2024 Yılı 1. Geçici Vergi Döneminde Enflasyon Düzeltmesi Yapılmayacağına İlişkin VUK Tebliği Yayımlandı.

Yayınlanma Tarihi: 30 Nisan 20242024 Yılı 1. Geçici Vergi Döneminde Enflasyon Düzeltmesi Yapılmayacağına İlişkin VUK Tebliği Yayımlandı.

30.04.2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 560 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (A) fıkrasının (8) numaralı bendinin (b) alt bendinde yer alan yetkiye dayanılarak, enflasyon düzeltmesi şartlarının gerçekleştiği 2024 takvim yılının ilk geçici vergi döneminde, kapsam dâhilindeki mükellefler tarafından (213 sayılı Vergi Usul Kanunun mükerrer 298 inci maddesinin (A) fıkrasının (9) uncu bendi kapsamındaki mükellefler hariç) enflasyon düzeltmesi yapılmamasına yönelik düzenleme/açıklama yapılmıştır.

Söz konusu Tebliğ bültenimiz içinde yer almaktadır.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.