2018/11674 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yapılan Düzenlemeler Resmi Gazete'de Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 07 Mayıs 2018Özet: 5 Mayıs 2018 tarihli ve 30412 sayılı Resmi Gazete'de 2018/11674 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yayımlanmıştır.

Açıklamalar

2018/11674 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile  kreş ve gündüz bakımevi hizmetine ilişkin yapılan ödemelerde vergi istisnası, yeni alınan makine ve teçhizatın amortisman oran/süreleri ve KDV istisnası, tapu harcı indirimi, konutlarda KDV indirimi ve bazı alkollü içkilerin asgari vergi tutarlarında yapılan değişikliklere yer verilmiştir.

1-) Kreş ve gündüz bakımevi hizmetine ilişkin yapılan ödemelerin vergiden istisna tutarı

 İşverenlerce, kadın hizmet erbabına kreş ve gündüz bakımevi hizmeti verilmek suretiyle sağlanan menfaatlerde,  her bir çocuk için aylık, asgari ücretin aylık brüt tutarının % 15 olarak uygulanan istisna oranı, % 50 olarak belirlendi. Buna göre, yapılan düzenleme ile bir çocuk için gelir vergisinden istisna edilen aylık tutar 304,42 TL'den 1.014,75 TL'ye ( 2.029,50 TL *0,50 )çıkarıldı.

2-) Yeni alınan makina ve teçhizatın amortisman oranı ve KDV İstisnası

6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz mükelleflerce münhasıran imalat sanayiinde kullanılmak üzere, Vergi Usul Kanununun geçici 30. Maddesine göre amortisman oran ve süreleri faydalı ömür sürelerinin yarısı dikkate alınmak suretiyle hesaplanabilecektir.

KDV Kanununun geçici 39. Maddesine göre KDV istisnası kapsamında teslim edilecek yeni makine ve teçhizatlar liste ile belirtilmiştir.

Ek listede yer alan makine ve teçhizatın kullanılmış olanları ile aksam, parça, aksesuar ve teferruatları, Vergi Usul Kanunun geçici 30. maddesi ile KDV Kanunun geçici 39. maddesi kapsamında değerlendirilmeyecektir.

Yapılan düzenleme ile sanayi sicil belgesi bulunan imalatçı firmalara, yeni makine ve teçhizat alımlarında, hem faydalı ömür süresini kısaltılmak suretiyle gider yazma avantajı, hem de istisna kapsamında KDV avantajı sağlanmıştır.

3-) Tapu Harcı Oranı

Konut ve işyerlerinde (kat irtifakı tesis edilmiş olanlar dahil) tapu işlemlerinde "binde 20" nispetinde alınan tapu harcı 31.10.2018 tarihine kadar uygulanmak üzere "binde 15" olarak yeniden belirlendi.

4-) Konut Teslimlerinde KDV Oranı

24.12.2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı BKK ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın geçici 2 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"Geçici Madde 3 – (1) Bu kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen vergi oranına tabi konutların, 31/10/2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) teslimlerinde, aynı fıkranın (c) bendinde belirtilen vergi oranı uygulanır."

Buna göre, 2017/9759 sayılı Kararnamenin 2 nci maddesiyle değişerek, 03/02/2017 yürürlüğe giren 6 ncı fıkrada belirtilen, 150 m2'ye kadar olan;

  • Yapı ruhsatı 1/1/2013 ila 31/12/2016 tarihleri arasında alınan konut inşaatı projeleri ile kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi 1/1/2013 tarihinden itibaren yapılacak konut inşaatı projelerinde, arsa birim m2 değeri Bin Türk Lirası ve üzerinde olan konutların tesliminde,

  • Yapı ruhsatı 1/1/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) sonra alınan konut inşaatı projeleri ile kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi 1/1/2017 tarihinden itibaren yapılacak konut inşaatı projelerinde, arsa birim m2 değeri İki bin Türk Lirasının üzerinde olan konutların tesliminde,

% 18 olarak uygulanan KDV oranı, 31.10.2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) % 8 olarak uygulanacaktır.

5-)  Bazı alkollü içkilerin asgari maktu vergi tutarları

Bakanlar Kurulu Kararı ile Özel Tüketim Kanununa ekli III sayılı listenin A cetvelinde yer alan aşağıdaki malların asgari maktu vergi tutarları aşağıdadır.

  

Değişiklik

Öncesi

Değişiklik Sonrası

 

G.T.İ.P. NO

 

Mal İsmi

Asgari Maktu Vergi Tutarı

(TL)

Asgari Maktu Vergi Tutarı

(TL)

2205.10.90.00.12Alkol derecesi hacim itibariyle % 22 ve fazla olanlar197,5242184,3982
2207.20Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol ve damıtlm yoluyla elde edilen diğer alkollü içkiler [Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre} edilmiş etil alkol hariç]197,5242184,3982
22.08Alkol derecesi hacim itibariyle % 80'den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol; damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü içecekler [(2208.90.91 ; 2208.90.99) Alkol derecesi hacim itibariyle % 80'den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş eti l alkol hariç, (2208.20; 2208.50; 2208.60; 2208.70 ve 2208.90 hariç)]197,5242184,3982
2208.20Üzüm şarabı veya üzüm cibresinin damıtılması yolu ile elde edilen alkollü içkiler197,5242184,3982
2208.50Cin ve Geneva175,6630184,3982
2208.60Votka (2208.60.91.00.00, 2208.60.99.00.00 hariç)175,6630184,3982
2208.60.91.00.00Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar (Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4'den fazla olanlar)197,5242184,3982
2208.60.99.00.00Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar (Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4'den fazla olanlar)197,5242184,3982
2208.70Likörler197,5242184,3982
2208.90Diğerleri (2208.90.48.00.11, 2208.90.71.00.11 hariç)197,5242184,3982
2208.90.48.00.11

Rakı

(Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar)

171,2723184,3982
2208.90.71.00.11

Rakı

(Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar)

171,2723184,3982

 
Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. İlgili karar hükümleri Maliye Bakanı yürütür.

Ek- 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (16) Numaralı Bendi Kapsamında İstisna Tutarının Hesabında Dikkate Alınacak Oranın Tespiti, 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun Geçici 30 uncu Maddesi ile 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun Geçici 39 uncu Maddesi Kapsamına Giren ve Sanayi Sicil Belgesini Haiz Mükelleflerce Münhasıran İmalat Sanayiinde Kullanılmak Üzere İktisap Edilecek Makina ve Teçhizatın Belirlenmesi, Bazı Tapu İşlemlerinden Alınacak Harç Nispetinin Yeniden Belirlenmesi ile Bazı Malların Katma Değer Vergisi Oranlarının ve Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar

Saygılarımızla,