2151 Sayılı Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 25 Şubat 2020Özet: 27/11/2007 tarihli ve 2007/12888 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Kararın ilgili bölümlerinde bazı değişiklikler ve düzenlemeler yapılmıştır.

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı ile mükelleflere OECD  Matrah Aşındırma ve Kâr Aktarımı (BEPS) projesi, 13. Eylem Planı kapsamında Ülke Bazlı raporlama (CBCR) ve Genel Raporu( Master file) içeren yeni belgelendirme yükümlülükleri getirilmiştir.  İlk ülke Bazlı raporlama 2019 hesap dönemi için 2020 Aralık sonuna kadar, İlk Genel rapor ise 2019 hesap dönemi için yine 2020 Aralık sonuna kadar yapılacaktır. Ülke Bazlı Raporlama bildirimi ise ilk yıl için kararın yürürlüğe girmesine takiben 6 ay içinde kadar (2020 Ağustos ayı sonuna kadar), sonraki yıllar için Haziran ayı sonuna kadar yapılacaktır.

Açıklamalar

27/11/2007 tarihli ve 2007/12888 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Kararın ilgili bölümlerinde bazı değişiklikler ve düzenlemeler yapılmıştır.

Söz konusu düzenlemeler kapsamında daha önceden 6728 sayılı Kanun ile Kurumlar Vergisi Madde 13’e eklenen ilişkili kişi tanımı korunmuş ve detaylandırılmış; Transfer fiyatlandırması Yöntemleri arasındaki hiyerarşi kaldırılmış ve işlemin niteliğine uygun transfer fiyatlandırması yönteminin uygulanabileceği belirtilmiştir. Transfer Fiyatlandırması dokümantasyonu olan mükelleflere ceza indiriminin sağlanması ve Peşin Fiyatlandırma anlaşmalarının geriye dönük olarak yürürlüğe girmesi kanunda yerini korumuştur.

Cumhurbaşkanı Kararı ile getirilen yenilikler; Peşin Fiyatlandırma Anlaşmalarının sürelerinin 3 yıldan 5 yıla çıkartılması; PFA sürecinde getirilen bazı değişiklikler ile belgelendirme kapsamında Ülke Bazlı Rapor ve Genel Raporun yürürlüğe girmesidir.

İlgili Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında yıllık belgelendirme başlıklı bölüm yeniden düzenlenerek genel rapor, yıllık transfer fiyatlandırması raporu ve ülke bazlı rapor bölümleri düzenlenmiştir.

Genel  Rapor

Çok uluslu işletmeler grubu kapsamında bulunan ve bir önceki hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesi ekinde yer alan bilançodaki aktif büyüklüğü ve gelir tablosundaki net satışlar tutarının her ikisi de 500 milyon TL  üzerinde olan kurumlar vergisi mükellefleri tarafından Genel rapor hazırlanacaktır.

Genel rapor temel olarak aşağıdaki bilgileri içerecektir.

·        Organizasyon Yapısı

·        Ticari Faaliyetlerin Tanımı

·        Sahip Olunan Gayrimaddi Varlıklar

·        Grup İçi Finansal İşlemler

·        Grubun Finansal ve Vergi Durumu

İlk Genel Rapor 2019 hesap dönemine ilişkin olarak hazırlanacak olup, ilgili hesap dönemini takip eden hesap döneminin sonuna kadar (2020) hazırlanması ve istenmesi halinde İdare’ye sunulması zorunludur.

Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporu

Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı’na kayıtlı mükelleflerin yurtiçi ve yurtdışı ilişkili işlemlerini kapsayan;  diğer kurumlar vergisi mükelleflerinin yurt dışı ilişkili işlemlerine ilişkin olarak hazırlamaları gereken “Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporu” yükümlülüğü devam edecektir.

Ülke Bazlı Raporlama

Bir önceki hesap döneminin konsolide edilmiş finansal tablolarına göre toplam konsolide grup geliri 750 milyon  Euro ve üzerinde olan çok uluslu işletmeler grubunun Türkiye’de mukim nihai ana işletmesi tarafından raporlama yapılacaktır. Finansalların Euro para birimi dışında tutulması durumunda söz konusu haddin hesabında raporlanan hesap döneminden bir önceki hesap dönemimin ortalama TCMB döviz alış kuru dikkate alınacaktır.

Ülke bazlı raporlama hesap döneminden sonraki on ikinci ayın sonuna kadar, elektronik ortamda verilecektir.

İlk Ülke bazlı rapor 2019 hesap dönemi için, 31 Aralık 2020 tarihine kadar yapılacak olup özel hesap dönemine tabi olan Türkiye’de mukim nihai ana işletme ilk ülke bazlı raporlamayı, 1 Ocak 2020’den sonra başlayan hesap dönemi için hazırlayacaktır.

Ülke Bazlı raporlama bildirimi ise ilk yıl için kararın yürürlüğe girmesine takiben 6 ay içinde yani Ağustos 2020 sonuna kadar, sonraki yıllar için Haziran ayı sonuna kadar yapılacaktır.

Ülke Bazlı raporda; Grubunun faaliyet gösterdiği her bir ülke ile ilgili gelir miktarı, vergi öncesi kar/zarar, ödenen gelir/kurumlar vergisi, tahakkuk eden gelir/kurumlar vergisi, nominal sermaye, geçmiş yıl karları (dağıtılmamış karlar), çalışan sayısı ile nakit ve nakit benzeri dışında maddi duran varlıklar ile  Çok uluslu işletmeler grubunun her bir işletmesinin adı/unvanı, kurulduğu yer (faaliyette bulunduğu yer kurulduğu yerden farklı ise faaliyette bulunduğu yer dahil) ile ana ticari faaliyetlerinin mahiyeti yer alacaktır.

Ülke Bazlı raporlama kapsamımda Grup, Çok Uluslu İşletmeler Grubu, İşletme, Nihai Ana İşletme, Raporlayan işletme, Vekil İşletme gibi belgelendirmede dikkate alınacak yeni kavramlar açıklanmıştır.

Beyan edilen raporlar Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar kapsamında diğer ülke vergi idareleri ile paylaşılabilir.

Konu ile ilgili detaylı bilgi için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Ek- Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2151)

Saygılarımızla,