2024 Yılı Gelir Vergisinde Geçerli Olacak Beyan/İndirim/İstisna Tutarları ve Gelir Vergisi Dilimleri 324 No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde Yeniden Belirlendi

Yayınlanma Tarihi: 02 Ocak 20242024 Yılı Gelir Vergisinde Geçerli Olacak Beyan/İndirim/İstisna Tutarları ve Gelir Vergisi Dilimleri 324 No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde Yeniden Belirlendi

30 Aralık 2023 tarihli ve 32415 (2. Mükerrer) sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 324 no’lu Gelir Vergisi  Genel Tebliği ile Gelir vergisi uygulamasında dikkate alınacak maktu had ve tutarlar açıklanmıştır.

1. Konut Kira Gelirleri İçin Uygulanan İstisna Tutarı

Gelir Vergisi Kanunu’nun 21. maddesinin birinci fıkrasında yer alan mesken kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı 2024 takvim yılında elde edilen kira gelirleri için 33.000 TL olarak belirlenmiştir.

2. Çalışanlara Yemek Verilmek Suretiyle Sağlanan Menfaatlerde İstisna Sınırı

Gelir Vergisi Kanunu’nun 23. maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendinde yer alan, işyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedeline ilişkin istisna tutarı 2024 takvim yılında uygulanmak üzere 170 TL (KDV Dahil 187 TL) olarak belirlenmiştir.

3. Çalışanlara İşyerine Gidip Gelmesi İçin Sağlanan Menfaatlerde İstisna Sınırı

Gelir Vergisi Kanunu’nun 23. maddesinin birinci fıkrasının (10) numaralı bendinde yer alan, işverenlerce hizmet erbabının işyerine gidip gelmesi için sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı 2024 takvim yılı için 88 TL olarak belirlenmiştir.

4. Engellilik İndirimi Tutarları

Gelir Vergisi Kanunu’nun 31. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan engellilik indirimi tutarları 01.01.2024 tarihinden itibaren;

        Birinci derece engelliler için 6.900 TL,

        İkinci derece engelliler için 4.000 TL,

        Üçüncü derece engelliler için 1.700 TL,

olarak belirlenmiştir.

5. Ticari/Mesleki Faaliyette Kullanılan Binek Otomobillere Gider Ve Amortisman Kısıtlamasına İlişkin Hadler

Gelir Vergisi Kanunu’nun 40. maddesinin birinci fıkrasının;

        (1) numaralı bendinde yer alan kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerinin her birine ilişkin aylık kira bedeli 26.000 TL, gider olarak indirim konusu yapılabilecek özel tüketim vergisi ve katma değer vergisinin toplam tutarı 690.000 TL,

        (7) numaralı bendinde yer alan amortisman olarak indirim konusu yapılabilecek tutar, özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi hariç 790.000 TL, vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hallerde 1.500.000 TL,

olarak belirlenmiştir.

Serbest Meslek Kazancının Tespitinde Taşıt Giderleri İçin Limitler

Gelir Vergisi Kanunu’nun 68. maddenin birinci fıkrasının;

        (4) numaralı bendinde yer alan amortisman olarak indirim konusu yapılabilecek tutar; özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi hariç 790.000 TL, vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hallerde 1.500.000 TL,

        (5) numaralı bendinde yer alan kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerinin her birine ilişkin aylık kira bedeli 26.000 TL, gider olarak indirim konusu yapılabilecek özel tüketim vergisi ve katma değer vergisinin toplam tutarı 690.000 TL

olarak belirlenmiştir.

6. Taşınmaz Alım Satım Kazançlarında İstisna

Gelir Vergisi Kanunu’nun Mükerrer 80. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan değer artışı kazançlarında da güncelleme yapılmış olup, 2024 yılında taşınmaz mal satışından elde edilen değer artış kazançlarına ilişkin istisna tutarı 87.000 TL olarak belirlenmiştir.

7. Gelir Vergisi Dilimleri

Gelir Vergisi Kanunu’nun 103.maddesinin birinci fıkrasında yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2024 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde uygulanmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

Gelir dilimleri

Vergi Oranı (%)

110.000 TL’ye kadar

15

230.000 TL’nin 110.000 TL’si için 16.500 TL, fazlası

20

580.000 TL’nin 230.000 TL’si için 40.500 TL, (ücret gelirlerinde 870.000 TL’nin 230.000 TL’si için 40.500 TL), fazlası

27

3.000.000 TL’nin 580.000 TL’si için 135.000 TL, (ücret gelirlerinde 3.000.000 TL’nin 870.000 TL’si için 213.300 TL), fazlası

35

3.000.000 TL’den fazlasının 3.000.000 TL’si için 982.000 TL, ücret gelirlerinde 3.000.000 TL’den fazlasının 3.000.000 TL’si için 958.800 TL), fazlası

40

8. Arızi Kazançlara İlişkin İstisna Tutarı

Gelir Vergisi Kanunu’nun 82. maddesinde yer alan arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı 2024 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 200.000 TL olarak belirlenmiştir.

9. Bazı Gelirler İçin Beyan Sınırı

Gelir Vergisi Kanunu’nun 86. maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinin (d) alt bendinde yer alan tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı 13.000 TL olarak belirlenmiştir.

10. Oturdukları Evlerde İmal Ettikleri Malları İnternet Ve Benzeri Elektronik Ortamlar Üzerinden Satanlarda Yıllık Hasılat Sınırı

Gelir Vergisi Kanunu’nun 9. maddesinin birinci fıkrasının (10) numaralı bendinde yer alan, internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden yapılan satış hasılatı üst sınırı 1.100.000 TL olarak güncellenmiştir. Buna göre, muafiyet kapsamında elde edilen hasılatın 2024 yılı için 1.100.000 TL’yi aşması hâlinde, mükellef izleyen takvim yılı başından itibaren gerçek usulde vergilendirilecek ve tekrar bu muafiyetten faydalanamayacaktır.

11. Vergiye Uyumlu Mükellefe Vergi İndirim Tutarı İçin Üst Sınır

Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 121.maddesi hükmü gereği, anılan maddenin birinci fıkrasında yer alan tutar, 1/1/2024 tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde uygulanmak üzere 6.900.000 TL olarak tespit edilmiştir.

Söz konusu Tebliğ bültenimiz ekinde yer almaktadır.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.