibraz etmeleri gerekmektedir.

Taslak Tebliğ kamuoyu yorumlarına ve değerlendirilmelerine açılmıştır.

Ana Rapor

Çok uluslu işletmeler grubu kapsamında bulunan ve bir önceki hesap dönemi sonu net satış hasılat tutarı iki yüz elli milyon TL ve üzerinde olan kurumlar vergisi mükellefleri tarafından, aşağıda yer alan bilgi ve belgeleri içeren “Ana Rapor”un, kurumlar vergisi beyannamesinin verilme süresini takip eden ikinci ayın sonuna kadar hazırlanması ve bu süre sona erdikten sonra istenmesi durumunda İdare’ye veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlara ibraz edilmesinin zorunlu olduğu belirtilmiştir.

  • ​Organizasyon Yapısı

  • Ticari Faaliyetlerin Tanımı

  • Sahip Olunan Gayri Maddi Varlıklar

  • Grup İçi Finansal İşlemler

  • Grubun Finansal ve Vergi Durumu

Ülke Raporu

Kurumlar vergisi mükelleflerinin, ilişkili kişilerle bir hesap dönemi içinde yaptıkları mal veya hizmet alım y​a da satım işlemleri tutarının otuz bin TL’yi aşması (otuz bin TL dahil) durumunda, bu işlemleri ile ilgili olarak “Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Form”u doldurmaları ve kurumlar vergisi beyannamesi ekinde, bağlı bulunulan vergi dairesine göndermeleri gerekmektedir. Bu formda, ilgili hesap dönemi içinde yapılan mal veya hizmet alım ya da satımına ilişkin olup her bir işlem bazında net tutarı otuz bin TL’yi aşmayan işlemlere yer verilmeyecektir. 

Bu mükelleflerden bir önceki hesap dönemi sonu bilançosundaki net satış hasılat tutarı yüz milyon TL ve üzerinde olanların ilişkili kişilerle bir hesap dönemi içinde otuz bin TL’yi aşan işlemleri ile ilgili olarak  “İlişkili Kişilerle Yapılan İşlemlere İlişkin Transfer Fiyatlandırması Formu”nu kurumlar vergisi beyannamesinin verilme süresini takip eden ikinci ayın sonuna kadar elektronik ortamda ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu işlem tutarının (otuz bin TL) tespitinde, ilgili hesap dönemi içinde her bir ilişkili kişi ile yapılan alım-satım işleminin toplam net tutarı dikkate alınır.

Ayrıca, Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı’na kayıtlı mükellefler ile serbest bölgelerde faaliyette bulunan kurumlar vergisi mükelleflerinin yurt içi ve yurt dışı ilişkili işlemleri ile diğer kurumlar vergisi mükelleflerinin yurt dışı ilişkili işlemlerine ilişkin olarak hazırlamaları gereken “Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporu” yükümlülüğü devam etmektedir.

Ülke Bazlı Raporlama

Bir önceki hesap döneminin konsolide edilmiş finansal tablolarına göre toplam konsolide grup geliri iki milyar otuz yedi milyon TL ve üzerinde olan çok uluslu işletmeler grubunun Türkiye’de mukim nihai ana işletmesi tarafından, raporlanan hesap döneminden sonraki on ikinci ayın sonuna kadar, elektronik ortamda verilmesi gereken “Ülke Bazlı Raporlama”, aşağıdakileri bilgileri içeren bir rapordur:

a) Çok uluslu işletmeler grubunun faaliyet gösterdiği her bir ülke ile ilgili gelir miktarı, vergi öncesi kar/zarar, ödenen gelir/kurumlar vergisi, tahakkuk eden gelir/kurumlar vergisi, nominal sermaye, geçmiş yıl karları (dağıtılmamış karlar), çalışan sayısı ile nakit ve nakit benzeri dışında maddi duran varlıklar

b) Çok uluslu işletmeler grubunun her bir işletmesinin adı/unvanı, kurulduğu yer (faaliyette bulunduğu yer kurulduğu yerden farklı ise faaliyette bulunduğu yer dahil) ile ana ticari faaliyetlerinin mahiyeti

İlk ülke bazlı raporlama, 2016 hesap dönemi için, 31 Aralık 2017 tarihine kadar yapılacak olup özel hesap dönemine tabi olan Türkiye’de mukim nihai ana işletme ilk ülke bazlı raporlamayı 1 Ocak 2016’dan sonra başlayan hesap dönemi için hazırlayacaktır.

Söz konusu Kanun metni bültenimiz ekinde yer almaktadır.

Bültenimizde yer alan konularla ilgili sorularınız için lütfen bizimle temasa geçiniz.

Saygılarımızla, 

Ek- Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 3)