2019 Yılında Vergi Usul Kanunu'na Göre Uygulanacak Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Ceza Tutarları ile Vergi Usul Kanuna Göre Çeşitli Had ve Miktarlara İlişkin Tebliğ Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 03 Ocak 2019Özet: 31 Aralık 2018 tarihli ve 3. Mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan 504 sıra Numaralı VUK Genel Tebliği ile 2019 yılında uygulanacak Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Ceza Tutarları ile Vergi Usul Kanunu'na göre uygulanacak çeşitli had ve miktarlar belirlendi.

Açıklamalar

504 Sıra No'lu VUK Genel Tebliği ile Vergi Usul Kanununun 104, mükerrer 115, 153/A, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353, 355, mükerrer 355 ve 370. maddelerinde yer alıp, 2018 yılında uygulanan had ve tutarların, 2018 yılı için %23,73 olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenen ve 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren uygulanacak olan had ve tutarlar yeniden belirlenmiştir.​

MADDE NO – KONUSU2018 Yılında Uygulanacak Tutar (TL)
MADDE 104-İlanın şekli 
 1- İlanın vergi dairesinde yapılması2.700
3- İlanın; 
   - Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla gazetede yapılması2.700-270.000
   - Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca yapılması270.000 ve üzeri
MÜKERRER MADDE 115-Tahakkuktan vazgeçme33
MADDE 153/A-Teminat tutarı120.000
MADDE 177-Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri 
 1- Yıllık; 
  - Alış tutarı230.000
  - Satış tutarı320.000
2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı120.000
3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı230.000
MADDE 232-Fatura kullanma mecburiyeti1.200
MADDE 252-Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç3,30
MADDE 313-Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar1200
MADDE 343-En az ceza haddi 
   - Damga vergisinde14,80
  - Diğer vergilerde29
MADDE 352- Usulsüzlük dereceleri ve cezaları 
(Kanuna bağlı cetvel)
 I inci derece usulsüzlükler 
1- Sermaye şirketleri180
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı                                                                          110
3 - İkinci sınıf tüccarlar55
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar   25
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler                                               14,80
6- Gelir vergisinden muaf esnaf     7
II nci derece usulsüzlükler 
1- Sermaye şirketleri98
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı55
3 - İkinci sınıf tüccarlar                                                                         25
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar     14,80
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler7
6- Gelir vergisinden muaf esnaf                                                           3,90
MADDE 353-Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmaması 
 1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu,  serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması290
 - Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza148.000
2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi,  giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma  irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi,  kullanılmaması veya bulundurulmaması290
- Her bir belge nev'ine ilişkin olarak her bir tespit için  toplam ceza14.800
 - Her bir belge nev'ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza148.000
4- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması290
6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen  hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik  bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara7000
7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel  kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara350
8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine1.100
-   Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası220.000
9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere1.480
10-127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına1.100
MADDE 355-b) Damga Vergisinde 
 - Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası2,40
MÜKERRER MADDE 355- Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci  madde hükmüne uymayanlar için ceza 
 1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında1.900
2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında980
3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında490
Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası1.480.000
MADDE 370-Kullanılan sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge tutarı70.000

 

Ek- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 504) ​

Saygılarımızla,