2024 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret Desteği

Yayınlanma Tarihi: 07 Mart 20242024 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret Desteği

Kapsama Giren İşyerleri
Özel sektör işyerlerine yönelik bir destektir. Uzun vadeli sigorta kolları kapsamında bildirilen sigortalılar için destekten yararlanılmaktadır.

Sağlanacak Destek Tutarı
Günlük 23,33 TL.

Yararlanılacak Süre
2024 yılının Ocak-Aralık ayları için verilecektir.

Yararlanma Şartları
A) 2024 yılı öncesinde tescili olan işyerleri için şartlar;
- 2023 yılının ilgili ayında çalıştırdığı ve günlük kazancı 671 TL ve altında olan uzun vadeli sigorta kollarına tabi sigortalılar için bildirilen prim ödeme gün sayısı toplamının, 23,33 TL ile çarpımı sonucu çıkan tutar kadar 2024 yılının ilgili ayında destek sağlanacaktır. Örneğin; 2023 Temmuz ayındaki 12 sigortalıdan 7’sinin günlük kazancı 671 TL ve altındadır. Bu 7 sigortalı için bildirilen toplam gün sayısı 190’dır. 2024 Temmuz ayında işveren 190 X 23,33 TL= 4.432,70 TL tutarında destekten yararlanacaktır.
- 2024/Ocak ila 2024/Aralık arası dönemde; uzun vadeli sigorta kollarından bildirilen sigortalı sayısının, 2023 yılı Ocak-Aralık döneminde en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki sigortalı sayısının altında olması halinde, en az sigortalı sayısının altında bildirim yapılan aylarda destekten yararlanılamayacaktır. Örneğin; 2023 yılında en düşük sigortalı sayısı Ekim ayındadır ve 8 sigortalıdır. 2024 Temmuz ayında 8 sigortalı, Ağustos ayında 9 sigortalı, Eylül ayında 6 ve Ekim ayında 10 sigortalı bildirimi olan işyerinde Temmuz, Ağustos, Ekim aylarında destekten yararlanılırken, Eylül ayında destekten yararlanılamayacaktır.
B) 2024 yılında tescil edilmiş/edilecek işyerleri için şartlar;
- 2024 yılında tescil edilmiş veya edilecek olan işyerleri bakımından, bir önceki yılın aynı ayında işyeri kanun kapsamında olmadığından veya 2023 yılı öncesi tescil edilmiş olup 2023 yılında hiç bildirim yapılmayan işyerleri için uzun vadeli sigorta kollarını içeren belge türlerinden bildirilen tüm sigortalıların prim ödeme gün sayıları esas alınacaktır. Destekle sağlanacak indirim tutarı ilgili ayda verilecek aylık prim ve hizmet belgesindeki veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesindeki prim ödeme gün sayısının 23,33 TL ile çarpımı suretiyle hesaplanacaktır.
C) 2024 yılında veya öncesinde tescil edilmiş işyerleri için ortak şartlar;
- Aylık prim ve hizmet belgelerinin veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin yasal süresinde verilmesi ve yasal süresinde ödenmesi gerekmektedir.
- İşverenin, Kuruma prim, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunması halinde destekten yararlanmak mümkün
2024 - 02
olmayacaktır. Söz konusu borçların yapılandırılmış veya taksitlendirilmiş olması durumunda destekten yararlanılabilecektir.
- 2024 yılında çalıştırılan kişilerin sigortalı olarak bildirilmemesi veya bildirilen sigortalıların fiilen çalıştırılmaması (sahte sigortalı bildirimi) durumlarında destekten yararlanılamayacaktır.
- 2024 yılı Ocak-Aralık dönemi için sigorta primine esas kazancın eksik bildirilmiş veya hiç bildirilmemiş olması halinde destekten yararlanılamayacağı gibi yararlanılmış olması halinde, yararlandırılan tutarlar gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte işverenden geri alınacaktır.
- 2024 yılına ait aylık brüt asgari ücretin onda birini (2.000,25 TL'yi) geçmeyecek tutarda, eksik prime esas kazanç bildirimi yapıldığının tespiti durumunda Kurumca yapılacak ihtar üzerine on beş günlük süre içinde söz konusu eksikliği gideren işyerleri hakkında bu madde hükümleri uygulanmaya devam eder.
D) Alt işvereni bulunan işyerleri için şartlar;
- Destekten yararlanan alt işverenin Kuruma borcunun bulunması halinde, alt işverenle birlikte asıl işveren de borç ödenmediği sürece destekten yararlanamayacaktır. Alt işverenler yalnızca kendi çalıştırmış oldukları sigortalılara ilişkin borçlardan sorumlu tutulabileceğinden, asıl işverenin veya diğer bir alt işverenin Kuruma borcu bulunmasına rağmen kendi alt işverenliğinden kaynaklanan borcu bulunmayan alt işveren destekten yararlanmaya devam edecektir.
- Asıl işveren ile alt işverenler bakımından destekten yararlanma usul ve esaslarının tespitinin ayrı ayrı yapılması nedeniyle, alt işverenlerin çalıştırdığı sigortalıların prime esas kazanç tutarlarını eksik bildirdiğinin, sigortalılarını kayıt dışı çalıştırdığının ya da bildirdiği sigortalının fiilen çalışmadığının tespit edilmesi halinde yalnızca ilgili alt işverenlerin destek tutarları geri alınacak, buna karşın asıl işverenin destek tutarı ise geri alınmayacaktır. Ancak asgari ücret desteğinin iptalinden dolayı alt işverene çıkacak borçlardan asıl işveren de müteselsilen sorumlu olacaktır.
Diğer Hususlar
- Asgari ücret desteğinden yararlanmak amacıyla, mevcut bir işyerinin kapatılarak değişik bir ad veya unvan ya da iş birimi olarak faaliyete geçirilmesi gibi muvazaalı durumlarda yararlandırılan tutarlar gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilecektir.
- Asgari ücret desteğinden yararlanmak için işverenlerin başvuru şartı aranmayacak olup, genelgede belirtilen şartları taşıyan işverenler bu destekten otomatik olarak faydalandırılacak ve ilgili destek tutarı cari dönem prim borcundan mahsup edilecektir.
Bilgilerinize sunarız,
KPMG İŞ ve SOSYAL GÜVENLİK HİZMETLERİ
İlgili genelgeye buradan ulaşabilirsiniz: lhttps://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/200971
2024 – 02