2020 Yılında Vergi Usul Kanunu'na Göre Uygulanacak Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Ceza Tutarları ile Vergi Usul Kanuna Göre Çeşitli Had ve Miktarlara İlişkin Tebliğ Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 30 Aralık 2019Özet: 27 Aralık 2019 tarih ve 30991 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra no:513) ile, 2020 yılında uygulanacak usulsüzlük ve özel usulsüzlük ceza tutarları ile Vergi Usul Kanunu'na göre uygulanacak çeşitli had ve miktarlar belirlenmiştir.

Açıklamalar

513 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile, ilgili Kanun'un 104, mükerrer 115, 153/A, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353, 355 ve mükerrer 355 maddelerinde yer alan had ve tutarlar, yeniden değerleme oranı dikkate alınmak suretiyle yeniden tespit edilmiştir. Buna göre, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren uygulanacak çeşitli had ve tutarlar aşağıdaki şekildedir.

MADDE NOKONUSU2020 Yılında Uygulanacak Tutar (TL)
MADDE 104-İlanın şekli 
 1- İlanın vergi dairesinde yapılması3.300
3- İlanın; 
   - Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla gazetede yapılması3.300-330.000
   - Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca yapılması330.000 ve üzeri
MÜKERRER MADDE 115-Tahakkuktan vazgeçme40
MADDE 153/A-Teminat tutarı140.000
MADDE 177-Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri 
 1- Yıllık; 
  - Alış tutarı280.000
  - Satış tutarı390.000
2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı140.000
3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı280.000
MADDE 232-Fatura kullanma mecburiyeti1.400
MADDE 252-Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç4
MADDE 313-Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar1.400
MADDE 343-En az ceza haddi 
   - Damga vergisinde18
  - Diğer vergilerde35
MADDE 352- Usulsüzlük dereceleri ve cezaları 
 (Kanuna bağlı cetvel)
I. derece usulsüzlükler 
1- Sermaye şirketleri220
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı                                                                          130
3 - İkinci sınıf tüccarlar67
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar   30
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler                                               18
6- Gelir vergisinden muaf esnaf     8,50
II. derece usulsüzlükler 
1- Sermaye şirketleri120
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı67
3 - İkinci sınıf tüccarlar                                                                         30
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar     18
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler8,50
6- Gelir vergisinden muaf esnaf                                                           4,70
MADDE 353-Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmaması 
 1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu,  serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması350
 - Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza180.000
2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi,  giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma  irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi,  kullanılmaması veya bulundurulmaması350
- Her bir belge nev'ine ilişkin olarak her bir tespit için  toplam ceza18.000
 - Her bir belge nev'ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza180.000
4- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması350
6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen  hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik  bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara8.500
7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel  kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara420
8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine1.300
-   Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası260.000
9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere1.800
10-127. maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığı'nın özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına1.300
MADDE 355-b) Damga Vergisinde 
 - Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası2,90
MÜKERRER MADDE 355- Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257. madde hükmüne uymayanlar için ceza 
 1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında2.300
2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında1.200
3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında600
Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası1.800.000


Ek- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 513)

Saygılarımızla,