2021 Yılı İçin Yapılacak Değerlemelerine Esas Oluşturacak Kurların Tespit Edilmesine İlişkin Usul ve Esasları Düzenleyen 536 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 11 Şubat 202211 Şubat 2022 tarih ve 31747 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 536 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile  2021 Yılı için yapılacak değerlemelerde esas oluşturacak kurların tespit edilmesine ilişkin usuller belirlenmiştir.

Buna göre borsada rayici olmayan yabancı paraların ve bu paralarla olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların değerlemesinde 2021 yılı sonu itibarıyla Tebliğ ekinde yer alan listede gösterilen kurlar uygulanacaktır.

Kurların değerleme günü itibarıyla Hazine ve Maliye Bakanlığınca ilan edilmediği durumlarda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilan edilen kurlar esas alınacaktır.

Bu şekilde yapılacak değerlemelerde efektif cinsinden yabancı paralar için efektif alış kuru (efektif alış kurunun bulunmaması halinde döviz alış kuru), döviz cinsinden yabancı paralar içinse döviz alış kuru uygulanacaktır.

Vergi uygulamaları açısından bankaların, 31/12/2021 tarihi itibarıyla yapacakları değerleme sırasında bu Tebliğ ile belirlenen kurlar yerine, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen esaslara uygun olarak tespit ettikleri ve fiilen uyguladıkları alış kurlarını esas almaları gerekir.

İlgili Tebliğ bültenimizin ekinde yer almaktadır.