2020 Yılında Geçerli Olacak Gelir Vergisi Kanunu'ndaki Had ve Tutarlar Açıklandı

Yayınlanma Tarihi: 30 Aralık 2019Özet: 27/12/2019 tarih 30991 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 310 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği ile, 2020 yılı için Gelir Vergisi Kanunu'nda yeniden değerleme oranında artan had ve tutarlar açıklanmıştır.

Açıklamalar

27/12/2019 tarih 30991 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 310 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği ile, Gelir Vergisi Kanunu'nda yer alan bazı had ve tutarlar yeniden değerleme oranı dikkate alınmak suretiyle 01.01.2020 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiştir. 2020 yılında uygulanacak bazı had ve tutarlar aşağıda özetlenmiştir.

Ücret Gelirlerine İlişkin Tarife

Gelir Vergisi Kanunu'nun 103.  maddesinde yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2020 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

Gelir DilimiVergi Oranı
22.000 TL'ye kadar %15
49.000 TL'nin 22.000 TL'si için 3.300 TL, fazlası %20
120.000 TL'nin 49.000 TL'si için 8.700 TL, (ücret gelirlerinde 180.000 TL'nin 49.000 TL'si için 8.700 TL), fazlası%27
600.000 TL'nin 120.000 TL'si için 27.870 TL, (ücret gelirlerinde 600.000 TL'nin 180.000 TL'si için 44.070 TL), fazlası%35
600.000 TL'den fazlasının 600.000 TL'si için 195.870 TL, (ücret gelirlerinde 600.000 TL'den fazlasının 600.000 TL'si için 191.070 TL), fazlası %40

 

Gayrimenkul Sermaye İratlarında Uygulanan İstisna Tutarı

Mesken kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı, 2020 takvim yılında elde edilen kira gelirleri için 6.600 TL olarak tespit edilmiştir.

Hizmet Erbabına İşyeri veya İşyerinin Müştemilatı Dışında Kalan Yerlerde Yemek Verilmek Suretiyle Sağlanan Menfaatlere İlişkin İstisna Tutarı

İşverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı, 2020 takvim yılında uygulanmak üzere 23 TL olarak tespit edilmiştir.

İşverenlerce Hizmet Erbabının İşyerine Gidip Gelmesi İçin Sağlanan Menfaatlere İlişkin İstisna Tutarı

İşverenlerce hizmet erbabının işyerine gidip gelmesi için sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı, 2020 takvim yılında uygulanmak üzere 12 TL olarak tespit edilmiştir.

Engellilik İndirimi Tutarları

Gelir Vergisi Kanunu'nun 31. maddesinde yer alan engellilik indirimi tutarları, 2020 takvim yılında uygulanmak üzere; birinci derece engelliler için 1.400 TL, ikinci derece engelliler için 790 TL,  üçüncü derece engelliler için 350 TL olarak tespit edilmiştir.

Bendi Uyarınca Binek Otomobillerinin İktisabına İlişkin ÖTV ve KDV Tutarlarının Gider Olarak Dikkate Alınabilecek Kısımları

Gelir Vergisi Kanunu'nun 40. maddesi uyarınca, binek otomobillerinin iktisabına ilişkin özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi tutarlarının gider olarak dikkate alınabilecek kısımları 2020 takvim yılı için 140.000 TL olarak tespit edilmiştir.

Binek Otomobillerin Amortisman Olarak İndirim Konusu Yapılabilecek Tutarları

Gelir Vergisi Kanunu'nun 40. maddesi uyarınca, binek otomobiller için amortisman olarak indirim konusu yapılabilecek tutar,  2020 takvim yılı için özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi hariç 160.000 TL, vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hallerde 300.000 TL olarak tespit edilmiştir.

Değer artış kazançlarına ilişkin istisna tutar

Değer artış kazançlarına ilişkin istisna tutarı2020 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 18.000 TL olarak tespit edilmiştir.

Arızi Kazançlara İlişkin İstisna Tutarı

Arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı, 2020 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 40.000 TL olarak tespit edilmiştir.

Tevkifata ve İstisnaya Konu Olmayan Menkul ve Gayrimenkul Sermaye İratlarına İlişkin Beyanname Verme Sınırı

Tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı, 2020 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 2.600 TL olarak tespit edilmiştir.

Vergiye uyumlu mükellefler için indirim tutarı

Vergiye uyumlu mükelleflerin 01.01.2020 tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde yararlanabileceği maksimum indirim tutarı  1.400.000 TL olarak belirlenmiştir.

Basit usulde ticari kazançlarda indirim tutarı

Gelir Vergisi Kanunu'nun 89. maddesinde yer alan ve basit usule tabi mükellefler için 2020 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 13.000 TL  indirim tutarı belirlenmiştir.

Basit usule tabi olmanın şartları

Gelir Vergisi Kanunu'nun 47. maddesinin (2) numaralı bendinde yer alan yıllık kira bedeli toplamı, 2020 takvim yılında uygulanmak üzere, büyükşehir belediye sınırları içinde 11.000 TL, diğer yerlerde 7.000 TL olarak tespit edilmiştir.

Gelir Vergisi Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen basit usule tabi olmanın özel şartları, 2020 takvim yılında uygulanmak üzere aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

1. Alım satım yapanların yıllık alımları tutarı 140.000 TL'yi, satışları tutarı da 220.000 TL'yi aşmamalıdır.

2. 1 numaralı bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşanların bir yıl içinde elde ettikleri yıllık gayrisafi iş hasılatları 70.000 TL'yi aşmamalıdır.

3. 1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde yıllık satış tutarı ile iş hasılatı toplamının  140.000 TL'yi aşmamalıdır.

Ek- Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 310)

Saygılarımızla,