2020 Yılında Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi Tutarları Açıklandı

Yayınlanma Tarihi: 30 Aralık 2019Özet: 27 Aralık 2019 tarihli 2. mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan 52 Seri No'lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği ile, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren konutlar, işyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi tutarları tespit ve ilan edilmiştir.

Açıklamalar

Belediye Gelirleri Kanunu'nun mükerrer 44'üncü maddesinde, belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan konut, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binaların çevre temizlik vergisine tabi olduğu belirtilmiştir.

Buna göre; konutlara ait çevre temizlik vergisinin, su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehirlerde 15 kuruş, diğer yerlerde 12 kuruş olarak hesaplanacağı; işyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisinin maddede belirtilen tarifeye göre alınacağı ve büyükşehirlerde %25 artırımlı uygulanacağı; bu maddede yer alan tutarların her yıl yeniden değerleme oranında artırılacağı hüküm altına alınmıştır.

2019 yılı için yeniden değerleme oranı %22,58 olarak tespit edilmiş ve Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:512) ile ilan edilmiştir.  

Bu çerçevede, 01/01/2020 tarihinden itibaren konutlar, işyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi aşağıdaki tutarlara göre tahsil edilecektir.

1. Konutlara Ait Çevre Temizlik Vergisi

Konutlara ait çevre temizlik vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 47 kuruş, diğer belediyelerde 35 kuruş olarak hesaplanacaktır.

Diğer taraftan, belediyenin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan, ancak su ihtiyacını belediyece veya büyükşehir belediyelerine bağlı su ve kanalizasyon idarelerince tesis edilmiş su şebekesi haricinden karşılayan konutlara ilişkin çevre temizlik vergisi, aşağıda yer alan ilgili tarifelerin yedinci grubunun belediye meclislerince en son intibak ettirilen derecelere ait tutarlar üzerinden tahakkuk ettirilecektir.

2. İşyerleri ve Diğer Şekilde Kullanılan Binalara Ait Çevre Temizlik Vergisi

İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi, büyükşehir belediyeleri ve büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde aşağıdaki tarifelere göre uygulanacaktır.

2.1. Büyükşehir Belediyeleri Dışındaki Belediyelerde Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi

Büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır.

Bina 

Grupları

Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)
1. Derece2. Derece3. Derece4. Derece5. Derece
1. Grup4.2003.3002.6002.3002.000
2. Grup2.6002.0001.5901.3001.200
3. Grup2.0001.3001.200850670
4. Grup850670490420330
5. Grup490420290280230
6. Grup280230147130100
7. Grup10079554735

 

2.2. Büyükşehir Belediyelerinde Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi

Belediye Gelirleri Kanunu'nun mükerrer 44'üncü maddesinin beşinci fıkrasına göre, büyükşehir belediyelerinde çevre temizlik vergisi, diğer belediyelerde uygulanan çevre temizlik vergisi tutarları %25 artırılarak hesaplanacaktır. Buna göre büyükşehir belediyelerinde uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır.

Bina 

Grupları

Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)
1. Derece2. Derece3. Derece4. Derece5. Derece
1. Grup5.2504.1253.2502.8752.500
2. Grup3.2502.5001.9871.6251.500
3. Grup2.5001.6251.5001062837
4. Grup1062837612525412
5. Grup612525362350287
6. Grup350287183162125
7. Grup12598685843

 

3. İndirimli Çevre Temizlik Vergisi Uygulaması

Belediye Gelirleri Kanunu'nun mükerrer 44'üncü maddesinin on ikinci fıkrasında, "Bakanlar Kurulu; beşinci fıkradaki tarifede yer alan bina gruplarını belirlemeye ve bu maddenin dördüncü ve beşinci fıkralarında yer alan tutarları yöreler, belediyelerin nüfusları ve bina grupları itibarıyla ayrı ayrı dörtte birine kadar indirmeye veya yarısına kadar artırmaya yetkilidir." hükmü yer almaktadır.

Bu hükmün verdiği yetkiye dayanılarak yürürlüğe konulan 13/12/2005 tarihli ve 2005/9817 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın ekindeki Karar'ın 7'nci maddesine göre; konut, işyeri ve diğer şekilde kullanılan binalar için belirlenen tutarlar, büyükşehir belediye sınırları içinde bulunanlar hariç olmak üzere kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5.000'den az olan belediyelerde %50 indirimli olarak uygulanacaktır.

Buna göre, kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5.000'den az olan belediyelerde bulunan konutlara ait çevre temizlik vergisi su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına 17 kuruş olarak hesaplanacak; işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi tutarları ise aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır.​

Bina 

Grupları

Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)
1. Derece2. Derece3. Derece4. Derece5. Derece
1. Grup 2.100 1.650 1.300 1.150 1.000
2. Grup 1.300 1.000 795 650 600
3. Grup 1.000 650 600 425 335
4. Grup 425 335 245 210 165
5. Grup 245 210 145 140 115
6. Grup 140 115 73 65 50
7. Grup 50 39 27 23 17


Ek- Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 52)

Saygılarımızla,