2021 Yılında Geçerli Olacak Gelir Vergisi Kanunu'ndaki Had ve Tutarlar Açıklandı

Yayınlanma Tarihi: 29 Aralık 2020Özet: 29/12/2020 tarih 31349 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 313 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği ile, 2021 yılı için Gelir Vergisi Kanunu'nda yeniden değerleme oranında artan had ve tutarlar açıklanmıştır.

 

Açıklamalar29/12/2020 tarih 31349 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 313 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği ile, Gelir Vergisi Kanunu'nda yer alan bazı had ve tutarlar yeniden değerleme oranı dikkate alınmak suretiyle 01.01.2021 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiştir. 2021 yılında uygulanacak bazı had ve tutarlar aşağıda özetlenmiştir.

Ücret Gelirlerine İlişkin Tarife

Gelir Vergisi Kanunu'nun 103. maddesinde yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2021 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

Gelir Dilimi

Vergi Oranı

24.000 TL'ye kadar 

%15

53.000 TL'nin 24.000 TL'si için 3.600 TL, fazlası 

%20

130.000 TL'nin 53.000 TL'si için 9.400 TL (ücret gelirlerinde 190.000 TL'nin 53.000 TL'si için 9.400 TL), fazlası

%27

650.000 TL'nin 130.000 TL'si için 30.190 TL (ücret gelirlerinde 650.000 TL'nin 190.000 TL'si için 46.390 TL), fazlası

%35

650.000 TL'den fazlasının 650.000 TL'si için 212.190 TL (ücret gelirlerinde 650.000 TL'den fazlasının 650.000 TL'si için 207.390 TL), fazlası

%40


Gayrimenkul Sermaye İratlarında Uygulanan İstisna Tutarı 

Mesken kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı, 2021 takvim yılında elde edilen kira gelirleri için 7.000 TL olarak tespit edilmiştir.

Hizmet Erbabına İşyeri veya İşyerinin Müştemilatı Dışında Kalan Yerlerde Yemek Verilmek Suretiyle Sağlanan Menfaatlere İlişkin İstisna Tutarı

İşverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı, 2021 takvim yılında uygulanmak üzere 25 TL olarak tespit edilmiştir.

İşverenlerce Hizmet Erbabının İşyerine Gidip Gelmesi İçin Sağlanan Menfaatlere İlişkin İstisna Tutarı

İşverenlerce hizmet erbabının işyerine gidip gelmesi için sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı, 2021 takvim yılında uygulanmak üzere 13 TL olarak tespit edilmiştir.

Engellilik İndirimi Tutarları

Gelir Vergisi Kanunu'nun 31. maddesinde yer alan engellilik indirimi tutarları, 2021 takvim yılında uygulanmak üzere; birinci derece engelliler için 1.500 TL, ikinci derece engelliler için 860 TL, üçüncü derece engelliler için 380 TL olarak tespit edilmiştir.

Binek Otomobillerinin İktisabına İlişkin ÖTV ve KDV Tutarlarının Gider Olarak Dikkate Alınabilecek Kısımları

Gelir Vergisi Kanunu'nun 40. maddesi uyarınca, binek otomobillerinin iktisabına ilişkin özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi tutarlarının gider olarak dikkate alınabilecek kısımları 2021 takvim yılı için 150.000 TL olarak tespit edilmiştir.

Binek Otomobillerin Amortisman Olarak İndirim Konusu Yapılabilecek Tutarları

Gelir Vergisi Kanunu'nun 40. maddesi uyarınca, binek otomobiller için amortisman olarak indirim konusu yapılabilecek tutar,  2021 takvim yılı için özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi hariç 170.000 TL, vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hallerde 320.000 TL olarak tespit edilmiştir.

Binek Otomobillerin Kiralamasına İlişkin Gider Olarak Dikkate Alınabilecek Kısım

Kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerin her birine ilişkin aylık kira bedelinin gider yazılabilme sınırı 2021 takvim yılı için 6.000 TL olarak tespit edilmiştir.

Değer Artış Kazançlarına İlişkin İstisna Tutar

Değer artış kazançlarına ilişkin istisna tutarı2021 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 19.000 TL olarak tespit edilmiştir.

 

Arızi Kazançlara İlişkin İstisna Tutarı

Arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı, 2021 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 43.000 TL olarak tespit edilmiştir.

Tevkifata ve İstisnaya Konu Olmayan Menkul ve Gayrimenkul Sermaye İratlarına İlişkin Beyanname Verme Sınırı

Tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı, 2021 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 2.800 TL olarak tespit edilmiştir.

Vergiye Uyumlu Mükellefler İçin İndirim Tutarı

Vergiye uyumlu mükelleflerin 01.01.2021 tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde yararlanabileceği maksimum indirim tutarı  1.500.000 TL olarak belirlenmiştir.

Basit Usulde Ticari Kazançlarda İndirim Tutarı

Gelir Vergisi Kanunu'nun 89. maddesinde yer alan ve basit usule tabi mükellefler için 2021 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 14.000 TL indirim tutarı belirlenmiştir.

Basit Usule Tabi Olmanın Şartları

Gelir Vergisi Kanunu'nun 47. maddesinin (2) numaralı bendinde yer alan yıllık kira bedeli toplamı, 2021 takvim yılında uygulanmak üzere, büyükşehir belediye sınırları içinde 12.000 TL, diğer yerlerde 7.600 TL olarak tespit edilmiştir.

Gelir Vergisi Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen basit usule tabi olmanın özel şartları, 2021 takvim yılında uygulanmak üzere aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

1. Alım satım yapanların yıllık alımları tutarı 150.000 TL'yi, satışları tutarı da 240.000 TL'yi aşmamalıdır.

2. 1 numaralı bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşanların bir yıl içinde elde ettikleri yıllık gayrisafi iş hasılatları 76.000 TL'yi aşmamalıdır.

3. 1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde yıllık satış tutarı ile iş hasılatı toplamının  150.000 TL'yi aşmamalıdır.

Saygılarımızla,