2019 Yılında Geçerli Olacak Gelir Vergisi Kanunu'ndaki Had ve Tutarlar Açıklandı

Yayınlanma Tarihi: 03 Ocak 2019Özet: 31/12/2018 tarihli 3. mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan 305 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 2019 yılı için Gelir Vergisi Kanununda yeniden değerleme oranında artan had ve tutarlar açıklanmıştır.

Açıklamalar

  • Ücret Gelirlerine İlişkin Tarife

Gelir Vergisi Kanunu'nun 103.  maddesinde yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2019 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

Gelir DilimiVergi Oranı
18.000 TL'ye kadar %15
40.000 TL'nin 18.000 TL'si için 2.700 TL, fazlası %20
98.000 TL'nin 40.000 TL'si için 7.100 TL, (ücret gelirlerinde 148.000 TL'nin 40.000 TL'si için 7.100 TL), fazlası%27
98.000 TL'den fazlasının 98.000 TL'si için 22.760 TL, (ücret gelirlerinde 148.000 TL'den fazlasının 148.000 TL'si için 36.260 TL), fazlası %35
  • Gayrimenkul Sermaye İratlarında Uygulanan İstisna Tutarı

Mesken kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı, 2019 takvim yılında elde edilen kira gelirleri için 5.400 TL olarak tespit edilmiştir.

  • Hizmet Erbabına İşyeri veya İşyerinin Müştemilatı Dışında Kalan Yerlerde Yemek Verilmek Suretiyle Sağlanan Menfaatlere İlişkin İstisna Tutarı

İşverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı, 2019 takvim yılında uygulanmak üzere 19 TL olarak tespit edilmiştir.

  • Engellilik İndirimi Tutarları

Gelir Vergisi Kanununun 31. maddesinde yer alan engellilik indirimi tutarları, 2019 takvim yılında uygulanmak üzere; birinci derece engelliler için 1200 TL, ikinci derece engelliler için 650 TL,  üçüncü derece engelliler için 290 TL olarak tespit edilmiştir.​

  • Değer artış kazançlarına ilişkin istisna tutar

Değer artış kazançlarına ilişkin istisna tutarı, 2019 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 14.800 TL olarak tespit edilmiştir.

  • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna Tutarı

Arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı, 2019 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 33.000 TL olarak tespit edilmiştir.

  • Tevkifata ve İstisnaya Konu Olmayan Menkul ve Gayrimenkul Sermaye İratlarına İlişkin Beyanname Verme Sınırı

Tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı, 2019 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 2.200 TL olarak tespit edilmiştir.

  • Vergiye uyumlu mükellefler için indirim tutarı

Vergiye uyumlu mükelleflerin 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde yararlanabileceği maksimum indirim tutarı  1.200.000 TL olarak belirlenmiştir.

  • ​​Basit usulde ticari kazançlarda indirim tutarı

Gelir Vergisi Kanunu'nun 89. maddesinde yer alan ve basit usule tabi mükellefler için 2019 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 11.000 TL  indirim tutarı belirlenmiştir.

  • Basit usule tabi olmanın şartları

Gelir Vergisi Kanunu'nun 47. Maddesinin(basit usule tabi olmanın genel şartları)  (2) numaralı bendinde yer alan yıllık kira bedeli toplamı, 2019 takvim yılında uygulanmak üzere, büyükşehir belediye sınırları içinde 9.000 TL, diğer yerlerde 6.000 TL olarak tespit edilmiştir.

Gelir Vergisi Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen basit usule tabi olmanın özel şartları, 2019 takvim yılında uygulanmak üzere aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

1. Alım satım yapanların yıllık alımları tutarı 120.000 TL'yi, satışları tutarı da 180.000 TL'yi aşmamalıdır.

2. 1 numaralı bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşanların bir yıl içinde elde ettikleri yıllık gayrisafi iş hasılatları 60.000 TL'yi aşmamalıdır.

3. 1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde yıllık satış tutarı ile iş hasılatı toplamının  120.000 TL'yi aşmamalıdır.

Ek- Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 305)

Saygılarımızla,