2021 Yılında Vergi Usul Kanunu'na Göre Uygulanacak Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Ceza Tutarları ile Vergi Usul Kanuna Göre Çeşitli Had ve Miktarlara İlişkin Tebliğ Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 29 Aralık 2020Özet: 29 Aralık 2020 tarih ve 31349 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:522) ile, 2021 yılında uygulanacak usulsüzlük ve özel usulsüzlük ceza tutarları ile Vergi Usul Kanunu'na göre uygulanacak çeşitli had ve miktarlar belirlenmiştir.

Açıklamalar

522 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile, ilgili Kanun'un 104, mükerrer 115, 153/A, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353, 355, mükerrer 355 ve 370 maddelerinde yer alan had ve tutarlar, yeniden değerleme oranı dikkate alınmak suretiyle yeniden tespit edilmiştir. Buna göre, 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren uygulanacak çeşitli had ve tutarlar aşağıdaki şekildedir.

MADDE NO

KONUSU

2021 Yılında Uygulanacak Tutar (TL)

MADDE 104-

İlanın şekli

 

 

1- İlanın vergi dairesinde yapılması

3.600

3- İlanın;

 

   - Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla gazetede yapılması

3.600-360.000

   - Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca yapılması

360.000 ve üzeri

MÜKERRER MADDE 115-

Tahakkuktan vazgeçme

43

MADDE 153/A-

Teminat tutarı

150.000

MADDE 177-

Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri

 

 

1- Yıllık;

 

  - Alış tutarı

300.000

  - Satış tutarı

420.000

2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı

150.000

3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı

300.000

MADDE 232-

Fatura kullanma mecburiyeti

1.500

MADDE 252-

Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç

4,30

MADDE 313-

Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar

1.500

MADDE 343-

En az ceza haddi

 

 

  - Damga vergisinde

19

  - Diğer vergilerde

38

MADDE 352- 

Usulsüzlük dereceleri ve cezaları

 

 

(Kanuna bağlı cetvel)

I. derece usulsüzlükler

 

1- Sermaye şirketleri

240

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı                                                                          

140

3 - İkinci sınıf tüccarlar

70

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar   

32

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler                                               

19

6- Gelir vergisinden muaf esnaf     

9

II. derece usulsüzlükler

 

1- Sermaye şirketleri

130

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

70

3 - İkinci sınıf tüccarlar                                                                         

32

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar     

19

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

9

6- Gelir vergisinden muaf esnaf                                                           

5

MADDE 353-

Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmaması

 

 

1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu,  serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması

380

 - Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza

190.000

2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi,  giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma  irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi,  kullanılmaması veya bulundurulmaması

380

- Her bir belge nev'ine ilişkin olarak her bir tespit için  toplam ceza

19.000

 - Her bir belge nev'ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza

190.000

4- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması

380

6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen  hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik  bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara

9.000

7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel  kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara

450

8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine

1.400

-   Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

280.000

9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere

1.900

10-127. maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığı'nın özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına

1.400

MADDE 355-

b) Damga Vergisinde

 

 

- Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası

3,10

MÜKERRER MADDE 355- 

Bilgi vermekten çekinenler ile 107/A, 256, 257 ve mükerrer 257. madde ve Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi hükmüne uymayanlar için ceza

 

 

1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

2.500

2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında

1.300

3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında

650

 

107/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlar

 

 

1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

1.500

 

2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında

760

 

3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında

390

 

Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

1.900.000

MADDE 370

İzaha Davet

 

 

- Kullanılan sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge tutarı

109.000

 Saygılarımızla,